"ingen" English translation

DA

"ingen" in English

DA ingen
volume_up
{pronoun}

ingen
volume_up
no {pron.}
Jeg er vidende om de finansielle bånd, og jeg nærer heller ingen illusioner.
I am aware of the financial constraints, and I am no illusionist either.
Hvis De alligevel vil fortsætte med at diskutere dette, har jeg ingen indvendinger.
Having said that, if you wish to continue to discuss the matter, I see no objection to this.
Vi vil ikke bede om, at man går længere i traktaten, gør Dem bare ingen illusioner.
We are not raising the demand to go further with the treaty, we have no illusions about that.
ingen
volume_up
none {pron.}
der er ingen forstandig der er ingen som søger efter Gud;
There is none that understandeth, there is none that seeketh after God.
for at det Ord skulde opfyldes som han havde sagt: "Jeg mistede ingen af dem som du har givet mig.
That the saying might be fulfilled, which he spake, Of them which thou gavest me have I lost none.
Der er ingen Hellig som HERREN nej der er ingen uden dig der er ingen Klippe som vor Gud
There is none holy as the LORD: for there is none beside thee: neither is there any rock like our God.
ingen
volume_up
nobody {pron.}
Hvis der ikke er nogen fisk, er der ingen bestande, og ingen vil kunne fiske.
If there are no fish, there are no stocks and nobody will be able to fish.
Den dame, De nævnte, var Maria Eraunzetamurgil, men De sagde, at ingen ved, hvem der gjorde det.
That lady you mentioned, was Maria Eraunzetamurgil, but you said that nobody knows who did it.
Ingen må kende dem - hverken parlamentsmedlemmerne eller de, der har indgivet andragendet - ingen.
Nobody is allowed to know them - neither the Members of Parliament nor the petitioners - nobody.
ingen
volume_up
no-one {pron.}
Hr. formand, ingen ønsker en ny Estonia-ulykke; ingen ønsker flere skibsulykker i det hele taget.
Mr President, no-one wants another Estonia disaster, no-one wants any more accidents at sea at all.
Der er ingen, der nu forsøger at regulere deres statut eller at indlemme nogen i nogen.
No-one is trying to regulate their status or to assimilate them.
Naturligvis er det muligt, men ingen ved, om denne tidsplan kan holde.
Of course it is possible, but no-one knows if this timetable really is feasible.
ingen
volume_up
neither {pron.}
Ingen forfatning, ingen traktat, men en forfatningstraktat!.
What we have is neither a Constitution nor a Treaty, but a Constitutional Treaty.
Ingen af os accepterer, at miljølovgivningen ikke bliver overholdt.
Neither of us accept non-compliance with environmental legislation.
Der bliver derfor ingen liberalisering eller konkurrence.
There will therefore be neither liberalisation nor competition.

Context sentences for "ingen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishIngen national forfatningsdomstol kan gøre sig til herre over fællesskabsretten.
No national constitutional court can set itself up as ruling over Community law.
DanishDe har ingen vand, sanitet, energi, medicin, uddannelse eller ordentlige boliger.
They have no water, sanitation, energy, medicine, education or reliable shelter.
DanishDer var endnu ingen oplysninger til rådighed, da beslutningsforslaget blev trykt.
This information had not arrived by the time of the printing of this resolution.
DanishVælgerne får ingen steder mere at skulle have sagt med udkastet til forfatning.
Nowhere will the electorate now have had their say in drafting the Constitution.
DanishParlamentet har ingen betydning for Dem, eller rettere en meget lille betydning.
This morning, however, we have come across a further quality of yours: arrogance.
DanishMen i forslaget er der nogle konkrete aspekter, som vi på ingen måde er enige i.
But there are some specific aspects of the motion which we do not entirely share.
DanishAlle kan godt lide den, men ingen kan blive enige om, hvad man skal putte i den.
Everyone is in favour of it but everyone means something quite different by it.
DanishDer er ingen modsætninger mellem disse former for regionalt samarbejde i Europa.
There is no conflict between these two areas of regional cooperation in Europe.
DanishStørre Kærlighed har ingen end denne at han sætter sit Liv til for sine Venner.
Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.
DanishDer er ingen grund til at bringe Parlamentet ind i diskussionen om Kommissionen.
There is no need for us to bring Parliament into the discussion on the Commission.
DanishDet har ingen fortilfælde, det er ikke blevet gjort af nogen anden gruppe lande.
This is unprecedented and has never been done by any other group of countries.
DanishHvis ingen gør indsigelse, vil jeg sætte fru Lullings forslag under afstemning.
If there are no objections, I shall put the request by Mrs Lulling to the vote.
DanishVi har her med en grænsekonflikt at gøre, som befolkningen på ingen måde ønsker.
We have a frontier conflict here which the population certainly does not want.
DanishDer er ingen tvivl, Rådet kommer også til at smide dette forslag i skraldespanden.
I do not doubt that the Council will chuck this proposal in the dustbin as well.
DanishTillykke til ordføreren og ingen skærende dissonans i forhold til kommissæren.
Congratulations to the rapporteur, and no clashing discords to the Commissioner.
DanishHvis ikke vi tager udgangspunkt i denne kendsgerning, har Europa ingen fremtid.
If we do not make a new start based on this reality, Europe can have no future.
DanishAmbassadøren sagde til mig:« De har ingen ret til at tage disse sager op med os.
The ambassador said to me: ' You have no right to raise these matters with us.
DanishFor det andet var der ingen bestemmelse om, at Parlamentet kunne meddele decharge.
Secondly, there was no provision for discharge to be granted by this Parliament.
DanishDer er ingen grund til at harmonisere eller regulere på detailniveau på EU-niveau.
There is no reason to harmonise them or to regulate them in detail at EU level.
DanishHr. formand, der er ingen tvivl om, at rygning er meget skadeligt for helbredet.
Mr President, there is no doubt that cigarettes seriously damage your health.