"introducere" English translation

DA

"introducere" in English

DA introducere
volume_up
{verb}

I praksis vil de fleste producenter nok introducere CO2-baserede anlæg.
In practice, most vehicle producers are likely to introduce carbon-dioxide-based systems.
Dette er ikke det rigtige sted at introducere en sådan bestemmelse.
This is not the right place to introduce such a provision.
For mit eget vedkommende er jeg bekymret for forslag, der går på at introducere nye former for afgifter.
For my part, I am wary of suggestions to introduce new forms of taxation.

Context sentences for "introducere" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishMan kan helt afgjort ikke introducere euroen med en tv-udsendelse.
In practice, the euro cannot be introduced by means of a television programme.
DanishArtikel 129 rummer jo mulighed for at introducere pilotprojekter.
Article 129 provides, of course, for the possibility of introducing pilot projects.
DanishDet var Felipe Gonzales, som tog initiativ til at introducere dette flotte begreb.
Let us remember that this was originally an initiative from Felipe Gonzales, who proposed this fine idea.
DanishDet glæder mig, at jeg kort må introducere to betænkninger.
I am glad to have the opportunity of providing a brief introduction to two of these reports.
DanishEfter min opfattelse bør Kommissionen introducere det i det femte rammeprogram, for at det kan foregå på automatiseret vis.
I believe the Commission should include that in the fifth framework programme with a view to its computerization.
DanishVi har stemt for at introducere nye instrumenter, der vil give en væsentlig bedre beskyttelse af Fællesskabets midler.
We have voted for the introduction of new instruments that will provide substantially better protection of the Community's funds.
DanishHer er vores indfaldsvinkel meget mere præcis, meget mere nøjagtig, for det eneste, vi gør, er at introducere begrebet offentlige finanser.
Here we take a much more precise, more specific approach, since we are introducing just the public finance element.
DanishDerfor tvivler jeg på, at forslaget om at introducere paneuropæiske fonde gennem lovgivning har store politiske chancer.
Under these circumstances, I have strong doubts at to the proposal's political chances of introducing pan-European funds by means of legislation.
DanishDenne støtte har sat Rådet i stand til at udstede koncessioner vedrørende virksomhedernes inddragelse ved at introducere en gruppe af permanente interessenter.
I am happy that Parliament has been able to overcome a number of difficult issues and to reach this compromise.
DanishHvis den normale forretningsorden skulle anvendes, overtrådte hun klart dens bestemmelser ved at introducere emnet i en forhandling om en betænkning vedrørende færdselssikkerhed.
If the normal rules of order are applied, she was quite out of order in introducing the subject into a debate on a report on road safety.
DanishNæste måned vil vi introducere meddelelsen om en ny indikator for sprogkompetence, som nu er en vigtig del af det stadig vigtigere spørgsmål om kompetence og anerkendelse af kvalifikationer.
In procedural terms, we use only some languages in the college, but at the official and working levels, all languages are equal.
DanishSelv om jeg bestemt kan se mange positive elementer i Kommissionens tilgang, har jeg alligevel fundet det fornuftigt at introducere nogle ændringer.
Although I consider the approach that the Commission is following to be fundamentally correct, I felt it would be appropriate and sensible to table some amendments with the following objectives:
DanishMen hvis vi virkelig skal genopbygge vores troværdighed over for borgerne i EU, som vi begge ønsker, skal vi gøre mere end blot introducere den eksisterende forfatning endnu en gang.
However, if we are really to restore public credibility in the European Union, as we both want, we must do more than simply retable the existing Constitution text.
DanishDe foreslåede foranstaltninger gør det muligt at introducere en samlet pakke inden for erhvervsuddannelse og kvalifikationer for bus- og lastbilchauffører ved fastsættelse af minimumskrav.
The measures proposed allow for a complete package to be introduced in the area of training and assessment of bus and truck drivers to establish minimum requirements.
DanishHvad angår Kommissionens egen kommunikationsinfrastruktur arbejder Kommissionen på at introducere stærkere europæiske krypteringsprodukter til sin elektroniske kommunikation.
As far as the Commission's own communications infrastructure is concerned, the Commission is working on introducing stronger European encryption products for its electronic communications.