"jage" English translation

DA

"jage" in English

DA jage
volume_up
{verb}

jage
Jeg bruger resten af mit liv til at jage dig!
I will spend the rest of my life hunting you down!
Vi skal beskytte jægerens ret til at jage, men vi skal ikke sikre ham en ubeskyttet adgangsvej til detailsalgsstederne.
We should protect the hunter's right to hunt but we should not guarantee him an unprotected route into retail outlets.
Fru Morgan sagde netop, at vi ikke skal jage spøgelser.
Mrs Morgan told us a moment ago that we do not want witch-hunts.
jage (also: forfølge)
jage (also: afvikle, fungere, ile, løbe)
Samtidig er mange menneskers overlevelse afhængig af, at de kan jage og spise bushmeat i deres normale, traditionelle miljø.
These exports are now up and running again and we have recreated thousands of jobs on a sustainable basis.
jage (also: skynde, skynde sig, suse)
Det er bedre at vente og få et godt valgforløb end at jage afsted og få et uretfærdigt og korrupt valgforløb.
It is better to wait and have a good electoral process, rather than rush and have some kind of unfair and corrupt electoral process.
På det kommende rådsmøde i december skal reformforslagene færdiggøres, og det bør ikke bruges til at jage panikagtige foranstaltninger igennem for torsken og tilknyttede arter.
The forthcoming December Council will be the forum for finalising reform proposals and it should not be used for rushing through panic measures for cod and associated species.
jage (also: forfølge, jagte)
Vi bør holde op med at jage ned ad disse intellektuelle blindgyder og beskæftige os med praktiske foranstaltninger, der vil sikre Den Europæiske Unions forsvar og bedre sikkerhed for dens borgere.
We should stop chasing down these intellectual cul-de-sacs and address ourselves to practical measures which will secure the defence of the European Union and the better security of its citizens.
jage
Men Paulus sagde til dem: "De have ladet os piske offentligt og uden Dom os som dog ere romerske Mænd og kastet os i Fængsel og nu jage de os hemmeligt bort!
But Paul said unto them, They have beaten us openly uncondemned, being Romans, and have cast us into prison; and now do they thrust us out privily?!
I det omfang, at jeg også er aktør, vil jeg derfor gøre det eneste, jeg kan her i Parlamentet, nemlig jage en pæl igennem hjertet af dette forslag og stemme imod.
To the extent that I am also a stakeholder, I will therefore do the only thing I can in this House: thrust my own stake through the heart of this proposal and vote against it.
jage (also: skifte)
Enhver vil sige, at naturligvis skal Europa ikke jage borgerne angst og skræk i livet, men give dem tryghed og håb.
Everyone will say, of course Europe must not instil fear or fright in the people but give them a sense of security and hope.
jage
Hvis vi oven i købet belaster den med socialpolitik, vil vi i stigende grad jage arbejdspladser ud af Europa.
If we require it to bear the additional burden of the social policy, we will be hounding more and more jobs out of Europe.

Context sentences for "jage" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Danishhan vende sig fra ondt og gøre godt; han søge Fred og jage efter den!
Let him eschew evil, and do good; let him seek peace, and ensue it!
DanishLad Hovmods Fod ej træde mig ned gudløses Hånd ej jage mig bort.
There are the workers of iniquity fallen: they are cast down, and shall not be able to rise.
DanishMan forsøger hver især at jage investorerne væk med lave gebyrer og billig fast ejendom.
Each side tries to drive away the other sides's investors by means of lower charges and cheaper land.
DanishDerfor vil vi ikke jage stabiliteten på flugt, hverken fra vores vokabular eller i praksis.
We therefore have no intention of driving stability away, neither in what we say nor in what we do.
DanishAt hige efter Retfærd er Liv at jage efter ondt er Død.
As righteousness tendeth to life: so he that pursueth evil pursueth it to his own death.
DanishDa kom Hyrderne og vilde jage dem bort men Moses stod op og hjalp dem og vandede deres Småkvæg.
And the shepherds came and drove them away: but Moses stood up and helped them, and watered their flock.
DanishFru Morgan sagde netop, at vi ikke skal jage spøgelser.
Mrs Morgan told us a moment ago that we do not want witch-hunts.
DanishJeg beder indtrængende om, at finansiel forsigtighed ikke bliver en undskyldning for at jage flere mennesker ud i fattigdom.
I urge that financial prudence is not made an excuse to drive more people down into poverty.
DanishJeg bruger resten af mit liv til at jage dig!
I will spend the rest of my life hunting you down!
DanishSamtidig er mange menneskers overlevelse afhængig af, at de kan jage og spise bushmeat i deres normale, traditionelle miljø.
These exports are now up and running again and we have recreated thousands of jobs on a sustainable basis.
DanishHvis vi oven i købet belaster den med socialpolitik, vil vi i stigende grad jage arbejdspladser ud af Europa.
If we require it to bear the additional burden of the social policy, we will be hounding more and more jobs out of Europe.
DanishDe, som forestiller sig at jage højrefløjens efter sigende ekstremisme, interesserer sig aldrig for venstrefløjens ekstremisme.
Those who claim to be driving out alleged right-wing extremism never show any interest in left-wing extremism.
DanishForfølgelser af denne art svarer til at jage pygmæer med det ene formål at behandle dem som jagtvildt, og det er et yderst alvorligt problem.
Similar instances of countries acting like outlaws by persecuting their own citizens can be seen in Cuba and Belarus.
DanishDet forekommer mærkeligt at beskrive, hvordan man fanger dyr i fælder, som man ifølge loven ikke har lov til at jage.
If we follow the reasoning of the Commission and this House’ s Legal Affairs Committee, the basis is Article 175 and that immediately following it.
DanishJeg stemte mod Pérez Royo-betænkningen om beskatning af opsparing, fordi den er et glimrende middel til at jage opsparinger væk fra Den Europæiske Union.
I voted against the Pérez Royo report on taxation of savings because it is the best way to ensure that savings leave the European Union.
DanishDen politiske fornuft forsøger at vende tilbage til det sted, som ideologien - denne gang den liberalistiske ideologi - havde forsøgt at jage den væk fra.
In other words, politics is seeking to return to the arena from which ideology - in this instance a laissez-faire attitude - had sought to expel it.
DanishBetyder det virkelig, at De vil jage det igennem, at De nu vil skabe et fait accompli, at De så at sige planlægger en julegave til frøindustrien?
Is it in fact that you want to press ahead, that you want to bring about a fait accompli, that you want, as it were, to give the seed industry a Christmas present?
DanishFor der er vel ingen af de tilstedeværende, der tror, at eksempelvis de svenske samer er holdt op med at jage, blot fordi rævesakse er blevet forbudt?
After all, I do n't suppose that there is anyone here who believes that the Lapps in Sweden, for example, have stopped hunting because fox traps are prohibited.
DanishFor det første er der stadig ingen klarhed om ansvaret for beslutningen om at jage skibet længere ud på havet og for den mangelfulde håndtering af nødhjælpen.
First of all, there is still a lack of clarity regarding who was responsible for the decision to tow the ship further out to sea and for the inadequate dispatch of emergency assistance.
DanishDet er en udvikling, som giver regionerne hjælp til selvhjælp og samtidig giver dem mulighed for at skabe deres egen fremtid uden hele tiden at skulle jage efter at nå op på siden af de andre.
This growth will help the regions to help themselves and to create their own future, without the need to continuously struggle to keep up with the others.