"krudttønde" English translation

DA

"krudttønde" in English

See the example sentences for the use of "krudttønde" in context.

Context sentences for "krudttønde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishMakedonien er stadig en potentiel krudttønde og har da også en sådan forhistorie.
Macedonia remains a potential minefield and has a history to match.
DanishAlt andet er det samme som at kaste tændte fakler på Europas krudttønde.
Anything else would throw lighted torches into the powder-keg of Europe.
DanishDet har i lang tid været en krudttønde, og det har vi også ved flere lejligheder gjort opmærksom på.
It has long been a powder keg, and we have drawn attention to this repeatedly.
DanishJeg frygter mere og mere, at Kosovo bliver den næste krudttønde, der eksploderer på Balkan.
I am getting increasingly worried that Kosovo will be the next keg to explode in the Balkans.
DanishBalkanområdet har igennem århundreder været Europas krudttønde, og det er det også i dag.
Over the centuries the Balkan region has been Europe's powder keg and that is the case today too.
DanishMen for nu at tale om Østturkestan må man sige, at situationen dér virkelig ligner en krudttønde.
But to move on to Turkestan, it must be said that the situation there is a veritable powder keg.
DanishHvis vi blokerer for denne udsigt, er det som at sidde på en ren krudttønde.
The principle must be equally valid in either case.
DanishDet sydlige Kaukasus har mulighed for at blive en korsvej, men det kan også risikere at forblive en krudttønde.
The southern Caucasus could become a calvary but it could also remain a powder keg.
DanishI dag er det sydlige Kaukasus en krudttønde, som han sagde, for slet ikke at tale om det nordlige Kaukasus!
Today, as he said, the South Caucasus is a powder keg; as for the North Caucasus, the less said, the better.
DanishEuropa er en krudttønde, der venter på en gnist.
Europe is a powder keg waiting to be lit.
DanishDet er område, som kan vise sig at udvikle sig til en krudttønde for sikkerhedspolitikken i det område, og muligvis også i vores eget.
It is an area which may yet become a powder keg for security policy in that area, and perhaps also in our own area.
DanishPå denne baggrund er det ingen overdrivelse at påstå, at det sydlige Kaukasus er en krudttønde, der kan eksplodere når som helst.
Against that background, it is no exaggeration to state that the South Caucasus is a powder keg that could explode at any moment.
DanishJeg tror, Bosnien og Kosovo har lært os alle, at nationale mindretal udgør den største krudttønde i fremtidens Europa.
I think that Bosnia and Kosovo have taught us all that national minorities constitute the most potentially explosive factor in the Europe of the future.
DanishSå hvis denne dobbeltmoral ikke havde været så fremherskende, så var vi måske ikke nået til dette punkt, for alle var jo klar over, at Kosovo er en krudttønde.
Had it not been for that hypocrisy, we might not have reached this point, since everyone knew that Kosovo was a dynamite store.
DanishSydøsteuropa-delegationens besøg med fru Pack som formand fik os her i Parlamentet til at gøre opmærksom på den krudttønde, som Kosovo er.
On one occasion, following a visit from the Delegation for relations with South-east Europe chaired by Mrs Pack, this House described Kosovo as a powder keg waiting to explode.
DanishAsien er en krudttønde fra et sikkerhedssynspunkt, en elefantunge fra et økonomisk synspunkt og hovedsagelig en kilde til bekymring fra et menneskerettighedssynspunkt.
It is a powder keg from a security point of view, a baby elephant economically speaking and mainly a source of concern from the point of view of human rights.
DanishHvorfor er et fransk selskab f.eks. tvunget til at henvende sig til en udenlandsk reder, der sejler under et tvivlsomt flag, og hvis besætning er en flydende krudttønde?
Why, for example, is a French company forced to go to a foreign ship owner, flying a dubious flag, with a crew that can only be described as a floating 'Babel '?
DanishKonsekvenserne af borgerkrig og stigende vold er ganske alvorlige og lurer lige om hjørnet, ikke blot på grund af rent albanske anliggender, men også fordi Albanien er en krudttønde.
The implications of civil war and escalating violence are of immense and imminent proportions, not just because of Albania itself, but because Albania is a powder keg.
DanishHr. formand, hr. kommissær, mine damer og herrer, desværre skal vi igen beskæftige os med Kosovo, som stadig væk er en krudttønde, den formodentlig farligste krudttønde i Europa.
Mr President, Mr Commissioner, ladies and gentlemen, unfortunately, we must deal once more with Kosovo, which is still a powder keg, and probably the most dangerous powder keg in Europe.
DanishMen Kosovo er givet en krudttønde, dét har hun ret i, og vi skal også være klar over, at Kosovo-spørgsmålet kun kan løses inden for rammerne af den samlede situation i Jugoslavien.
But Mrs Lenz was right to say that Kosovo is a powder keg, and we also have to realize that the Kosovo question can only be solved within the context of the overall situation in Yugoslavia.

Other dictionary words

Danish
  • krudttønde

In the Hindi-English dictionary you will find more translations.