DA lig
volume_up
{et}

lig
volume_up
corpse {noun}
Og da hans Disciple hørte det kom de og toge hans Lig og lagde det i en Grav.
And when his disciples heard of it, they came and took up his corpse, and laid it in a tomb.
Vores samfund anerkender seriøs lægevidenskabelig forskning i fostre, børn, voksne og lig.
Our society accepts serious medical research carried out on foetuses, children, adults and corpses.
Resultatet er, at vi samler lig op ved de europæiske grænser og kyster og må se nye former for slaveri og udnyttelse opstå.
And as a result, we end up counting corpses on our borders and coastlines and trying to deal with new forms of slavery and exploitation.
lig (also: kadaver, ådsel)
volume_up
carcase {noun} [Brit.]
Dine Lig skal blive Føde for alle Himmelens Fugle og Jordens vilde Dyr og ingen skal skræmme dem bort.
And thy carcase shall be meat unto all fowls of the air, and unto the beasts of the earth, and no man shall fray them away.
og Jesabels Lig skal blive som Gødning på Ageren på Jizre'els Mark så ingen kan sige: Dette er Jesabel!
And the carcase of Jezebel shall be as dung upon the face of the field in the portion of Jezreel; so that they shall not say, This is Jezebel!
og da han havde lagt Liget i sin egen Grav holdt de Dødeklage over ham og sagde: "Ak ve min Broder!
And he laid his carcase in his own grave; and they mourned over him, saying, Alas, my brother!
lig (also: kadaver, ådsel)
volume_up
carcass {noun} [Amer.]
Data, som Kommissionen ligger inde med, viser, at udgifterne ville øges fra 0,006 euro pr. kg for en slagtekrop til 0,002 euro, hvis omstillingen finder sted med en frist på under 10 måneder.
Data available to the Commission show that the costs would be increased from EUR 0.006 per kilo for a pig carcass to EUR 0.02 if the conversion is carried out with a delay shorter than ten months.

Context sentences for "lig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishECB mener, at importeret inflation er lig med inflation, der skal bekæmpes.
The ECB says that imported inflation is also a form of inflation to be combated.
DanishHr. formand, jeg skal kommentere fem betænkninger - gange to minutter er lig med 10!
Mr President, I shall refer to five reports - and two minutes times five makes ten!
DanishUdgiften bliver et mål i sig selv, og forbruget lig med programmets succes.
Expenditure becomes an end in itself, evidence of the success of a programme.
DanishDet, vi vil huske, er billederne på vores fjernsynsskærme af brændende lig.
What will remain with us is the sight on our TV screens of the burning pyres.
DanishDet indre marked er lig med fri bevægelighed for personer, varer og tjenesteydelser.
The single market means the free movement of people, goods and services.
DanishHele den Tid han har indviet sig til HERREN må han ikke komme Lig nær;
All the days that he separateth himself unto the LORD he shall come at no dead body.
DanishDen der rører ved en død ved noget som helst Lig skal være uren i syv Dage.
He that toucheth the dead body of any man shall be unclean seven days.
DanishEU bør hæve stemmen imod sanktioner, der er lig med egentligt folkemord.
The EU must speak out against sanctions which amount to virtual genocide.
DanishDet indebærer en stigning på EUR 5, 2 millioner, som er lig med 0, 6 %, i forhold til i år.
This represents a rise of 5.2 million euros on this year's figure, or 0.6 %.
DanishOLAF ' s opgaver er ikke lig med vores, det er man nødt til at indse.
It must be clear that the nature of the tasks involved is quite different.
DanishPræsident Putin har en anden definition, nemlig at terrorist er lig med tjetjener.
President Putin has another definition: terrorist means Chechen.
DanishSom en sociolog sagde, så er sport i modsætning til anerkendt viden ikke lig med sundhed.
As one sociologist put it, sport does not equate to health, contrary to the received wisdom.
DanishBarón Crespo sagde " forsinket retfærdighed er lig med ingen retfærdighed ".
Mr Barón Crespo said 'justicia aplazada, justicia negada '.
DanishFor når barbariets spøgelse dukker frem, er manglende modstand lig med kapitulation.
Because, when the spectre of barbarism resurfaces, failure to oppose is tantamount to capitulation.
DanishHr. formand, en god erhvervsuddannelse er lig med forebyggelse af arbejdsløshed, det ved vi.
Mr President, we know that good vocational training is a factor in preventing unemployment.
DanishDerfor bør vores mål være den mindste risiko, som ikke er lig med den mindste kvantitet.
Our objective should therefore be the smallest risk, which does not mean the smallest quantity.
DanishEn parlamentarisk ratificering er lig med en ratificering ved folkeafstemning.
We should see it also as an indicator for our own policies.
DanishDet er en forvandling, der er meget lig de forandringer, som Gorbatjov foranledigede i sin tid.
That is a transformation which parallels those of Gorbachev in his day.
DanishDet bidrag, som hermed ville blive ydet til bekæmpelsen af drivhuseffekten, er næsten lig nul.
The contribution which would be made to controlling the greenhouse effect is virtually zero.
DanishJeg minder om, at EU ikke er lig med summen af dens regioner.
I would point out that the European Union is not the sum of its regions.