"modtage" English translation

DA

"modtage" in English

DA modtage
volume_up
[modtager|modtaget] {verb}

Jeg stoler på, at budgetmyndighederne vil modtage denne anmodning positivt.
I trust that the budget authorities will receive this request positively.
Medlemmerne vil derfor modtage skriftlige besvarelser på deres spørgsmål.
Members will therefore receive written answers to their questions.
De polske landbrugere var lykkelige over at modtage de første betalinger fra EU.
Polish farmers were delighted to receive their first payments from the Union.
modtage (also: , have, skulle)
Skal vi denne gang modtage ikke blot en redegørelse, men også et beslutningsforslag?
In this instance, are we going to have both a statement as well as a resolution?
Men kun en enkelt patient valgte at tage til Irland for at modtage valgfri behandling.
However, the reality is that people travel and we have to travel for health.
Disse lande vil derfor miste omkring 60 % af de penge, de har mulighed for at modtage.
Instead, they have decided to muddle through this six-month Presidency as best they can.
Jeg håber, at vores russiske samtalepartnere vil modtage det på samme måde.
I hope that our Russian negotiating partners will take this up accordingly.
Jeg er for kommissionsforslaget og mener, at vi bør modtage det med åbne arme.
I support the Commission's proposal, and take the view that we should welcome it with open arms.
Hr. formand, i en forhandling er der, hvis den er vel gennemført, tale om at give og modtage.
Mr President, if negotiations are properly conducted, there is give and take.
modtage (also: ankomme, anskaffe, blive, fatte)
Jeg tror, at denne betænkning vil modtage støtte fra flertallet her i plenum.
I believe this report will get majority support here in plenary.
Krahmer, det er selvmodsigende at sige, at de ikke også må modtage statslige midler.
And, Mr Krahmer, it is a contradiction to say they must not get state funding as well.
Men det er naturligvis menneskets natur ikke at vælge at modtage dem.
But of course it is human nature not to opt in to get them.
Den kinesiske regering har imidlertid indtil nu nægtet at modtage min delegation.
But the Chinese government is refusing to accept my delegation till today.
Vil du acceptere certifikatet med det formål at modtage krypterede oplysninger -cont-.
Are you willing to accept this certificate for the purposes of receiving encrypted -cont-.
Vi kan sagtens modtage sukker fra de mindst udviklede og fattigste lande.
It is also quite reasonable for us to accept sugar from the least developed, poorest countries.
Jeg håber, at vores russiske samtalepartnere vil modtage det på samme måde.
I hope that our Russian negotiating partners will take this up accordingly.
Hr. formand, i en forhandling er der, hvis den er vel gennemført, tale om at give og modtage.
Mr President, if negotiations are properly conducted, there is give and take.
Jeg er for kommissionsforslaget og mener, at vi bør modtage det med åbne arme.
I support the Commission's proposal, and take the view that we should welcome it with open arms.

Context sentences for "modtage" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDet har også stor betydning for de nye stater, vi skal modtage i vores midte.
This is also immensely important to the new countries which will be joining us.
DanishVi er ved at færdiggøre dette dokument, som De vil modtage inden sommerferien.
Back in April, I promised you a report on the financing of transport security.
DanishØområderne kan ligeledes modtage investeringer inden for de transeuropæiske net.
The island regions can thus benefit from the investments in the trans-European networks.
DanishSkal vi i visse sammenhænge true de tredjelande, der nægter at modtage vort affald?
Should we, in certain circumstances, threaten third countries that refuse our wastes?
DanishFølgelig fortjener den hermed forbundne forskning at modtage den foreslåede støtte.
Consequently, the associated research fully deserves the proposed funding.
DanishVi håber, at Det Europæiske Råd i Laeken vil modtage meddelelsen positivt.
We trust the communication will be favourably received at the Laeken Council.
DanishVisse forslag fra Europa-Parlamentet er urealistiske og vil ikke modtage min støtte.
Some of the European Parliament's proposals are unrealistic and I cannot endorse them.
DanishSakharov-prismodtageren, Leyla Zana, kunne ikke komme til Strasbourg og modtage sin pris.
Our Sakharov prizewinner, Leyla Zana was unable to come here to collect her prize.
DanishDet var et velbegrundet spørgsmål, og vi har alle ret til at modtage et svar.
It was a legitimate question and we are all entitled to hear the answer.
DanishVi glæder os til at modtage de nye medlemmer her i Europa-Parlamentet.
We shall be delighted to welcome the new Members to the European Parliament.
DanishVi må heller ikke glemme radioen som en god måde at modtage oplysninger på.
We should also not neglect radio as a good way of getting information.
DanishJeg glæder mig til at modtage denne beretning, og vores udvalg vil svare, når tiden er inde.
I look forward to receiving that report and our committee will respond in due course.
DanishVi ser frem til at modtage regelmæssige beretninger fra Gruppen af Personlige Repræsentanter.
We look forward to receiving regular reports from the Personal Representatives Group.
DanishJeg vil således gerne senest i morgen modtage et svar på dette spørgsmål fra Deres medarbejdere.
I should be grateful for an answer from your office by tomorrow at the latest.
DanishJeg beder Dem modtage vores allervarmeste og mest hjertelige sympati.
In all sincerity, I can do no more than offer you our deepest sympathy.
DanishHan beder musikerne rejse sig, så de kan modtage publikums bifald.
He asks the musicians to stand so that the audience might applaud them.
DanishVi bør ikke blot modtage en undskyldning og en form for manglende svar.
We should not just be given an excuse and some sort of non-answer.
DanishHvis de i dag stiller samme forslag, vil de modtage samme svar.
If they make the same proposal today, they will obtain the same response.
DanishDe pågældende lande bør årligt maksimalt netto kunne modtage 1 % af bruttonationalindkomsten.
It is therefore surprising that the Commission should propose to increase this item by 23 %.
DanishVi er nu ved at modtage de første svar fra medlemsstaterne.
We are now in the process of receiving the first replies from Member States.