"næsten" English translation

DA

"næsten" in English

DA

næsten {adverb}

volume_up
næsten
Næsten alle regeringer murrer over tjenestemændenes eller dommernes lønninger.
Almost all our governments grumble about civil servants ' and judges'salaries.
Transport sluger næsten halvdelen af energiomkostningerne og tegner sig for næsten halvdelen af olieforbruget.
Transport takes almost half the energy cost and it uses almost half the oil.
I betænkningen anvender man næsten konsekvent udtrykket tvungen prostitution.
Almost throughout the report, the term enforced prostitution is used.
næsten (also: cirka, i omkreds, om, omkring)
Man siger, at Amsterdam-traktaten er ratificeret, eller i hvert fald næsten.
People may say that the Treaty of Amsterdam has been ratified, or just about.
Det er efter vores mening en fremragende betænkning, som næsten har den helt rigtige balance.
We believe it is an excellent report, which has got the balance just about right.
En unilateral holdning med en begrundelse er næsten til at forstå.
Unilateralism with a reason is just about comprehensible.
næsten
Det overordnede mål for næsten alle ændringsforslagene er unægteligt farligt.
The overall objective of nearly all the amendments is undeniably dangerous.
Izquierdo Collados betænkning behandler alle, eller næsten alle, disse spørgsmål.
The Izquierdo Collado report considers all these questions, or nearly all of them.
Kommissionen sendte klagepunkter til næsten 120 banker og banksammenslutninger.
It sent statements of objections to nearly 120 banks and banking associations.
Historiens største ombytningsoperation har fundet sted næsten uden vanskeligheder.
The greatest exchange operation in history has taken place practically without mishap.
Så let, at der næsten ikke bliver nogen arbejdsmarkedsharmonisering.
It is so light that we are going to have practically no company harmonisation.
Desuden er det et område, som i praksis næsten ikke har nogen egen værdiskabende effekt.
In addition, it is an area with practically no added value of its own.

Context sentences for "næsten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishVi ved, at næsten halvdelen af det aktuelle EU-budget bruges til dette formål.
Rural development policy is a policy for people everywhere in the European Union.
DanishFor det første er budgettet næsten fordoblet sammenlignet med det oprindelig beløb.
First of all, the budget is near enough double the size of the original amount.
DanishHr. formand, mine damer og herrer, modsætningen kunne næsten ikke være større.
Mr President, ladies and gentlemen, the contrast could hardly be more glaring.
DanishOg jeg skal sige til Dem, at jeg har besøgt det siden 1991 næsten ustandseligt.
I must tell you that I have been visiting it since 1991, more or less continuously.
DanishVi har næsten slet ikke noget laksefiskeri ved Den Botniske Bugts kyster i Finland.
We have hardly any salmon fishing left along the Gulf of Bothnia coast in Finland.
DanishHvad resten angår, er jeg næsten enig i betænkningens hovedlinjer og grundtanke.
Otherwise I do agree very much with this overall policy and the basic idea behind it.
DanishIndførelsen af ensidig skat medførte, at de næsten alle blev flyttet til London.
The introduction of a unilateral tax regime saw their near total relocation to London.
DanishAlligevel viste det sig, at det er muligt at fjerne næsten uovervindelige hindringer.
Yet it turned out to be possible to eliminate virtually insurmountable obstacles.
DanishFor dette taler for det første, at målet med økopointsystemet næsten er nået.
First, because the objective of the ecopoint system has more or less been achieved.
DanishOg jeg må sige, at det er næsten er det, jeg tror, jeg hørte fra Rådet i dag.
And I must say that is rather what I thought I heard coming from the Council today.
DanishVirkelige europæiske partistrukturer er imidlertid næsten ikke kommet ud af stedet.
But there has been scarcely any development of genuinely European party structures.
DanishJeg tror, at vores holdninger var næsten ens under det meste af disse forhandlinger.
I think our positions were virtually identical for most of these negotiations.
DanishNogle af de allierede i kampen mod terrorisme adskiller sig næsten ikke fra ham.
There is very little to choose between him and some of our allies in the war on terror.
DanishAlle, eller næsten alle, er meget glade for den afgørelse, der blev truffet.
Our wish is for both Bulgaria and Romania to join the European Union in 2007.
DanishMen hvis der er nogen, der beder om ordet herfra, bliver det næsten aldrig bemærket.
But if someone on this side asks for the floor, it is rare that any notice is taken.
DanishBetingelserne gør det næsten umuligt for oppositionspartierne at lade sig registrere.
The conditions make it virtually impossible for the opposition parties to register.
DanishDe har været anvendt i næsten alle medlemsstater, men i forskellig grad.
They have been used in most or all of the Member States, but to varying degrees.
DanishAlligevel nævnes transportsektoren næsten ikke i Kommissionens udtalelse.
The Commission's statement makes hardly any reference to the transport sector.
DanishRettens skøn over betydelige fejl har næsten ikke ændret sig siden sidste år.
The Court estimate of substantive errors is barely changed from what it was last year.
DanishVi må løse problemerne som venner og ikke med noget, der næsten ligner en krigserklæring.
We must solve this as good friends and not with something like a threat of war.
Other dictionary words