"nogenlunde" English translation

DA

"nogenlunde" in English

DA nogenlunde
volume_up
{adverb}

nogenlunde (also: fornuftigt, rimeligt)
Er det muligt at få et nogenlunde tilfredsstillende svar på det spørgsmål?
Is it possible to get a reasonably satisfactory answer to this question?
Disse tal er allerede nogenlunde afstemt efter hinanden, vil jeg gerne sige.
These figures are already reasonably balanced, I should say.
Tyrkiet / Cypern-spørgsmålet bliver behandlet tilstrækkeligt og nogenlunde tydeligt i denne kompromisbeslutning.
This compromise resolution deals with the Turkey– Cyprus issue satisfactorily and reasonably clearly.
nogenlunde (also: groft, hårdt, omtrent)
Sådan nogenlunde ser problemet med den elektroniske signatur også ud for mange medlemsstater.
That is roughly how a number of the Member States see the problem of electronic signatures too.
Hvis USA, Den Europæiske Union og Japan har nogenlunde samme forestillinger, så går det relativt hurtigt.
If the USA, the European Union and Japan all have roughly the same ideas, it will happen relatively quickly.
Nogenlunde de samme foranstaltninger vedtages også i vores konkurrerende lande og i verden omkring os, eftersom man har præcis samme problemer som Europa.
Roughly the same measures are also being taken by our competitor countries and in the world around us, where precisely the same problems are being experienced as in Europe.
nogenlunde (also: temmelig)

Context sentences for "nogenlunde" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishTibet har en størrelse nogenlunde svarende til hele Europa fra Gibraltar til Ural.
Tibet is of about the same size as Europe measured from Gibraltar to the Urals.
DanishDe vil gøre os alle en tjeneste, hvis De overholder Deres taletid nogenlunde.
You will be doing us all a favour if you keep more or less to the time allowed.
DanishDet er så nogenlunde Den Liberale Gruppes mening om fru Díez de Riveras betænkning.
That is the Liberal Group's position on Mrs Díez de Rivera's excellent report.
DanishI sagen Burma er der mulighed for, at alle kan være med nogenlunde fra starten.
In the case of Burma, there is an opportunity for everyone to join in from the start.
DanishHr. kommissær, De sagde nogenlunde det samme, bare meget mere velformuleret.
Commissioner, you, in effect, have said the same thing but in a more eloquent way.
DanishHvad tuberkulose angår, er tallene nogenlunde de samme, men den er vanskeligere at udrydde.
As regards TB, the mathematics are similar but it is more difficult to eradicate.
DanishTidsplanen ser nogenlunde sådan ud: Høringsfasen løber frem til juni 2002.
The timetable looks more or less like this: the consultation will run until June 2002.
DanishJeg har stillet spørgsmålet før, og i dag fik jeg nogenlunde samme svar.
I have put this question before and today I have received more or less the same answer.
DanishØnsketænkning blokerer for en bare nogenlunde ædruelig realisme.
A number of problems have been mentioned, but these are not the crucial ones.
DanishI øvrigt var stemmedeltagelsen nogenlunde den samme som ved valget til Europa-Parlamentet.
What is more, the vote was about the same as at the elections to the European Parliament.
DanishMan har opnået nogenlunde det modsatte af, hvad man tilsigtede.
In fact, something like the opposite of what was intended has been achieved.
DanishDet må imidlertid kunne ske med nogenlunde lige muligheder og behandling.
They should be able to do so without compromising their equal opportunities and equal treatment.
DanishDet eneste, der er nogenlunde sikkert, er, at der ikke forekommer horisontal smitte og overførsel.
Rather, the only thing that is certain is that BSE cannot be transmitted horizontally.
DanishVi må nå frem til, at Parlamentet og Rådet bliver behandlet nogenlunde ens.
We need to have a situation in which Parliament and the Council are to some extent treated as equals.
DanishVi er kommet nogenlunde godt frem efter en lang march.
We are at the end of a long haul, and we have got here in pretty good shape.
DanishDe løsninger, der hidtil er foreslået fra medlemsstaternes side, peger alle i nogenlunde samme retning.
Options so far considered, proposed by various Member States, are along the same lines.
DanishKære kolleger, nu er smuthullet blevet nogenlunde tæt.
Ladies and gentlemen, this loophole has now been closed to some extent.
DanishHvornår skal vi gennemføre det, hvis ikke nu, hvor der er nogenlunde fred og ro ved vores ydre grænser?
Now - when there is comparative calm on our external borders - is the time to get on with it.
DanishDet er svar, som ikke er tomme, men har et nogenlunde indhold.
Those replies have not been empty but have had some content.
DanishDet er glædeligt, at den er lykkedes nogenlunde.
It is pleasing that this has been achieved with a fair degree of success.