"olieudslip" English translation

DA

"olieudslip" in English

DA olieudslip
volume_up
{et}

olieudslip
Senest har vi haft et omfattende olieudslip i Østersøen.
Most recently, we have seen an extensive oil spill in the Baltic.
Senest har vi haft et omfattende olieudslip i Østersøen, som kunne have været undgået, hvis vi havde haft nogle bedre europæiske regler.
Most recently, we have seen an extensive oil spill in the Baltic, which could have been avoided if we had had better European rules.
Jeg deler hans synspunkt om, at erstatningslofterne ikke sikrer potentielle ofre for et omfattende olieudslip en passende beskyttelse.
I share his opinion that maximum levels of compensation in this fund are insufficient to guarantee adequate protection for victims of any future large-scale oil spill.
olieudslip

Context sentences for "olieudslip" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishØstersøen rammes hvert år af virkelig mange olieudslip af meget varierende omfang.
The Baltic is affected every year by a great many oil spills of greatly varying sizes.
DanishDet er ikke første gang, vi ser olieudslip, uanset om de er forsætlige eller uforsætlige.
This is not the first time we have seen oil slicks, whether intentional or unintentional.
DanishDer forventes oprettet en EU-erstatningsfond for olieudslip inden 2003.
The creation of an EU compensation fund for oil spills is expected to be finalised by 2003.
DanishGallien og Bretagne, de to europæiske Finistère, er også blevet knyttet sammen af dette olieudslip.
Galicia and Brittany now have the common ground of having suffered from oil slicks.
DanishDet omfatter olieudslip, som vi alle kender alvorlige eksempler på.
It includes oil spills, serious instances of which we are all aware of.
DanishSå vil vi være taknemmelige for, at vi har gjort alt, hvad der står i vores magt, for at forhindre olieudslip.
We shall then be grateful if we have done everything in our power to prevent oil spills.
DanishDen seneste store ulykke med olieudslip for nogle få uger siden gjaldt et skib med dobbeltskrog.
The latest major accident resulting in oil discharges just a few weeks ago involved a double-hull tanker.
DanishDesværre ved vi, at overlagte olieudslip er en betydelig større kilde til forurening end ulykker.
Unfortunately, we know that deliberate oil emissions are a significantly greater source of pollution than accidents.
DanishOlieudslip er altid skadelige og undertiden også kriminelle, men finansielle udslip kan også være det.
Mr President, oil spills are always harmful and are sometimes criminal, yet financial spills can be harmful, too.
DanishIgen i går er tusinder af fugle drevet i land på den danske kyst på grund af olieudslip i Nordsøen.
Last year again, thousands of birds were driven onto land on the Danish coast because of oil slicks in the North Sea.
DanishJeg deler denne holdning, eftersom ingen medlemsstat med egne midler formår at bekæmpe et omfattende olieudslip.
The agency ’ s only possible role is that of simply carrying out inspections of ships and port facilities.
DanishDet er ikke kun olieudslip, vi taler om.
It is not only oil spills we are talking about.
DanishDe mest alvorlige ulykker med olieudslip forekommer i Europa, selv om vi kun transporterer 30 % af verdens samlede oliemængde i vores havne.
Europe has seen the most serious oil-spillage accidents, although only 30 % of oil passes through our ports.
DanishHvis der kommer et olieudslip, vil det blive enden på Østersøen, og jeg er sikker på, at ingen ønsker, at det skal ske.
If there were to be an oil accident, that would be the end of the Baltic Sea, and I am sure no one would like to see that happen.
DanishOlieudslip og udslip af andre miljø- og sundhedsskadelige stoffer i havet forårsager enorme ødelæggelser.
Enormous destruction is caused by oil spills and discharges into the sea of other substances which are damaging to health and to the environment.
DanishJeg vil tage endnu et punkt op, nemlig alle olieudslip, der ikke er ulykker, men helt bevidste udslip.
Allow me to take up one further matter, namely all the cases of oil discharges that are not an accident but rather are entirely deliberate discharges.
DanishOm: Olieudslip ved Gibraltar
Subject: Discharges of oil in Gibraltar
DanishDe medlemsstater, der er mest truet af olieudslip, i særdeleshed Frankrig, bør fremover gøre deres yderste for at få det gennemført.
The Member States most threatened by oil spills, especially France, should make every effort to achieve this from now on.
DanishPå trods at et direktiv om olieopsamlingsanordninger er blevet vedtaget, er de forsætlige olieudslip ikke mindsket i antal.
Despite the fact that a Directive on oil reception facilities has been adopted, there has been no reduction in deliberate oil discharges.
DanishHvis vi ikke løser dette spørgsmål, er vi ikke dømt til ét olieudslip, men til en række af olieudslip i måneder og år fremover.
Unless this is resolved, we will be condemned not only to an oil slick but to a succession of oil slicks for months and years to come.