"om" English translation

DA

"om" in English

EN
volume_up
om {conj.}
EN
volume_up
om [example]
EN
DA

om {adverb}

volume_up
Det tredje punkt er, at det ikke kun handler om kvantitet, men også om kvalitet.
My third point is that it is not only about quantity but also about quality.
Det var det, Parlamentet skulle træffe afgørelse om, ikke om taktiske krumspring.
That was what Parliament needed to make a decision about, not about tactical trickery.
Det handler i øvrigt ikke kun om rotation, men også om andre målsætninger.
This is, by the way, not just about rotation, but also about other objectives.
om (also: for, siden, ved, af)
Vi taler om fiskeripartnerskabsaftaler med forpligtelser på begge sider.
I have to say, Commissioner, I was rather disappointed by your response to them.
Der kommer en tid, hvor man vil tale om Internettet om dagen, og salen vil være fuld.
There will come a time when the Internet will be spoken about by day and the Chamber will be full.
Vi må derfor afvise transportvirksomhedernes argumenter om konkurrenceevne.
At the same time, we reject the arguments about competitiveness put forward by transport firms.

Context sentences for "om" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishMen da de hørte dette skar det dem i Hjertet og de rådsloge om at slå dem ihjel.
When they heard that, they were cut to the heart, and took counsel to slay them.
DanishJeg er derfor tilhænger af, at Parlamentet høres om udnævnelsen af direktørerne.
Mr Muis made this very clear at a meeting of the Committee on Budgetary Control.
DanishJeg beder om, at vi forsøger ikke bevæge os henimod en krise med» laksegalskab«.
So, please, do let's try not to rush straight ahead into a 'mad salmon ' crisis.
DanishRådet opretholder fortsat sit krav til Cuba om at løslade alle politiske fanger.
The Council continues to demand of Cuba that it release all political detainees.
DanishDet drejer sig ikke om at lukke bjergene inde bag beskyttelse eller privilegier.
It is not a question of enclosing mountain regions behind shields or privileges.
DanishTror De helt ærligt, at de vil nå frem til en aftale om et så vigtigt spørgsmål?
In truth, do you believe that they will agree on this extremely important issue?
DanishSpanien står til at få særlig gavn af aftalen om at lukke op for regionalstøtte.
Spain stands to benefit particularly from the agreement to open up regional aid.
DanishEn anden ting er spørgsmålet om, hvad vi gør, når statsstøtten erklæres ulovlig.
Another issue is that of what we are to do when state aid is declared unlawful.
DanishVi blev også enige om bestemmelser vedrørende håndtering af ulovlig indvandring.
We also agreed on provisions to address questions related to illegal immigration.
DanishVi lader alle sammen, som om det ikke sker, men vi ved alle sammen, at det sker.
We are all acting as if this is not really happening, but we all know that it is.
DanishKommissær Busquin ' s meddelelse om det europæiske forskningsområde er meget god.
Commissioner Busquin's communication on the European research area is very good.
DanishDet minder mig lidt om julegåsens politik, når den forsøger at udsætte juleaften.
I am reminded of the policy of the Christmas goose trying to postpone Christmas.
DanishMed denne debat i dag vil vi gerne minde os selv og vores partnere om alt dette.
Today, may this debate serve to remind us and our partners of all these things.
DanishDer anmodes om en udvidelse af den gravides og den ammende kvindes rettigheder.
We are asking for the rights of pregnant and breastfeeding women to be extended.
DanishVi kan ikke starte en debat nu, selv om der er tale om et meget vanskeligt emne.
We cannot start a debate now, even if the matter is an extremely sensitive issue.
DanishHer er nationale forskrifter om arbejdstageres sikkerhed i øvrigt ikke undtaget.
The same applies to national legislation on protection for workers, incidentally.
DanishDen første fejl går ud på, at der her hovedsageligt er tale om narkokriminalitet.
The first mistake is to say that we are dealing mainly with drugs-related crime.
DanishMin tredje og sidste bemærkning er: Talen om rene medbidragsydere må standse nu.
My third and final comment is this: the notion of net contributions must cease.
DanishI lighed med fru Moreau anmoder jeg om henvisning til fornyet udvalgsbehandling.
Like Mrs Moreau, I would also ask that this report be referred back to committee.
DanishHr. formand, vil De anmode Parlamentet og Præsidiet om at ændre denne beslutning?
Mr President, would you urge Parliament and the Bureau to reverse this decision?