"omhyggelig" English translation

DA

"omhyggelig" in English

DA

omhyggelig {adjective}

volume_up
omhyggelig (also: grundig)
Jeg vil gerne lykønske fru Prets med en grundig og omhyggelig betænkning.
I wish to congratulate Mrs Prets on a thorough and carefully set out report.
Vores beregninger var objektive og gennemsigtige og baseret på omhyggelig økonomisk og juridisk analyse.
Our calculations were done in an objective and transparent manner and were supported by thorough economic and legal analysis.
Tværtimod er der behov for en omhyggelig kontrol ved hjælp af alle relevante informationskilder og en samvittighedsfuld vurdering af resultaterne.
On the contrary, what is needed is a thorough examination on the basis of pertinent sources of information and a conscientious appraisal of the results.
Hr. formand, jeg vil gerne takke kommissæren for hans omhyggelige, nøjagtige og detaljerede gennemgang af sagen.
Mr President, I would like to thank the Commissioner for his careful, accurate and detailed analysis of this case.
Omhyggelig indsamling af data er den eneste måde, man kan nå til bunds i dette alvorlige problem på og bidrage til at samle bestræbelserne på at afskaffe det.
The accurate gathering of data is the only way to get to the essence of this serious problem and help to focus the efforts aimed at eliminating it.
omhyggelig
Fru formand, først vil jeg gerne takke ordføreren for den omhyggelige forberedelse af betænkningen.
Madam President, I should first like to thank the rapporteur very warmly for his painstaking preparation of the report.
Hr. formand, jeg vil gerne starte med at hylde det omhyggelige, og efter hvad jeg har hørt, smertefulde arbejde, hr. van Hulten har udført i forbindelse med udarbejdelsen af denne betænkning.
Mr President, may I begin by paying tribute to the painstaking and, from what I hear, the pains-accepting work of Mr van Hulten in preparing his report.
Den europæiske bekæmpelse af udnyttelse af mindreårige skal derfor være koordineret og omhyggelig, men den skal også være samlet, for ellers vil denne svøbe ikke få ende.
European action with regard to the fight against child abuse must therefore be coordinated and painstaking but it should also be concentrated, otherwise this scourge will never end.

Context sentences for "omhyggelig" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

DanishPå dette område må man være særlig klar og omhyggelig i sine formuleringer.
In this respect, we must be quite clear and make sure the message gets through.
DanishVi er ikke grebet af panik, men der er tale om meget omhyggelig forberedelse.
There is no question of panic; it is a question of very careful preparation.
DanishEfter flere års omhyggelig forberedelse bliver den 1. maj 2004 virkelig en festdag.
After years of meticulous preparation, 1 May 2003 will really be a day of celebration.
DanishSektoren er udsat for pres, og det forventes af os, at vi fører en omhyggelig politik.
The sector is under pressure and we are expected to take a careful approach.
DanishJeg går ud fra, at det dermed også i løbet af året vil få en omhyggelig behandling.
I assume, therefore, that it will also be vigorously pursued in the course of the year.
DanishKommissionen er ligeledes enig i behovet for en omhyggelig udvælgelse af projekter.
The Commission also agrees on the need for a careful choice of projects.
DanishJeg vil gerne lykønske fru Prets med en grundig og omhyggelig betænkning.
I wish to congratulate Mrs Prets on a thorough and carefully set out report.
DanishNår du bruger AutoFyld, skal du være omhyggelig med de oplysninger, du angiver.
When using AutoFill, be mindful of the information you're providing.
DanishDet kræver forberedelse i tide og omhyggelig overvågning af disse processer.
This requires anticipation, timely preparation and careful management of these processes.
DanishOrganer og institutioner, der skal føre en omhyggelig kontrol med virksomhederne.
We need agencies and institutions to keep a close eye on companies.
DanishJeg vil dog bemærke, at omstændighederne kræver en omhyggelig gennemførelse.
I should like to note, however, that the circumstances require that it be introduced with care.
DanishDet, vi har brug for her, er en omhyggelig og omfattende gennemførelse af disse foranstaltninger.
What we need here is meticulous and comprehensive implementation of these measures.
DanishGenbrug af materialer og forsigtig og omhyggelig håndtering af naturressourcer er af vital betydning.
In a number of cases, this has led to ambiguity and to long drawn-out procedures.
DanishJeg skal være meget omhyggelig med at holde mig til min udtalelse for Økonomiudvalget.
I have to be very careful to stick strictly to my brief as draftsman for the Economic Committee.
DanishJa, jeg tror helt bestemt på en omhyggelig anvendelse af statsstøtte.
Yes, I certainly believe in the rigorous application of state aid.
DanishDet kræver omhyggelig planlægning, uddannelse og ikke mindst finansiering.
It requires careful planning, training and not least funding.
DanishDet er, hvad der fremgår af en omhyggelig læsning, hvor man ikke bare ser på tallene.
This is what is to be inferred from a careful examination which is not merely concerned with numbers.
DanishVi har udført vores arbejde på en omhyggelig måde og givet udtryk for vores kritik af fem kommissærer.
Our job is to examine your Commissioners and give them a vote of confidence.
DanishKommissær Nazareth var meget omhyggelig med sit ordvalg, da hun talte om teknologiplatformen.
Commissioner Nazareth was very careful with her words in referring to the technology platform.
DanishOrdføreren har udtænkt en omhyggelig løsning for det første punkt.
The rapporteur has found a prudent solution for the first point.