"omsorg" English translation

DA

"omsorg" in English

DA omsorg
volume_up
{en}

omsorg (also: omhu)
volume_up
care {noun}
Jeg vurderer, at Kommissionen bør yde ekstra omsorg for disse tre tilpasninger.
I think that the Commission must pay particular care and attention to these three changes.
Sygdomme, som et menneske, med passende opmærksomhed og omsorg, kan leve med.
Ailments which, with proper attention and care, a person can live with.
Vi bliver dømt på, hvordan vi yder omsorg og tjenesteydelser til borgerne.
How we provide care and services for people is how we will be judged.
omsorg
Det er heller ikke kristen næstekærlighed og menneskelig omsorg eller bare almindelig anstændighed, der er det bærende element.
Nor are Christian love of neighbour and human solicitude, or even just general decency, the pivotal factors.
omsorg (also: plejning)

Context sentences for "omsorg" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishVi skal drage omsorg for vores ungdom og satse på arbejds- og uddannelsespladser til de unge.
We have to be concerned about our youth, and invest in youth employment and training.
DanishDer drages omsorg for juridisk, økonomisk og social beskyttelse af familien.2.
The family shall enjoy legal, economic and social protection.2.
DanishOffentlige investeringer i pleje og omsorg opfattes som en belastning.
Meanwhile, putting money into health and welfare is seen as burdensome.
DanishDer drages omsorg for juridisk, økonomisk og social beskyttelse af familien.
The family shall enjoy legal, economic and social protection.
DanishKollegaens omsorg omfatter særligt de unge arbejdsløse.
My colleagues are mainly concerned about the younger people who are unemployed.
Danishmen ifører eder den Herre Jesus Kristus og drager ikke Omsorg for Kødet så Begæringer vækkes!
But put ye on the Lord Jesus Christ, and make not provision for the flesh, to fulfil the lusts thereof!
DanishMedlemsstaterne drager omsorg for, at deres nationale politik er i overensstemmelse med Unionens holdninger.
Member States shall ensure that their national policies conform to the positions of the Union.
DanishDerfor må man til de kommende forhandlinger drage omsorg for, at personalevedtægterne reformeres.
That is why we have to prepare carefully for the forthcoming talks regarding the reform of staff regulations.
DanishHertil må man dog tilføje, at man samtidig må drage omsorg for det administrative beredskab.
And, in addition, we really must see to it at the same time that the proper administrative practices are in place.
DanishSimon har fortalt hvorledes Gud først drog Omsorg for at tage ud af Hedninger et Folk for sit Navn.
Simeon hath declared how God at the first did visit the Gentiles, to take out of them a people for his name.
DanishPolitikere med respekt for sig selv går ind for et samfund, der blandt andet bæres af omsorg for næsten.
Self-respecting politicians want a society which survives, amongst other things, by loving its neighbour.
DanishDen drager omsorg for, at forretningsordenen offentliggøres.2.
It shall ensure that these rules are published.2.
DanishDet ville være et godt eksempel på det grundlag, EU bygger på, og på vores omsorg for andre.
It could be a fine example of the basis on which the European Union works and of the extent of our concern for others.
DanishJeg vil råde Dem til at drage omsorg for Deres fremtid!
I would advise you to make provisions for your future!
Danish"At vi ved dig nyde megen Fred og at Forbedringer i alle Retninger og alle Vegne skaffes dette Folk ved din Omsorg mægtigste Feliks!
We accept it always, and in all places, most noble Felix, with all thankfulness!
DanishDen drager omsorg for udførelsen af disse beslutninger.
It shall ensure that these decisions are implemented.
DanishVil De drage omsorg for os på samme måde som i Genova?
Will you look after us as well as you did in Genoa?
DanishDet bliver vi først, når der bliver satset målrettet på omsorg og undervisning for børn og voksne.
And that will only be the case when we concentrate specifically on looking after and educating both children and adults.
DanishDen Europæiske Union må drage omsorg for, at også regionerne i EU ' s yderste periferi følger med Unionens udvikling.
The European Union must see to it that the outermost regions are involved in the Union's development.
DanishVores indledende tilsagn om at yde 57 millioner euro til genopbygningen i Afghanistan omfatter særlig omsorg for dette.
Our initial EUR 57 m commitment to reconstruction in Afghanistan includes specific provision for this.