"over" English translation

DA

"over" in English

EN

"over" in Danish

DA over
volume_up
{adverb}

over (also: fremad)
volume_up
on {adv.}
Et andet punkt, jeg vil skabe klarhed over, er diskussionen om vin, whisky etc.
Another point which I would like to clarify is the issue of wine, whisky and so on.
Vi går nu over til afstemningen om at fremrykke debatten om støjdæmpede fly.
I shall therefore put to the vote the request to bring forward the debate on hushkits.
Det tænker regulatorerne, nettene og Kommissionen jo over i Firenze.
In Florence, the regulators, the networks and the Commission are of course reflecting on this.
over (also: forbi, ovre)
volume_up
over {adv.}
Halvtreds år efter Nüremberg afsiger man stadig domme over nationalsocialismen.
Fifty years after Nuremberg, national socialism never ceases to be judged over and over again.
Agrofødevaresektoren og landbruget har til sammen over 10 millioner ansatte.
Between the agro-food sector and the farming sector there are over 10 million employees.
Kvindernes beskæftigelsesgrad ligger nemlig kun på lige over 70 % af mændenes.
The employment rate for women is only just over 70 % of the employment rate for men.
over (also: cirka, i omkreds, næsten, om)
volume_up
about {adv.}
Jeg bliver mere og mere forvirret over, hvad denne erklæring egentlig drejer sig om.
I am becoming more and more confused as to what this declaration is actually about.
Det er kernen i politikken om demokratisk kontrol og ansvar over for offentligheden.
That is what the politics of democratic control and public accountability are all about.
Men ud over tallene er det mennesker og børn, det drejer sig om.
Apart from the figures, though, we are talking here about people and children.
over (also: derpå, hinsides, tværs, videre)
volume_up
beyond {adv.}
Sagen er jo, at beskæftigelsesmålet går langt ud over disse spørgsmål.
The truth is that the objective of employment goes far beyond these issues.
En sådan bestemmelse kan ikke indgå i et direktiv, som ikke ligger ud over disse områder.
Such a provision cannot be contained in a directive, which does not go beyond these fields.
I dag går registrets beføjelser langt ud over det nødvendige.
At present, the scope of the register goes far beyond what is necessary.
over (also: imod)
volume_up
upon {adv.}
at Dommen er kommet over Højslettelandet over Holon Jaza Mefaat
And judgment is come upon the plain country; upon Holon, and upon Jahazah, and upon Mephaath,
Og stor Frygt kom over hele Menigheden og over alle som hørte dette.
And great fear came upon all the church, and upon as many as heard these things.
Jeg håber, at De, da det er den første, vil bære over med dens mangler og støtte den.
I hope that, as it is the first one, you will look tolerantly upon its defects and support it.
over (also: tværs)
volume_up
across {adv.}
Samt om de aktiviteter, hvor man tvinges til at samarbejde hen over de etniske grænser.
And to focus on activities which impel people to work together across ethnic lines.
Derfor er det nødvendigt, at disse bøger også kan sælges hen over grænserne uden problemer.
It is therefore imperative to be able to sell these books easily across borders.
Borgerne forventer at kunne bevæge sig frit over de indre landegrænser.
People expect to be able to move freely across internal national borders.
over (also: nord for, op, op ad, opad)
volume_up
above {adv.}
Thi du o HERRE er den Højeste over al Jorden højt ophøjet over alle Guder!
For thou, LORD, art high above all the earth: thou art exalted far above all gods!
De eneste, der er hævet over enhver mistanke, er EU ' s og USA ' s herskere.
The only people above all suspicion are the rulers of the ÅU and the USA.
Virksomhederne har forpligtelser, der rækker ud over det legitime ønske om at skabe profit.
Companies have obligations above and beyond the legitimate aim of maximising profits.
over (also: vedrørende)
Vi glæder os meget over processerne og aftalerne på det sundhedspolitiske område.
We also warmly welcome the processes or the agreements concerning health policy.
Jeg blev især stødt over en passage vedrørende Hartz-kommissionen.
I took particular exception to a passage concerning the Hartz Commission.
Jeg var positivt overrasket over formuleringen af spørgsmålene ved det sidste punkt.
I was pleasantly surprised by the content of the questions concerning this latter point.
over (also: tværs)
Det er vores opgave at hjælpe den regering over på den anden side af kløften.
It is our task to help that government across the wire to the other side of the chasm.
Og han forlod dem og gik atter om Bord og for over til hin Side.
And he left them, and entering into the ship again departed to the other side.
Og de kom over til hin Side af Søen til Gerasenernes Land.
And they came over unto the other side of the sea, into the country of the Gadarenes.

Synonyms (English) for "over":

over

Context sentences for "over" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDer afprøves i øjeblikket sporbreddeskiftere for at lette passagen over grænsen.
Gauge switches are now being tested there to make it easier to cross the border.
DanishDet var en forfærdelig tragedie, at volden i de januardage igen gik over gevind.
It was a terrible tragedy that violence should have broken out again in January.
DanishEr Déby klar over, at han uigenkaldeligt skal holde sig til de indgåede aftaler?
Is Deby aware that he is irrevocably bound to honour the agreements he has made?
DanishDet vil tage lang tid at komme over denne krise, men vi må ikke se bort fra den.
It will take a long time to recover from this crisis, but we must not ignore it.
DanishI mit eget hjemland har over 60 % af svenskerne opsparinger i forskellig fonde.
In my own country, more than 60 per cent of Swedes save with a variety of funds.
DanishJeg er ligesom de øvrige talere bekymret over den irakiske befolknings lidelser.
I am concerned, as are the other speakers, at the plight of the people in Iraq.
DanishFor det andet går jeg over til fru Stauners udmærkede betænkning og begrundelse.
Secondly, I turn to Mrs Stauner's excellent report and the explanatory statement.
DanishHer i protokollen står der, at jeg anmodede om, at vi protesterer over for NATO.
It says in the Minutes that I asked for an official complaint to be made to NATO.
DanishRådet fornyede sanktionerne over for regimet, men slækkede samtidig på kravene.
The Council did renew, but in a weakened form, the sanctions against the regime.
DanishJeg brokker mig ikke over, hvordan socialdemokraterne forfølger deres dagsorden.
I have no quibble with the Socialists for what they did in pursuing their agenda.
DanishDe ved også selv, at Parlamentet er helt klar over ændringsforslagenes indhold.
You know yourself that the House is very aware of the content of the amendments.
DanishFolk forstår, at det på dette område er nødvendigt at samarbejde over grænserne.
People understand that there is a need for cross-border cooperation in this area.
DanishDet er et nyt punkt, som skal føjes til listen over supplerende foranstaltninger.
That is therefore a new point to be added to the list of complementary measures.
DanishFru formand, jeg glæder mig over, at kommissæren har prioriteret dette spørgsmål.
Madam President, I welcome the priority given to this issue by the Commissioner.
DanishMellem 1997 og 2005 døde over 700 mennesker som følge af oversvømmelser i Europa.
Between 1997 and 2005 more than 700 people died as a result of floods in Europe.
DanishVi skal have overblik over vandets beliggenhed og anvendelse af infrastrukturer.
We need to look at the location of water and how infrastructures could be used.
DanishDet er et eksempel på, hvordan sund fornuft sejrede over en urimelig lovgivning.
What it means is that the EU is to regulate water quality on our bathing beaches.
DanishOksekødsproducenterne stod allerede over for store økonomiske tab før BSE-krisen.
Beef producers were already facing heavy financial losses before the BSE crisis.
DanishPå dette grundlag anbefaler vi en stimulerende handelspolitik over for Hongkong.
On that basis, we would recommend a stimulating trade policy vis-à-vis Hong Kong.
DanishJeg har erklæret, at jeg vil håndhæve fuld gennemsigtighed over for forbrugerne.
I have gone on record in stating that I will be fully transparent with consumers.