"på" English translation


Did you mean: pa
DA

"på" in English

volume_up
{prp.}

DA
volume_up
{preposition}

volume_up
a {prp.}
Hvis Rådet insisterer en begrænsning, må vi insistere , at den er 1,27 %.
If the Council insists there is a limit, we have to insist that it is 1.27 %.
Det er simpelthen mangel historisk perspektiv, mangel proportionssans.
It is a simple lack of historical perspective, a lack of a sense of proportion.
En uforholdsmæssig andel bruges energiteknologier baseret fossilt brændsel.
A disproportionate share goes to energy technologies based on fossil fuels.
(also: til)
volume_up
to {prp.}
Det er tide, at verden dømmer Mugabe hans handlinger, ikke hans løfter.
It is time for the world to judge Mugabe by his actions, not by his promises.
Kontrolforanstaltninger EU-niveau og medlemsstatsniveau skal afbalanceres.
Control measures at EU level and at Member State level need to be balanced out.
Hvis Rådet insisterer en begrænsning, må vi insistere , at den er 1,27 %.
If the Council insists there is a limit, we have to insist that it is 1.27 %.
(also: i, ind, om)
volume_up
in {prp.}
Den mest effektive måde at reagere markedssignaler er at fokusere kvalitet.
They are and will continue to be the key element in the common market organisation.
Det hele er baseret en forudsætning, som man enten tror eller ikke tror .
Everything is based on a premise in which we believe or do not believe.
bekostning af de svageste, navnlig bekostning af udviklingslandene.
Who else but those least able to do so, in particular the developing countries.
(also: i, om, ved)
volume_up
on {prp.}
menneskerettighedsområdet skal Europa forsvare sit gode navn verdensplan.
When it comes to human rights, Europe must defend its good name on the world stage.
Ofte godkendes velafbalancerede tekster disse områder fællesskabsniveau.
Balanced texts on these subjects are very often approved at Community level.
En uforholdsmæssig andel bruges energiteknologier baseret fossilt brændsel.
A disproportionate share goes to energy technologies based on fossil fuels.
(also: til)
volume_up
of {prp.}
Vi tænker så helt naturligt Tyrkiet, Rusland, og måske også andre lande.
Then we naturally think of Turkey, of Russia and sometimes of other countries too.
Det er simpelthen mangel historisk perspektiv, mangel proportionssans.
It is a simple lack of historical perspective, a lack of a sense of proportion.
Derfor står arbejdsløsheden øverst dagsordenen Kommissionens arbejdsprogram.
This is why unemployment is at the top of the Commission's working programme agenda.
(also: ad, hos, ovre, til)
volume_up
at {prp.}
Kontrolforanstaltninger EU-niveau og medlemsstatsniveau skal afbalanceres.
Control measures at EU level and at Member State level need to be balanced out.
Ofte godkendes velafbalancerede tekster disse områder fællesskabsniveau.
Balanced texts on these subjects are very often approved at Community level.
Derfor står arbejdsløsheden øverst dagsordenen Kommissionens arbejdsprogram.
This is why unemployment is at the top of the Commission's working programme agenda.
(also: ad, efter, forbi, hos)
volume_up
by {prp.}
Det er tide, at verden dømmer Mugabe hans handlinger, ikke hans løfter.
It is time for the world to judge Mugabe by his actions, not by his promises.
Forslaget sigter tredjelandsstatsborgeres migrationer med henblik uddannelse.
This proposal targets migration by third-country nationals for the purpose of studies.
I som rider rødgrå Æsler I som sidder Tæpper I som færdes Vejene syng!
Speak, ye that ride on white asses, ye that sit in judgment, and walk by the way!
(also: fra)
volume_up
from {prp.}
Og dette skal finde et afbalanceret udtryk såvel indtægts- som udgiftssiden.
A balance must be achieved, both from the revenue side and from the expenditure side.
Vi ved fra græsrodsorganisationer stedet, at det ingen måde er tilfældet.
We know from the grassroots organisations on the ground that this is far from the truth.
I mit land kommer der flere penge ind afgifter end registreringsafgifter.
In my own country, revenue from excise duties is greater than that from recording rights.
(also: ind i, om)
volume_up
into {prp.}
den måde vil vi begynde at få kapaciteten bragt linje med fiskeribestandene verdensplan.
In that way we will start to bring capacity into line with global fish stocks.
dette område som så mange andre har man desværre ikke taget hensyn hertil.
In this area, as in others, this has unfortunately not been taken into account.
Det er tide, at de relevante parlamentariske udvalg ser nærmere denne sag.
It is time that the relevant parliamentary committees looked into this matter.
(also: i, inden for, om)
volume_up
within {prp.}
Det er endnu ikke lige så let at handle det indre marked som i en medlemsstat.
It is not yet as easy to trade within the internal market as it is to trade within a Member State.
Forsigtighedsprincippet er et politisk svar risikosamfundet.
The precautionary principle is a political response to the risks within society.
Der eksisterer ikke et indre marked for jernbanetjenester fællesskabsniveau.
There is no single market for railway services within the Community.
(also: forbi)
volume_up
since {prp.}
Det drejer sig om et stort ansvar, da det er Europas fremtid, der står spil.
And that is a great responsibility, since the future of Europe is at stake.
Hvilket er indlysende, eftersom Fællesskabet ikke har nogen kompetence dette område.
Of course there is none, since the Community has no jurisdiction on this matter.
Kommissionen har ikke ligget den lade side siden fremlæggelsen af meddelelsen.
The Commission has not been idle since submitting the communication.
(also: om, ved)
volume_up
upon {prp.}
Vi skal fokusere ofrenes perspektiv og at styrke deres rettigheder i Unionen.
We need to focus upon the victims ' perspective and upon strengthening their rights in the Union.
disse Fedtdele lagde de oven Bryststykkerne og Fedtstykkerne bragte han som Røgoffer Alteret
And they put the fat upon the breasts, and he burnt the fat upon the altar:
thi han har grundlagt den Have grundfæstet den Strømme.
For he hath founded it upon the seas, and established it upon the floods.
(also: for, mod, til, vedrørende)
Det er et svar den eksisterende skepsis over for yderligere integrationsskridt.
That is a response to the scepticism regarding further steps towards integration.
Vi vil også det punkt i samråd med disse ansøgerlande arbejde en god løsning.
We shall liaise closely with these applicants towards that end.
Vi er vej mod et Europa, hvor dødsstraffen er afskaffet hele kontinentet.
We are moving towards a Europe in which the death penalty is outlawed continent-wide.
(also: i, pr.)
volume_up
per {prp.}
Støttebeløbet har ligget omkring ECU 1 milliard pr. år, eller ECU 7.500 pr. dyrker.
The amount of subsidy has been around ECU 1 billion per year, or ECU 7 500 per grower.
Det er ikke som sådan et angreb Kommissionen - lad os få det det rene.
It is not an attack on the Commission per se - let us get that straight.
Angiver, at den besøgende har klikket et pris pr. klik-link Google-søgemaskinen.
indicates that the visitor clicked on a cost-per-clicklink on the Google search engine.
(also: for, til, vedrørende)
volume_up
toward {prp.}
Og Balak førte Bileam op Toppen af Peor der rager op over Ørkenen.
And Balak brought Balaam unto the top of Peor, that looketh toward Jeshimon.
Vi er ikke vej mod den slags problemer, De spørger om her.
We are not heading toward the kind of problems that you ask about here.
Hvis du får Skik dit Hjerte og breder dine Hænder imod ham
If thou prepare thine heart, and stretch out thine hands toward him;
(also: i)
volume_up
inside {prp.}
Det er et tegn den solidaritet, vi har mødt, ikke kun her i Parlamentet.
This is a sign of solidarity that has been extended to us both inside and outside the House.
Det er Deres fortjeneste, at disse nye gitre kan forblive markedet.
In other words, people can sit around a table even inside a bus.
Jeg er som observatør, som insider under regeringskonferencen, bekymret dette punkt.
As an inside observer, I have to say that I am somewhat concerned about this point.
volume_up
onto {prp.}
Godstransporten er tvunget ud vejene, fordi det er den mest effektive løsning.
Freight transport is forced onto the roads because it is the most effective option.
De kan blot gå ind producenternes egne hjemmesider, så kan De selv se.
You only have to go onto the manufacturers ’ own websites to see for yourselves.
Det er naturligvis positivt, at studenterne går gaden.
Of course it is positive that the students are going out onto the streets.

Context sentences for "på" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Danishdu gør os til Mundheld blandt Folkene lader Folkeslagene ryste Hovedet ad os.
My confusion is continually before me, and the shame of my face hath covered me,
DanishHr. formand, jeg er ligeledes indforstået, som det blev aftalt trepartsmødet.
The Council is also in agreement, Mr President, as established at the trialogue.
DanishDet bringer os frem til næste punkt dagsordenen, men vi har et lille problem.
That now brings us to the next item on the agenda, but we have a slight problem.
DanishJeg mener, at uddannelse, uddannelse og atter uddannelse er svaret fattigdom.
I believe that 'education, education, education ' is the real answer to poverty.
DanishI en vis forstand faldt vi tilbage til de bilaterale politikker dette område.
To some extent, we made do with our bilateral policies in order to achieve this.
DanishEt kulfyret kraftværk og en atomreaktor har en virkningsgrad mindre end 35 %.
A coal-fired power station and a nuclear reactor have a yield of less than 35 %.
DanishDette vil vi basere de to organisationers erfaringer disse politikområder.
We will base this on both our organisations ' experiences in these policy areas.
DanishDette er et meget alvorligt spørgsmål, som formandskabet ser meget alvorligt .
This is a very serious matter and one which the presidency takes very seriously.
DanishJeg finder, at der i betænkningen søges givet et positivt svar dette problem.
I think that the report attempts to provide a positive response to this problem.
DanishKommissionen skal foretage en selvransagelse og tænke , hvem vi repræsenterer.
The Commission must take a hard look at itself and think about who we represent.
DanishI 2004 i Athen marcherede Nord- og Sydkorea ind stadion under et fælles flag.
In 2004, in Athens, North and South Korea paraded in the stadium under one flag.
DanishDer findes allerede arbejdsgrupper økologiseringsområdet i tekstilindustrien.
There are already working groups in the ecological area of the textile industry.
DanishBirdal var blevet beskudt nært hold og havde 14 ind- og udgående skudsår.
Mr Birdal was shot at close range and had fourteen entry and exit bullet wounds.
DanishI øjeblikket er vi i færd med at undersøge, hvad vi kan gøre pensionsområdet.
At the present time we are looking at what can be done in the field of pensions.
Danish dette punkt var Kommissionen imidlertid uenig med undervisningsassistenterne.
On this point, however, the Commission was not in agreement with the assistants.
DanishJeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge dette så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
DanishEndog min Ven som jeg stolede som spiste mit Brød har løftet Hælen imod mig.
But thou, O LORD, be merciful unto me, and raise me up, that I may requite them.
DanishChrome kan også åbnes, når du trykker et weblink, f.eks. et link i en e-mail.
Chrome can also be opened when you touch a web link, e.g. a link in your email.
DanishVi kan kun gøre noget ved dette problem, hvis vi handler internationalt plan.
We can only deal with this matter if we deal with it in an international fashion.
DanishMed alle drøftelserne i Parlamentet er vi vej mod at give decharge for 1998.
The whole discussion here today will eventually culminate in the 1998 discharge.