"præsentere" English translation

DA

"præsentere" in English

DA præsentere
volume_up
{verb}

præsentere (also: forære, give, servere, skænke)
I forfatningens ånd vil jeg præsentere Dem for prioriteterne for de næste fem år.
My intention is to give the strategic programme a broader outlook.
Jeg vil gerne præsentere Dem for nogle tanker vedrørende prioriteterne for de kommende år.
I would like to give you some thoughts on the priorities for the years ahead.
Jeg vil præsentere Parlamentet for en erklæring, og jeg håber på støtte fra alle medlemmerne.
I shall be placing a declaration to this effect before the House and I trust all Members will give it their support.
Jeg vil præsentere Dem for disse forslag på det andet plenarmøde i januar.
I shall present these proposals to you at the second plenary session of January.
I dag kan jeg for Parlamentet præsentere resultatet af vores fælles arbejde.
Today, I can present to the European Parliament the results of our joint work.
Jeg vil kun sige nogle få ord for at præsentere hovedaspekterne i dette forslag.
I would only say a few words to present the main aspects of this proposal.
Jeg har ikke til hensigt at præsentere hver enkelt medlem af kollegiet for Dem.
I do not intend to introduce each member of the College to you individually.
Jeg vil gerne have lov til at præsentere Kommissionens holdning i denne sag.
Please allow me to introduce the position of the European Commission on this matter.
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
præsentere (also: gå ned, indfatte, indstille, løse)
Jeg er glad for at kunne præsentere Kommissionens holdning til betænkningen.
I am delighted to be able to be able to set out the Commission's position on the report.
Kommissionen har forsøgt at præsentere ordningen om genmajs og gensoja i sit forslag til forordning.
The Commission has attempted to set out the arrangements for genetically modified maize and soya in its draft Regulation.
Kommissionen tilsigter med handlingsprogrammets udfærdigelse blot at præsentere en række mulige aktioner.
In setting up the action programme the Commission's intention is simply to present a number of possible actions.
præsentere (also: foreslå, servere, tilbyde, udbyde)
Jeg kan ikke præsentere Dem for nogen afgørelse, Måske blot nogle overvejelser.
I do not have any decisions to offer you, just some thoughts, perhaps.
Og det giver mulighed for at præsentere europæisk politik på en positiv måde.
It also offers some prospect of conveying a positive picture of European policy.
Vi skal sørge for, at disse virksomheder kan udbyde deres varer internationalt for at præsentere Europa med den nødvendige styrke.
We must see to it that firms are able to offer their goods internationally so that Europe can be presented as a powerful force.
præsentere (also: aflægge, forestille, forrette, gøre)
præsentere (also: foreslå, forestille, tilbyde, udføre)
præsentere (also: forestille, servere, udføre)
Vil Kommissionen præsentere en årlig rapport for Parlamentet?
Will the Commission present an annual report to the Parliament?
Vi kan virkelig ikke præsentere et sådant forslag for offentligheden.
We really cannot present that kind of proposal to the public.
Jeg vil præsentere Dem for disse forslag på det andet plenarmøde i januar.
I shall present these proposals to you at the second plenary session of January.
præsentere (also: forestille, udføre)

Context sentences for "præsentere" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishHan sagde, at han ikke ville tage ansvar for mig, men godt ville præsentere mig.
He said that it was really dangerous to do that, but I told him I wanted to go.
DanishOg det giver mulighed for at præsentere europæisk politik på en positiv måde.
It also offers some prospect of conveying a positive picture of European policy.
DanishHvordan ser Deres tidsplan ud, hvor hurtigt vil De præsentere en positivliste?
What is your schedule, how long will it take you to produce a positive list?
DanishKommissær Kinnock vil benytte lejligheden til at præsentere denne ambitiøse politik.
Commissioner Kinnock can take this opportunity to launch such an ambitious policy.
DanishNormalt er det et spørgsmål om at præsentere aktiviteter på deres websteder.
Normally there is a question about presenting activities on their website.
DanishJeg svarer meget præcist derpå ved at præsentere et otte-punkts program.
I am responding to this specifically by presenting an eight-point programme.
DanishJeg havde regnet med, at Kommissionen ville præsentere et ambitiøst og godt program.
I had expected that the Commission would come up with an ambitious and plausible programme.
DanishNu vil jeg præsentere nogle punkter om den konkrete mission i Congo.
I would now like to emphasise a few points specifically about the mission in Congo.
DanishVi er endelig kommet frem til at støtte den retning, som jeg har den ære at præsentere Dem for.
Eventually, we adopted the position I have had the pleasure of presenting to you.
DanishJeg håber således inden længe at kunne præsentere Europa-Parlamentet for resultaterne heraf.
This work is making good progress and I hope to be able to tell you the outcome soon.
DanishKommissionen vil præsentere et forslag herom i begyndelsen af året.
The Commission will be presenting a proposal at the beginning of next year.
DanishVi vil præsentere vores forslag om kort tid, og vi vil forsøge at få det igennem Rådet.
It is going to be very difficult and I look forward to receiving some reassurance from you.
DanishI aften må jeg på vegne af ordføreren Stelios Argyros præsentere hans betænkning.
This evening I am presenting a report on behalf of Mr Argyros.
DanishDet var næsten umuligt for oppositionen at præsentere sig selv og deres programmer i medierne.
The opposition had little chance of presenting itself and its programmes to the media.
DanishKommissionen vil i eftermiddag præsentere sit forslag til beskæftigelsesprincipperne.
This afternoon the Commission will be presenting us its proposal for the employment guidelines.
DanishDet er vores mål at præsentere det indhold, der ligger på internettet, på en fair og korrekt måde.
Our intent is to represent the content of the internet fairly and accurately.
DanishJeg vil kunne præsentere denne meddelelse i den nærmeste fremtid.
I will be coming forward with that communication in the very near future.
DanishDet, som Rådet og Kommissionen i dag forsøger at præsentere os for, overstiger enhver fantasi.
However, what the Council and Commission are trying to dish up here today beggars belief.
DanishJeg agter at præsentere en sådan meddelelse inden udgangen af år 2000.
It is my intention that by the end of the year 2000 this communication will be brought forward.
DanishJeg vil gerne allerede nu præsentere Dem for to aspekter.
My group therefore supports a Growth Pact that is formulated more precisely.