"såfremt" English translation

DA

"såfremt" in English

DA

såfremt {conjunction}

volume_up
såfremt (also: dersom, hvis, om)
Såfremt årsberetningen ikke godkendes, træder bestyrelsen tilbage.
If the annual report is not approved, the Board of Directors shall resign.
Medlemsstaterne bør fremme genbrug, såfremt dette er en fordel for miljøet.
Member States must promote re-use if this is more beneficial to the environment.
Henderson, De har ordet, såfremt De ønsker at besvare dette spørgsmål.
Mr Henderson, you have the floor if you would like to reply to that question.
Det er de mulige fremgangsmåder, såfremt vi altså har de nødvendige oplysninger.
These are possible approaches, provided, of course, that we have the necessary information.
., såfremt det kun er med henblik på sikkerhed.
Nevertheless, the exception for safety is again welcome provided it is indeed for safety alone.
Vi kan derfor støtte dette forslag, såfremt der tages tilstrækkeligt hensyn til ovennævnte punkter.
We can therefore support this proposal provided the abovementioned points are adequately covered.

Context sentences for "såfremt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishSåfremt den koreanske dumpingpraksis fortsætter, må det føre til en udvisning.
Any continuation of Korean dumping practices must be punished with a sending off.
DanishDette vil udelukkende ske, såfremt der ikke er taget højde herfor i direktiverne.
This should only happen where the matter is not regulated by the directives.
DanishMedlemsstaterne bør fremme genbrug, såfremt dette er en fordel for miljøet.
Member States must promote re-use if this is more beneficial to the environment.
Danishleder I efter mig skal I finde mig; såfremt I søger mig af hele eders Hjerte
And ye shall seek me, and find me, when ye shall search for me with all your heart.
DanishUdvidelsen bliver en succes, såfremt de tre sidstnævnte midler også er til stede.
The success of enlargement depends on whether these three elements are clearly present.
DanishHenderson, De har ordet, såfremt De ønsker at besvare dette spørgsmål.
Mr Henderson, you have the floor if you would like to reply to that question.
DanishForordningen er allerede i kraft og kan ændres, når og såfremt det er nødvendigt.
This regulation is already in force and changes can be made to it as and when necessary.
DanishSåfremt der gennemføres ændringer, er det imidlertid nødvendigt at skærpe bevidstgørelsen.
Whenever change is initiated, however, intensive awareness-raising is required.
DanishSåfremt der ikke er yderligere bemærkninger til protokollen, betragter jeg den som godkendt.
If there are no further comments on the Minutes, I declare the Minutes approved.
DanishSåfremt denne konsensus nås, ser jeg frem til Maltas medlemskab af EU.
Providing that consensus is reached I look forward to Maltese membership of the EU.
DanishSåfremt dette ikke sker, skal der også være mod til at tilbageholde bidraget.
If that is not happening, we must be bold enough to withdraw the aid.
DanishKommissionen kan kun acceptere dette, såfremt sagsøgeren godkender eller accepterer det.
The Commission can only accept this in cases of approval or consent of the complainant.
DanishSåfremt de indsendes gennem en stat, forelægges de Kommissionen til udtalelse.
Applications made through a Member State shall be submitted to the Commission for an opinion.
DanishJeg synes, at røverne skal fanges begge steder, såfremt jagten på røvere påbegyndes.
I think if we are going to start hunting for robbers, we will be catching them at both ends.
DanishVi er parat til at tage denne udfordring op, såfremt Rådet lytter til os.
We are prepared to take on this challenge, in the hope that the Council will listen to us.
DanishSåfremt De mener, De må forkaste forslaget, får De mulighed herfor.
If you feel duty-bound to reject it, you will have an opportunity to do so.
DanishVær så rar at svare skriftligt, såfremt De ikke vil gøre det med det samme.
Please be so good as to answer in writing if you are not able to give an answer straightaway.
DanishUndtagelser må kun forekomme, såfremt det tjener miljøet og naturligvis også folkesundheden.
Exceptions can only be made if the environment and of course public health are served.
DanishSåfremt reformen af fondene føres ud i livet uden ændringer, vil denne opdeling være en realitet.
If the reform of the Funds is implemented as it is, that division will be ensured.
DanishSåfremt nogle af disse måtte ønske at udtale sig, ser jeg personligt intet til hinder herfor.
If any one of them wishes to give their opinion, I have no objection to them doing so.