"siden" English translation

DA

"siden" in English

EN

DA siden
volume_up
{adverb}

siden (also: for, om, ved, af)
volume_up
by {adv.}
Jeg må sige, hr. kommissær, at jeg ikke fandt megen overbevisning i Deres indlæg for lidt siden.
I would like to tell you sincerely, Commissioner, that I was not very convinced by your speech a while ago.
For nogle år siden var der i Storbritannien en vis bekymring over de mange indvandrere fra Indien.
Some people in Britain were worried some years ago by the level of immigration from the Indian sub-continent.
Vandforsyningen i udviklingslandene er faldet med to tredjedele siden 1970.
Since 1970 the water supply of the developing countries has fallen by two thirds.
siden (also: ud, af)
volume_up
from {adv.}
EU har spillet en nøglerolle i de internationale forhandlinger lige siden de startede.
The EU has played a key role in the international negotiations right from the beginning.
Det har jeg selv kunnet konstatere for 10 år siden ved et uheld i Frankrig.
I know this from first-hand experience from an accident in France some 10 years ago.
For fire måneder siden forsvandt det direkte nattog Stockholm-Berlin.
Four months ago the direct night train from Stockholm to Berlin disappeared.
siden (also: eftersom, for)
volume_up
since {adv.}
Vi har for længe siden passeret det stadium, når vi taler om sikkerhedsspørgsmål.
We have long since passed that stage when we are talking about security issues.
Men i praksis, hr. formand, er der ikke blevet lukket én eneste reaktor siden 1992.
But in fact not one reactor in Eastern Europe has been closed down since 1992.
Spørgsmålet om Afghanistan er opstået for lang tid siden, uden at nogen har interveneret.
The issue of Afghanistan emerged long since without anyone intervening.
siden
Bangladesh har været ramt af voldshandlinger, lige siden landet blev grundlagt.
Acts of violence have afflicted Bangladesh ever since that country was founded.
Siden dets opståen er det regelmæssigt blevet erklæret dødt.
It has been pronounced dead at regular intervals ever since it came into being.
Siden da har Kommissionens spillerum været meget begrænset.
Ever since then, the Commission's margin for manoeuvre has been very limited.

Context sentences for "siden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDen første del var Bowe-betænkningen om udsætningsdirektivet for nogle år siden.
The first part was Mr Bowe's report on the release directive several years ago.
DanishØnsker de at svække Irland på samme måde som de svækkede Danmark for 10 år siden?
Do they want to weaken Ireland the same way they weakened Denmark ten years ago?
DanishVed siden af Piet Dankert har vi arbejdet på at forsøge at sikre, at dette sker.
Alongside Piet Dankert we have been working to try to make sure that takes place.
DanishDe efterlader helt klart Unionen i en bedre tilstand end for seks måneder siden.
Unquestionably, you leave the Union in a better state than it was six months ago.
DanishFor fem år siden var fru Bloch von Blottnitz ordfører for levnedsmiddelbestråling.
Five years ago, Mrs Bloch von Blottnitz was the rapporteur for food irradiation.
DanishFru Langenhagen sagde for et øjeblik siden, at havneinspektørerne arbejder hårdt.
A moment ago, Mrs Langenhagen said that port inspectors have a lot of work to do.
DanishFor nogle uger siden deltog jeg i det tredje ASEM-udenrigsministermøde i Beijing.
A few weeks ago I attended the third ASEM foreign ministers meeting in Beijing.
DanishEndnu for tre år siden havde Parlamentet mod til at forkaste den samme betænkning.
Only three years ago Parliament had the courage to reject this very same report.
DanishPirker mindede os for et øjeblik siden om bureaukratiet på europæisk niveau.
Mr Pirker has just been reminding us of the bureaucracy at the European level.
DanishKemal Atatürk, som døde for mere end 60 år siden, grundlagde en tyrkisk enhedsstat.
Kemal Atatürk, who died more than 60 years ago, founded a unitary Turkish state.
DanishKunne I ikke have tænkt over det, dengang det skete for et år eller to år siden?
Why did n't you take action a year, two years ago, at the time of the crisis?
DanishVi havde udenrigsminister Lavrov på besøg i Udenrigsudvalget for en måned siden.
Foreign Minister Lavrov visited the Committee on Foreign Affairs a month ago.
DanishDerfor diskuterer vi vigtige spørgsmål, som burde have været løst for længe siden.
Thus, we are debating important matters which should have been resolved long ago.
DanishVi vedtog for få uger siden en omfattende pakke om den forbedrede personalepolitik.
A few weeks ago, we adopted a comprehensive package to improve personnel policy.
DanishDet samme skete for fire år siden, hvilket er grunden til min protest i udvalget.
The same thing happened four years ago, which is why I protested in committee.
DanishFru formand, kære kolleger, i Fiji var der for tre måneder siden et statskup.
Madam President, ladies and gentlemen, three months ago there was a coup in Fiji.
DanishFor 60 år siden oplevede vi en af de hårdeste krige i menneskehedens historie.
Sixty years ago, we lived through one of the worst wars in the history of mankind.
DanishFor nogle få år siden fik vi hvidbogen» Arbejdsløshed, Udvikling, Konkurrenceevne«.
A few years ago we had the White Paper on Growth, Competitiveness and Employment.
DanishMen man fortalte os det samme, da toldunionen blev underskrevet for fem år siden.
We were told the same thing when the Customs Union was signed five years ago.
DanishHr. formand, for snart to år siden vedtog vi chartret om grundlæggende rettigheder.
Mr President, almost two years ago, we adopted the Charter of Fundamental Rights.