"skilt" English translation

DA

"skilt" in English

EN

DA skilt
volume_up
{et}

skilt (also: bevis, signal, tegn)
volume_up
sign {noun}
Det har et skilt, der bekendtgør dette, hængende udenfor, og de to køretøjer, jeg henviste til, bærer begge Kommissionens logo.
It has a sign to that effect outside and the two vehicles I referred to have Commission logos on them.
På skiltet stod der BAIONAKO GELTOKIA, som blot betyder Bayonnes banegård.
The sign read BAIONAKO GELTOKIA, which simply means Bayonne railway station.
Jeg anmoder Dem om at sætte Dem ned og fjerne skiltet.
Would you please sit down and remove that sign.

Context sentences for "skilt" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDet er en ø, der er skilt fra fastlandet af blot fem kilometer vand.
It is an island separated from the mainland by just five kilometres of water.
DanishOg dersom hun efter at have skilt sig fra sin Mand ægter en anden bedriver hun Hor.
And if a woman shall put away her husband, and be married to another, she committeth adultery.
DanishMen disse tre aktiviteter er lidt efter lidt blevet skilt fra hinanden for at dø en stille død.
Yet these three activities have been progressively separated to each die a slow death.
DanishThi måske blev han derfor skilt fra dig en liden Tid for at du kunde få ham igen til evigt Eje
For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;
DanishMen havneindustrien i Det Forenede Kongerige har skilt sig ud fra sine kolleger på kontinentet.
However, the United Kingdom ports industry has set itself apart from its continental counterparts.
DanishHer ville hun have bemærket, at der på næsten hver eneste mark er et skilt med teksten: " EU, vacciner nu!
It would have struck her that almost every field carries a poster reading: 'EU, vaccinate now! '
DanishEt par kan dermed være lovligt skilt i en medlemsstat, samtidig med at de betragtes som gifte i en anden.
A couple can thus be legally divorced in one Member State while at the same time being regarded as married in another.
DanishDet er lidt trist at se dem skilt fra, fordi de har været holdt nede i fattigdom i et langt længere tidsrum.
It is a little sad to see them excluded, because they have been left to languish in poverty for a far longer period.
DanishNår man ikke ved, hvor mange lig der ligger dernede, så er det fordi mænd og kvinder blev skilt fra hinanden.
If it is not known how many bodies there are down there, it is because men and women were separated from each other.
DanishBørn, der er blevet forældreløse eller skilt fra deres familier, er særligt udsatte i denne forbindelse.
As regards the Lisbon Strategy, it does not reach the right conclusions on the impact of the current situation; far from it.
DanishGrænser, der i mange tilfælde er kunstige, og som har delt et folk midt over eller skilt det fra nabofolkene.
Frontiers are in many cases artificial and have divided some peoples internally or have separated them from their neighbours.
DanishDet er gået ind på nedskæringer i betalingsbevillingerne på ECU 500 millioner, men samtidig har det også skilt sig af med reserven.
It has agreed with the ECU 500m cut in payments but, at the same time, it has also got rid of the reserve.
DanishI må ikke spise noget deraf råt eller kogt i Vand men kun stegt over Ilden og Hoved Ben og Indmad må ikke være skilt fra.
Eat not of it raw, nor sodden at all with water, but roast with fire; his head with his legs, and with the purtenance thereof.
DanishDen skulle for længst have været revideret nu og indføjet i Maastricht-traktaten, eller vi skulle fuldstændig have skilt os af med den.
It should have been reviewed well before now and incorporated into the Maastricht Treaty or gotten rid of totally.
DanishFattigdomsrisikoen i Unionen stiger, når kvinder og mænd bliver skilt, især i Tyskland kan det tydeligt aflæses i statistikkerne.
The risk of poverty is increased in the Union when men and women divorce, as can be seen from statistics, particularly in Germany.
DanishHvornår forpligtes flyselskaberne til at opstille et skilt på deres disk med angivelse af rettigheder ved tab forårsaget af overbooking?
When will airlines be forced to display a notice on the desk setting out people's rights to compensation in cases of overbooking?
DanishProblemet vedrører polakker, der tidligere har været gift med tyske kvinder, men som nu er skilt, og som behandles som pædofile.
The problem relates to Poles who were previously married to German spouses but are now divorced, and who are treated as no better than paedophiles.
DanishDet er ligesom en giraf med et skilt, hvor der står "hund". Bare fordi der står, at det er en hund, er det ikke ensbetydende med, at det faktisk er en hund.
It's like a giraffe wearing a name tag that says "dog." Just because it says it's a dog, doesn't mean it's actually a dog.
DanishBefolkningen er skilt af en mur, som muligvis ikke vil stoppe fugleinfluenzaen, men som måske forhindrer folk i at bevæge sig fra det ene sted til det andet.
The peoples are separated by a barrier, which may not stop avian flu but may stop people going from one place to the other.
DanishDenne afhængighed blev grundlagt i kolonitiden og blev konsolideret, da de tidligere kolonier blev skilt fra de europæiske hovedlande.
Those systems were established during the colonial period and have been reinforced since these former colonies became independent of their European rulers.