"skulle" English translation

DA

"skulle" in English

EN

"skull" in Danish

DA skulle
volume_up
[skal|skulle] {verb}

skulle (also: burde, måtte)
Ministrene besluttede, at dette skulle formidles til de belarussiske myndigheder.
Ministers decided that these concerns should be conveyed to the Belarus authorities.
Ifølge dette skulle Det Forenede Kongerige ikke offentliggøre forskningsresultaterne.
It suggested that the United Kingdom should not publish the results of research.
Kommissæren sagde, at mainstreaming skulle gælde handicapspørgsmål.
The Commissioner said that mainstreaming should apply to disability issues.
skulle (also: vil)
Sagen vil derfor skulle diskuteres indgående i den kommende tid.
The matter will therefore have to be further discussed in depth in the future.
Vælgerne får ingen steder mere at skulle have sagt med udkastet til forfatning.
Nowhere will the electorate now have had their say in drafting the Constitution.
Forvaltningsudgifterne vil skulle tilpasses til de nye krav.
Administrative expenditure will have to be adapted to the new requirements.
skulle (also: , have, modtage)
Desuden skulle løsningen på Kosovo-spørgsmålet have været en forhåndsbetingelse.
Moreover, a solution to the Kosovo question should have been made a precondition.
Ifølge de seneste oplysninger skulle spildevandsrensningen kunne påbegyndes i 2006.
According to the latest information we have received, it should be ready by 2006.
Europa skulle naturligvis have organiseret det indre jernbanemarked meget før.
Europe should naturally have organised this internal rail market much earlier.
skulle
De skulle forgå men du bliver; og de skulle til Hobe ældes som et Klædebon
They shall perish; but thou remainest; and they all shall wax old as doth a garment;
Mange skulle på mit Navn komme og sige: Det er mig; og de skulle forføre mange.
For many shall come in my name, saying, I am Christ; and shall deceive many.
og Stjernerne skulle falde ned fra Himmelen og de Kræfter som ere i Himlene skulle rystes.
And the stars of heaven shall fall, and the powers that are in heaven shall be shaken.
skulle (also: måtte)
Desuden skulle løsningen på Kosovo-spørgsmålet have været en forhåndsbetingelse.
Moreover, a solution to the Kosovo question should have been made a precondition.
Ifølge de seneste oplysninger skulle spildevandsrensningen kunne påbegyndes i 2006.
According to the latest information we have received, it should be ready by 2006.
Skulle dette retsgrundlag ikke blive vedtaget, vil vi skulle behandle ændringsforslagene.
If this article is not adopted as the legal basis, then we shall have to discuss the amendments.
skulle (also: fare, , køre, tage af sted)
Men på eders Vandring skulle I prædike og sige: Himmeriges Rige er kommet nær.
And as ye go, preach, saying, The kingdom of heaven is at hand.
Jeg har gjort opmærksom på, at disse betænkninger skulle behandles i alle udvalg.
I have pointed out that these reports should go to all the committees.
Og disse skulle gå bort til evig Straf men de retfærdige til evigt Liv.
And these shall go away into everlasting punishment: but the righteous into life eternal.
skulle (also: , måtte, skal)
volume_up
must [|] {vb}
Dette forslag skulle således være stillet tidligere.
We must give our full support to the Commission proposal examined in the report.
For i vandbassinet skulle der jo også være andre isotoper end cobalt og caesium.
Because the water basin must contain isotopes other than cobalt and caesium.
Kommissionen har ganske rigtigt indledt foranstaltninger, det skulle den også.
The Commission has quite rightly taken action, and so it must.
skulle (also: måtte)
Hvad angår forvekslingen, skulle der ikke være nogen problemer med også at rette dette.
As far as the confusion is concerned, there ought to be no problem in changing that too.
Man skulle straks have slukket nationalismens ulmende ild i Slovakiet.
This smouldering fire of nationalism ought to have been put out in Slovakia immediately.
Dette spørgsmål skulle have været stillet, da den nye Kommission blev indsat.
This question ought to have been asked when the new Commission was appointed.

Context sentences for "skulle" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishHr. formand, jeg forstod ikke, hvad der skulle ske med fru Sörensens betænkning.
Mr President, I did not understand what was to happen with Mrs Sörensen's report.
DanishHvis du bruger metode nr. 1, vil du skulle udregne totalen for hvert mål manuelt.
If you were using Approach #1, you would need to add up each goal total manually.
DanishJeg mener ikke - også selv om nogle skulle tro det - at den ikke kan klare det.
I do not think, although some seem to believe I do, that it cannot manage this.
DanishSelvfølgelig vil der skulle gennemføres reformer, der bliver smertelige for nogle.
Of course, there are reforms that are needed, and they will be painful for some.
DanishOg Prodi talte om, at vi skulle have en åben, moderne og effektiv administration.
And Mr Prodi talked about our having an open, modern and efficient administration.
DanishIrland skulle have optimale betingelser for at konkretisere et sådant perspektiv.
Ireland would be in an excellent position to put such a perspective into practice.
DanishHvis det ikke skulle være tilfældet, er det sandsynligvis det eneste, man kan gøre.
If there is not, then introducing it is probably the only step that we can take.
DanishDet var aftalt med ordføreren, at han skulle erstatte ordet " og " med " eller ".
It was agreed with the rapporteur that the word 'and ' would be replaced by 'or '.
DanishKlima, affald og biodiversitet skulle også med efter De Liberales opfattelse.
According to the Liberals, climate, waste and bio-diversity had to be included.
DanishSå ville vi skulle foretage færre ændringer af direktiverne, før de træder i kraft.
We would then need fewer amendments to directives before they come into effect.
DanishPræsidiet foreslog endelig, at man skulle købe bygningerne Madariaga og Churchill.
The Bureau finally proposed the purchase of the Madariaga and Churchill buildings.
DanishDet socialdemokratiske mistillidsvotum var et votum, der skulle styrke Kommissionen.
The Socialist motion of censure was a motion of confirmation of the Commission.
DanishMåske skulle vi bede ham om et bidrag, hvis vi ikke kan finde pengene på anden vis.
Perhaps we could ask him for a donation if we cannot find the money any other way.
DanishHer ønskede jeg egentlig, at det skulle gå rask, men desværre gik det ikke sådan.
I actually wanted it to be an overnight success, but - alas - that was not the case.
DanishDet er dog meget smerteligt for mig, at det kun skulle være muligt til 2010.
However, it really breaks my heart that this is to be possible only up to 2010.
DanishI juni vedtog vi også, at der skulle opnås politisk enighed om sagen til næste år.
In June we also agreed to reach political agreement on the dossier next year.
DanishVores første rapport om direktivet vil skulle forelægges Parlamentet i 2007.
Our first report on the directive is due to be submitted to Parliament in 2007.
DanishDette materiel skulle befinde sig ved grænsen langs den såkaldte forsvarsmur.
These weapons are now deployed at the border, along the so-called 'defence wall '.
DanishUd af seks millioner indbyggere skulle ikke mindre end 4,5 millioner have stemt.
Reportedly no less than four and a half million out of six million inhabitants voted.
DanishAlle disse mennesker skal have mad og klæder, og de vil skulle have rent vand.
All of these people will need to be fed and clothed and they will need clean water.

Other dictionary words