"til" English translation

DA

"til" in English

EN

"till" in Danish

DA
DA

til {preposition}

volume_up
til (also: )
Til sidst kommer jeg til udgifterne til fællesskabsinstitutionernes administration.
Finally, I come to expenditure on the administrative operation of the Community's institutions.
Fra 2000 til 2006 står der i alt EUR 24 milliarder til rådighed til dette formål.
For the years 2000 to 2006, a total of EUR 24 billion will be made available.
Millionforskuddet til oliekonsortiet anvendte Déby delvis til at anskaffe våben.
Deby used part of the oil consortium's advance millions to acquire weapons.
til (also: mod)
Fra 2000 til 2006 står der i alt EUR 24 milliarder til rådighed til dette formål.
For the years 2000 to 2006, a total of EUR 24 billion will be made available.
Brok-betænkningen giver os grund til tilfredshed, men ikke plads til at lade stå til.
The Brok report gives us grounds for satisfaction, but no room for complacency.
Således beskattes brændstof til transportformål hårdere end til opvarmningsformål.
Fuels used for transport purposes are taxed more heavily than if used for heating.
til (also: )
De mener ikke, at de er forpligtede til at medvirke til at tvinge nogen til fred.
They believe that they have no obligation to become involved in enforcing peace.
Til sidst kommer jeg til udgifterne til fællesskabsinstitutionernes administration.
Finally, I come to expenditure on the administrative operation of the Community's institutions.
Tid til at søge og Tid til at miste Tid til at gemme og Tid til at bortkaste
A time to get, and a time to lose; a time to keep, and a time to cast away;
til (also: ad, hos, ovre, )
Jeg refererer for det første til henvisningen til Rådets henstilling.
I will look firstly at the reference to the Council of Europe's recommendation.
Bekendelsen til parlamentarisk demokrati relaterer til europæisk plan.
The commitment to parliamentary democracy is made at the European level.
Dengang blev der bevilget over 100 mio ecu alene til Irak og stillet til rådighed.
At that time alone, over ECU 100 million was granted and made available to Iraq.
Det drejer sig om en holdning til mennesket, om en holdning til menneskeheden.
It is an attitude towards human beings, towards mankind as a whole.
Jeg har kigget til højre, mod midten, til venstre, men ikke til den yderste venstre side.
I looked towards the right, towards the centre and towards the left, but not towards the extreme left.
De slår netop til lyd for at genoptage støtten til horisontale målsætninger.
They particularly advocate redeploying aid towards the horizontal objectives.
Og de gik om Bord i et Skib og vilde sætte over til hin Side af Søen til Kapernaum.
And entered into a ship, and went over the sea toward Capernaum.
efterdi jeg hører om din Kærlighed og den Tro som du har til den Herre Jesus og til alle de hellige
Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;
Og han gik igennem Byer og Landsbyer og lærte og tog Vejen til Jerusalem.
And he went through the cities and villages, teaching, and journeying toward Jerusalem.
Med hensyn til beskæftigelsen har Kommissionen anbefalet tre prioriterede aktioner.
Concerning employment, three priority actions are advocated by the Commission.
Erklæring vedrørende forklaringerne til chartret om grundlæggende rettigheder
Declaration concerning the explanations relating to the Charter of Fundamental Rights
Denne Hemmelighed er stor - jeg sigter nemlig til Kristus og til Menigheden.
This is a great mystery: but I speak concerning Christ and the church.
EN

till {conjunction}

volume_up
till (also: until)
But the Chinese government is refusing to accept my delegation till today.
Den kinesiske regering har imidlertid indtil nu nægtet at modtage min delegation.
Till I come, give attendance to reading, to exhortation, to doctrine.
Indtil jeg kommer så giv Agt på Oplæsningen Formaningen Undervisningen.
I have, up till now, examined the peace work mainly from the political standpoint.
Indtil nu har jeg mest betragtet fredsarbejdet fra den politiske synsvinkel.

Synonyms (English) for "till":

till

Context sentences for "til" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDerfra begav han sig til Karmels Bjerg og derfra vendte han tilbage til Samaria.
And he went from thence to mount Carmel, and from thence he returned to Samaria.
Danishdu gør os til Mundheld blandt Folkene lader Folkeslagene ryste på Hovedet ad os.
My confusion is continually before me, and the shame of my face hath covered me,
DanishDette panel viser værktøjer og filtre til tilpasning af de viste søgeresultater.
This panel shows tools and filters to customize the search results that you see.
DanishDe vil nå frem til deres egne konklusioner om, hvordan deres system skal ændres.
They will come to their own conclusions about how they will change their system.
DanishJeg vil kort nævne de vigtigste overvejelser, der har ført til vores standpunkt.
I should like to outline the main considerations that led us to this conclusion.
DanishHvilken ramme er bedst egnet til at tage sig af ældre mennesker og handicappede?
What is the most suitable framework for the care of elderly and disabled people?
DanishDer er ikke her plads til en forsinket og dårlig høring, som der plejer at være.
There is no place here for a late and bad consultation, as is normally the case.
DanishDet er en grund til at have en lang implementeringstid, hævder nogen regeringer.
It is a reason for giving a lengthy implementation time, some governments argue.
DanishDet er en beslutning, vi bør støtte, og jeg håber, den bliver omsat til praksis.
We must prize this decision, and I hope that it will be implemented effectively.
DanishVi vil gerne forsvare de offentlige tjenester, som kommer befolkningen til gode.
We are in favour of defending public services that are useful to the population.
DanishDet bringer os frem til næste punkt på dagsordenen, men vi har et lille problem.
That now brings us to the next item on the agenda, but we have a slight problem.
DanishI en vis forstand faldt vi tilbage til de bilaterale politikker på dette område.
To some extent, we made do with our bilateral policies in order to achieve this.
DanishAndre mener, at det giver dem ret til at påtvinge denne medlemsstat deres vilje.
Others think that this entitles them to enforce their will on this Member State.
DanishSituationen for kvinder i Saudi-Arabien giver anledning til betydelig bekymring.
The situation of women in Saudi Arabia is a matter of very considerable concern.
DanishEr Déby klar over, at han uigenkaldeligt skal holde sig til de indgåede aftaler?
Is Deby aware that he is irrevocably bound to honour the agreements he has made?
DanishSamtidig har vi alle sammen været vidner til den ofte dårlige anvendelse af det.
Furthermore, we have all been witnesses to the frequent bad use of the Internet.
DanishTil næste år skal den hidtidige britiske koloni Hongkong gives tilbage til Kina.
Next year the currently British colony of Hong Kong will be given back to China.
DanishRådet opretholder fortsat sit krav til Cuba om at løslade alle politiske fanger.
The Council continues to demand of Cuba that it release all political detainees.
DanishTror De helt ærligt, at de vil nå frem til en aftale om et så vigtigt spørgsmål?
In truth, do you believe that they will agree on this extremely important issue?
DanishSpanien står til at få særlig gavn af aftalen om at lukke op for regionalstøtte.
Spain stands to benefit particularly from the agreement to open up regional aid.