DA

udføre {verb}

volume_up
Jeg er helt sikker på, at de vil udføre et fortrinligt arbejde - og gør det allerede.
I am very confident that it will do an excellent job - and it is already doing so.
Det, vi skal gøre, er at udføre en egentlig og omfattende konsekvensvurdering.
What we have to do is carry out a proper comprehensive impact assessment.
Jeg mener ikke, at det er dem, der skal udføre denne opgave.
I do not feel that the multinationals are the right organisations for the task.
Men vi bør også give de kompetente russiske organer mulighed for selv at udføre dette arbejde.
But we should also give the competent Russian authorities the chance to do this themselves.
Det er så op til os at tildele det de midler, der er nødvendige for at udføre det planlagte arbejde.
It is our job to give it the tools it needs to accomplish its mission.
Lad os give ham det politiske ansvar for at udføre opgaven.
Let us give him the political responsibility to do the job.
Observationsorganet udfører de opgaver, som Eurostat ikke kan udføre.
The observatory is used to perform those tasks that Eurostat cannot.
Lad os ikke altid tale om de opgaver, som ansøgerlandene skal udføre.
We should not just talk about the tasks the applicant countries must perform.
Ingen må pålægges at udføre tvangs - eller pligtarbejde.
No one shall be required to perform forced or compulsory labour.
Derpå skal du stille Leviterne frem for Aron og hans Sønner og udføre Svingningen med dem for HERREN.
And thou shalt set the Levites before Aaron, and before his sons, and offer them for an offering unto the LORD.
lagde det så alt sammen på Arons og hans Sønners Hænder og lod dem udføre Svingningen dermed for HERRENs Åsyn.
And he put all upon Aaron's hands, and upon his sons' hands, and waved them for a wave offering before the LORD.
Derefter skal Præsten tage Skinsyge Afgrødeofferet af Kvindens Hånd udføre Svingningen dermed for HERRENs Åsyn og bære det hen til Alteret.
Then the priest shall take the jealousy offering out of the woman's hand, and shall wave the offering before the LORD, and offer it upon the altar:
Vi er alle klar over, at De for tiden har en yderst vigtig portefølje at udføre på vegne af Fællesskabet.
We all recognise that you have an extremely important portfolio to carry out on behalf of the Community at the present time.
På nuværende tidspunkt kan medlemmerne, udvalgene og Parlamentet ikke udføre deres arbejde ordentligt på grund af overdreven hemmeligholdelse.
At present, Members, committees and Parliament itself cannot do their jobs properly because of excessive secrecy.
Kommissionen har ikke hidtil vist nogen tydelige hensigter med henblik på at udføre sådanne aktiviterer i forbindelse med overholdelsen af rettigheder.
It is being discussed very actively in the Parliament at present, and has also been discussed in a trialogue.
Jernbaneagenturet skal også have beføjelser nok til at kunne udføre sine opgaver behørigt.
The Railways Agency must also have enough powers to be able to execute its tasks properly.
Jeg er enig i, at Fællesskabets institutioner skal have de nødvendige menneskelige ressourcer til at udføre deres nye opgaver ordentligt.
I agree that the Community institutions require adequate human resources to be able to execute their new tasks properly.
Vi er alle klar over, at De for tiden har en yderst vigtig portefølje at udføre på vegne af Fællesskabet.
We all recognise that you have an extremely important portfolio to carry out on behalf of the Community at the present time.
På nuværende tidspunkt kan medlemmerne, udvalgene og Parlamentet ikke udføre deres arbejde ordentligt på grund af overdreven hemmeligholdelse.
At present, Members, committees and Parliament itself cannot do their jobs properly because of excessive secrecy.
Kommissionen har ikke hidtil vist nogen tydelige hensigter med henblik på at udføre sådanne aktiviterer i forbindelse med overholdelsen af rettigheder.
It is being discussed very actively in the Parliament at present, and has also been discussed in a trialogue.
Kommissionen er i øjeblikket i færd med at forøge afdelingens personale for at gøre det muligt at udføre alle afdelingens opgaver.
The Commission is currently increasing its personnel seconded to the Office to enable all its duties to be conducted.
Arbejdet med gennemførelsen blev udført for at give ECB mulighed for at udføre valutainterventioner, der er fokuseret på de operationelle rammer og informationssystemet.
Implementation work was conducted to enable the ECB to carry out foreign exchange intervention focusing on the operational framework and information system support.

Context sentences for "udføre" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDer er ingen hindring i det mindste fra ECB ' s side for at udføre dette arbejde.
There is no obstacle, at least on the part of the ECB, to it doing this work.
DanishHeller ikke denne opgave kan nogen stat udføre, det må virksomhederne selv klare.
No government can make them successful; that is down to the companies’ own efforts.
DanishOg det der var ydet var dem nok til at udføre hele Arbejdet ja mer end nok.
For the stuff they had was sufficient for all the work to make it, and too much.
DanishDe skal sige, at De ikke accepterer opgaver, som De ikke kan udføre effektivt.
You must not accept commitments which you are not able to fulfil effectively.
DanishDe skal ikke altid kun pleje Deres kæpheste, men udføre det daglige normale arbejde.
It is no good spending time on hobbies when there is a day's work to be done.
DanishDer er andet arbejde nok, så vi behøver ikke at udføre et sådant sisyfosarbejde.
There is enough other work to be done without embarking on this kind of Sisyphean task.
DanishKommissionen ser ingen anledning til at udføre nogen undersøgelse på området.
The Commission does not consider it appropriate to undertake a study of this matter.
DanishVi besluttede i 1997 at oprette en Taskforce, for at UCLAF kunne udføre sit arbejde.
In 1997 we decided to establish a task force to assist UCLAF in its duties.
DanishVi har hverken beføjelse eller kapacitet til at udføre den type opgaver.
We have neither the competence nor the capacity to carry out that type of task.
DanishDa sagde Abner til Joab: "Lad de unge Mænd stå op og udføre Våben lege for os!
And Abner said to Joab, Let the young men now arise, and play before us!
DanishI dag kan mange webtjenester, herunder Gmail og Google Kalender, udføre håndtering.
Many web services these days, including Gmail and Google Calendar, can act as handlers.
DanishMange udvidelser og webapps anvender baggrundssider for at udføre deres funktioner.
Many extensions and web apps use background pages in order to carry out their functions.
DanishAlle de nationale kontrolmyndigheder har en meget vigtig opgave at udføre på dette område.
Each national supervisory authority has an essential role to play in this area.
DanishAnses jeg for at udføre et andet arbejde end mine 625 andre kolleger her?
Am I regarded as doing different work from my 625 other fellow-Members here?
DanishVi skal også udføre vores opgaver, derfor har vi altid spurgt Kommissionen.
We too must carry out our tasks, which is why we have always questioned the Commission.
DanishFru Kinnock spurgte, hvordan vi har tænkt os at udføre dette arbejde i Kommissionen.
Mrs Kinnock asked how we intended to pursue this work in the Commission.
DanishHvis det ikke sker, kan vi ikke forlange af de unge, at de skal udføre denne tjeneste.
If it does not, we cannot expect many young people to become involved in this service.
DanishHr. formand, anses jeg for at udføre et andet arbejde end min nabo, hr.
Mr President, am I regarded as doing different work from my neighbour, Mr Giansily?
DanishMine damer og herrer, dette er således det arbejde, vi skal udføre i fællesskab.
This, ladies and gentlemen, is the task we have to tackle together.
DanishDet har fru Dybkjær fuldstændig ret i, for disse må jo udføre det praktiske arbejde.
I could not agree more with Mrs Dybkjær, for they end up doing the practical work anyway.