"udforske" English translation

DA

"udforske" in English

DA udforske
volume_up
{verb}

udforske (also: undersøge)
Jeg vi fortsat sammen med dem udforske mulighederne herfor.
I will continue to explore with them how and when this can be achieved.
Hr. formand, vi kan ikke udforske nye horisonter, hvis ikke vi ved, hvor vi kommer fra.
Mr President, we cannot explore new horizons if we do not know where we came from.
Naturligvis skal vi også udforske årsagerne til, at Hamas blev valgt.
Of course, we also need to explore the reasons why Hamas was elected.
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
F.eks. at udforske indikatorer, der kan overvåge, hvad der sker på receptudstederniveau.
For example, to investigate indicators that could monitor what is happening at the health-care prescriber level.
Den særlige samling oprettede et mellemstatsligt forum, der skal udforske mulighederne for en konvention og indberette resultaterne for CSD i 1999.
The Special Session set up an intergovernmental forum which was to investigate the possibilities for a convention and report on the results to the CSD in 1999.
udforske
udforske (also: undersøge)
Den energislugende menneskehed kan dårligt tillade sig ikke at udforske denne mulighed.
Energy-guzzling humanity can ill afford not to examine this possibility.
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…

Context sentences for "udforske" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishFor det fjerde skal vi udforske solenergien meget mere, end det hidtil er sket.
Fourthly, we must do much more research on solar energy than we have done so far.
DanishDet bekymrer mig derfor, at der ikke er nogen måde, hvorpå man kan udforske og undersøge.
It therefore concerns me that there is no way of searching or taking soundings.
DanishDet må vel dreje sig om, at vi skal udforske, hvad rummet har at give og ikke noget andet.
It should be about us exploring what space has to give and nothing else.
DanishMon ikke det er for at udforske og ødelægge Landet og udspejde det at hans Folk kommer til dig?
are not his servants come unto thee for to search, and to overthrow, and to spy out the lan d?
DanishMon ikke det er for at udforske og udspejde Byen og ødelægge den at David sender sine Folk til dig?
hath not David rather sent his servants unto thee, to search the city, and to spy it out, and to overthrow it?
DanishDe bruger et monopol på en del elektronisk udstyr for at afholde os fra at udforske den højteknologiske rumsektor.
They use R & D. They use a monopoly on certain electronic equipment to keep us from exploiting the high-tech space sector.
DanishJeg har ikke noget udtømmende svar, men jeg vil alligevel begrænse mig til at komme med fire områder, vi kan udforske sammen.
There will be no continental integration without regional organisation that is strong, ambitious and recognised.
DanishMen det er ikke det, det drejer sig om her, men derimod om, at vi skal udforske, da det jo må være det, der er tanken med EU ' s rumpolitik.
But that is not what this is about, it is about us exploring, because that should be the idea of the EU's space policy.
DanishVi må udforske mulighederne i direktiv 91 / 440, før vi ændrer det, og vi må opmuntre til samarbejde mellem aktørerne inden for jernbanesektoren.
All the possibilities of Directive 91/ 440 must be explored before it is amended, and cooperation must be encouraged between rail operators.
DanishHer burde alle endnu en gang udforske deres samvittighed, om ikke argumenterne allerede dengang var forkerte, af hvilken grund vi så alligevel fik disse lande ind.
People ought to search their conscience to see if the arguments were not wrong even then which persuaded us not to accept these countries.
DanishDet er vores klare opfattelse, at WHO ' s sekretariat er villigt til yderligere at udforske mulighederne for Taiwans betydningsfulde deltagelse i WHO ' s tekniske arbejde.
In fact, over the last year, representatives from Taiwan have participated in a number of technical meetings taking place under WHO auspices.
DanishEfter at der er udarbejdet europæiske principper for mammografi, drejer det sig nu om også at udforske og udbrede bedste praksis for behandlingen.
After the adoption of the European Guidelines for Quality Assurance in Mammography Screening, the task now is to research and promote best practice for treatment as well.
DanishMan må udforske en anden vej, der er mere smidig, og som i højere grad respekterer hver enkelts afgørelser, nemlig europæisk samarbejde i flere hastigheder.
Another avenue must be explored, one that is more flexible and more respectful of the decisions of each Member State: the avenue of 'differentiated cooperation '.
DanishJeg mener, at vi i forøget omfang skal gå i gang med at udforske årsagerne til dette fremmedhad og hurtigt træffe modforanstaltninger, når vi har fundet frem til årsagerne.
I believe we must become more involved, we must hunt down the causes of xenophobia and then, once we have identified the causes, take swift counter-measures.
DanishMed henblik herpå kan den fremme fælles initiativer, støtte forskning og teknologisk udvikling og koordinere den nødvendige indsats for at udforske og udnytte rummet.2.
To this end, it may promote joint initiatives, support research and technological development and coordinate the efforts needed for the exploration and exploitation of space.2.