"ved" English translation

DA

"ved" in English

volume_up
ved {adv.}
EN
volume_up
ved {prp.}
EN

DA ved
volume_up
{adverb}

ved (also: for, om, siden, af)
volume_up
by {adv.}
Generelt kan problemet imidlertid ikke løses ved forskrifter alene.
More generally speaking, however, the problem cannot be resolved simply by means of regulation.
Europas forenede stater - gerne - men ikke ved at spørge borgerne.
The United States of Europe – yes – but not by asking the people.
Direktionens uafhængighed tilgodeses udelukkende ved, at genvalg ikke er muligt.
The independence of the Executive Board is guaranteed exclusively by the fact that re-election is not permitted.

Context sentences for "ved" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishJeg tror, at vi har opholdt os længe nok ved dette punkt, og at alt er afklaret.
I think we have spent enough time on this point and everything has been decided.
DanishVi kan kun gøre noget ved dette problem, hvis vi handler på internationalt plan.
We can only deal with this matter if we deal with it in an international fashion.
DanishHvis de ikke finder det nødvendigt at gøre det, kan jeg ikke gøre noget ved det.
If they do not deem it necessary to do so I cannot make any other arrangements.
DanishMin gruppe sætter også spørgsmålstegn ved to konkrete forslag fra Kommissionen.
My group also places question marks alongside two specific Commission proposals.
DanishParlamentet vil også forberede sig til udvidelsen ved at ansatte nyt personale.
Parliament also wishes to prepare for enlargement by employing additional staff.
DanishTil min beklagelse må jeg sige, at der ikke er gjort ret meget ved denne kritik.
To my chagrin, I have to say that little has been done with this criticism since.
DanishDet er vanskeligt for os at se " merværdien " ved indgriben fra EU i denne sag.
It is difficult for us to see the added value of EU intervention in this matter.
DanishDesværre var jeg af personlige grunde ikke til stede ved den sidste afstemning.
Unfortunately, because of personal reasons, I was not present at the final vote.
DanishVed siden af Piet Dankert har vi arbejdet på at forsøge at sikre, at dette sker.
Alongside Piet Dankert we have been working to try to make sure that takes place.
DanishParlamentet skal gøre det ved at turde give ansvarsfrihed, når der er problemer.
Parliament should do this by refusing to grant discharge when there are problems.
DanishDen Europæiske Union har jo ved sin succes vendt verdenshistorien til nye baner.
Through its successes the European Union has changed the path of world history.
DanishKommissionen bebudede store ting dengang ved forhandlingerne om transittrafikken.
At the time the Commission promised much in its negotiations on transit traffic.
DanishInternationale investeringer er ved at blive vigtigere end international handel.
International investments are becoming more important than international trade.
DanishVed alle disse undersøgelser anvendes EU-bestemmelserne for udtagelse af prøver.
The sampling method used in all these tests is that prescribed by EU regulations.
DanishJeg er blevet pebet ud for det, jeg har sagt ved offentlige møder om dødsstraf.
I have been booed for what I have said at public meetings on capital punishment.
DanishRådet kan ved europæisk lov foretage de nødvendige ændringer af denne afdeling.
A European law of the Council may make the necessary amendments to this Section.
DanishVi have et Alter hvorfra de som tjene ved Tabernaklet ikke have Ret til at spise.
We have an altar, whereof they have no right to eat which serve the tabernacle.
DanishDu kan se antallet af faktiske klik på din fortegnelse ved at vælge 'Visninger'.
You can view the number of actual clicks to your listing by selecting 'Views'.
DanishJeg ved ikke, hvilket stærkere svar jeg kan give Dem end simpelthen at sige ja.
I have no idea what more positive answer I could give him than to simply say yes.
DanishJeg havde en meget direkte samtale med præsident Mugabe ved EU-Afrika-topmødet.
I had a very direct conversation with President Mugabe at the EU-Africa Summit.