"vedrørende" English translation

DA

"vedrørende" in English

DA vedrørende
volume_up
{adverb}

vedrørende (also: over)
Derfor er ændringsforslaget vedrørende programudvalget delvist acceptabelt.
So the amendment concerning the programme committee is partially acceptable.
Erklæring vedrørende forklaringerne til chartret om grundlæggende rettigheder
Declaration concerning the explanations relating to the Charter of Fundamental Rights
Der er forskellige punkter vedrørende vores relationer med andre udvalg.
There are various points concerning our relations with other committees.

Context sentences for "vedrørende" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishVi blev også enige om bestemmelser vedrørende håndtering af ulovlig indvandring.
We also agreed on provisions to address questions related to illegal immigration.
DanishSOM ØNSKER at løse visse spørgsmål vedrørende Det Forenede Kongerige og Irland,
DESIRING to settle certain questions relating to the United Kingdom and Ireland;
DanishVedrørende Østtimor - og jeg har bemærket, hvad De har sagt her til formiddag, hr.
On East Timor - and I note, Mr Prodi, what you said this morning - where are we?
DanishSucces afhænger af, om det afklares, hvordan problemerne vedrørende gælden løses.
Success depends on focussing on the issue of handling and clarifying Iraq's debt.
DanishVedrørende de ændringsforslag, vi ikke kan acceptere, vil jeg gerne sige hvorfor.
As for the amendments that we cannot accept, I would like to state our reasons.
DanishKommissionen følger sin beslutning vedrørende retningslinjerne fra januar 1997.
The Commission is consistent with its decision on the guidelines of January 1997.
DanishAf disse grunde kan vi ikke acceptere ændringsforslagene vedrørende Kanaltunnelen.
On these grounds, I cannot accept the amendments relating to the Channel Tunnel.
DanishDer findes gode love vedrørende problemet med børn, der bortføres til udlandet.
Good law exists to deal with the problem of transnationally abducted children.
DanishVedrørende målgrupperne for større konkurrenceevne ser det helt uacceptabelt ud.
In the target sectors for greater competition, the picture is frankly unacceptable.
DanishDet brede initiativ vedrørende Mellemøsten og Nordafrika er meget interessant.
The broader Middle East and North African initiative is a very interesting one.
DanishVi har brug for en reaktion fra kommissæren vedrørende gennemførelsen af disse mål.
We need an answer from the Commissioner on how we intend to implement the goals.
DanishFor det andet, vedrørende bøder for ikke at rette sig efter Domstolens afgørelser.
Secondly, on the issue of penalties for failure to comply with Court judgments.
DanishHr. formand, det er vedrørende samme spørgsmål, som fru Lindholm netop har rejst.
Mr. President, this point concerns the same issue raised just now by Mrs Lindholm.
DanishSom De ved, har Kommissionen allerede fremsat et forslag vedrørende luftfart.
The Commission has already made a proposal with regard to aviation, as you know.
DanishVi er meget skuffede over Nassauer-Sacconi-kompromiset vedrørende registrering.
We are very disappointed with the Nassauer-Sacconi compromise on registration.
DanishJeg vil også gerne vide, om Kommissionen har et juridisk råd vedrørende sagen.
I should also like to know if the Commission has any legal advice on this matter.
DanishHr. formand, der vil ikke ske meget nyt vedrørende indvandring og asyl i Sevilla.
Mr President, little new action on immigration and asylum will emerge from Seville.
DanishDer er stor enighed i Parlamentet vedrørende de fleste spørgsmål om dyrs velfærd.
There is a great deal of unanimity in the Parliament on most animal welfare issues.
DanishDet vanskelige problem vedrørende Domstolens rolle er naturligvis endnu ikke løst.
Of course, the thorny issue of the role of the Court of Justice still remains.
DanishDet er hensigten at samle alle hidtidige bestemmelser vedrørende TSE i én mappe.
The objective is to gather into one dossier all regulations relating to TSEs to date.