"vis" English translation

DA

"vis" in English

volume_up
vis {adj.}

DA vis
volume_up
{adjective}

vis (also: lidt, sikke, sikken, visse)
volume_up
some {adj.}
Så længe det drejede sig om rent administrative udgifter, var det på sin vis acceptabelt.
As long as this approach involved purely administrative expenditure, this was perhaps justifiable to some extent.
Der anes også en vis mistillid til selve programmernes effektivitet.
There also appears to be some doubt as to the efficacy of the programmes themselves.
Googlebot (men ikke alle søgemaskiner) respekterer en vis mønstertilpasning.
Googlebot (but not all search engines) respects some pattern matching.
vis (also: sikker, visse)
Det danske initiativ forudsætter en vis fleksibilitet vedrørende bevisbyrden.
The Danish initiative envisages a certain flexibility concerning the burden of proof.
Dermed kan der selvfølgelig optræde en vis uoverensstemmelse, hvad angår teksterne.
This naturally means that certain inconsistencies might occur in the wording.
I forbindelse med et sådant forehavende kan en vis komplicerethed ikke altid undgås.
With undertakings like this a certain complexity sometimes cannot be avoided.
vis (also: fornuftig)
volume_up
wise {adj.}
Jeg synes, at det er en fremragende betænkning, som er meget vis, ligesom ordføreren.
I believe this is an excellent and very wise report, much like the rapporteur.
Hr. formand, jeg mener også, at det er en fornuftig beslutning, og at der er behov for en vis fleksibilitet.
Mr President, I too think it is a wise decision and it shows that it is right that there be flexibility in this rule.
Den gamle sentens, som består i at bevise bevægelsen ved at gå, forekommer mig i den forbindelse særdeles vis, hr. højtstående repræsentant.
I think the old adage of testing the ground by walking on it would be particularly wise in this case, Mr Solana.
vis (also: klog)

Context sentences for "vis" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DanishDen eneste domstol, der kan gøre det på fornuftig vis, er Retten i Første Instans.
The only court that could reasonably do so would be the Court of First Instance.
DanishPlanter og dyr er ikke produktionsfaktorer, som kan modificeres på simpel vis.
Plants and animals are not production factors which can simply be manipulated.
DanishFor det andet drejer det sig om et emne, der i en vis udstrækning skal fremhæves.
Secondly, it is an issue which needs to be taken out of brackets, as it were.
DanishÆndringsforslagene har kommissær Vitorino allerede kommenteret på positiv vis.
Commissioner Vitorino has already made positive comments about the amendments.
DanishJeg mener, at dette bør betragtes som noget betydningsfuldt og på sin vis symbolsk.
Thirdly, the Treaty extends citizens’ rights and creates a European public space.
DanishMen det er selvsagt afgørende, at de anvendes på sammenhængende og koordineret vis.
It is obviously a question of using them in a coherent and coordinated fashion.
DanishDet er princippet " forurenerne betaler ", der på retfærdig vis anvendes her.
What is being applied here, and applied fairly, is the polluter-pays principle.
DanishDet er et punkt, der altid giver anledning til en vis debat og en vis diskussion.
This is a point which always gives rise to a degree of debate and discussion.
DanishVi uddanner vores børn på bedste vis, sender dem i skoler og på universiteter.
We educate our children as best we can, send them to schools and universities.
DanishMåske skulle vi bede ham om et bidrag, hvis vi ikke kan finde pengene på anden vis.
Perhaps we could ask him for a donation if we cannot find the money any other way.
DanishSå bliver det også et fælles arbejde at fordele disse midler på passende vis.
Our joint task at that time will be to allocate these resources appropriately.
DanishVi må sikre, at der udpeges organer, der kan løse dette problem på retfærdig vis.
It is intolerable that everyone has made money from this tragedy except its victims.
DanishVi var alle af den opfattelse, at valget blev afviklet på eksemplarisk vis.
Those elections, in all our views, were held on the day in an exemplary fashion.
DanishJeg har derfor uden tøven og med en vis entusiasme stemt for denne betænkning!
So I have voted for his report with determination and a degree of enthusiasm.
DanishEn anden sag er så måske, at de på sin vis vil forsøge at undgå bindende krav.
The other side of the coin is that they want to avoid binding obligations in a way.
DanishHar jeg løftet min Bånd mod en faderløs fordi jeg var vis på Medhold i Retten
If I have lifted up my hand against the fatherless, when I saw my help in the gate:
DanishKommissionens rapport undervurderer dette spørgsmål på næsten utroværdig vis.
The Commission report underestimates the problem in an almost incredible way.
DanishDer er aspekter, som på afgørende vis berører demokratiet og menneskerettighederne.
There are aspects which have a decisive impact on democracy and human rights.
DanishVi er ikke i færd med på brutal vis at harmonisere den europæiske strafferet.
We are not in the process of harmonising European criminal law with a sledgehammer.
DanishThi han får det Vidnesbyrd: "Du er Præst til evig Tid efter Melkisedeks Vis.
For he testifieth, Thou art a priest for ever after the order of Melchisedec.