"aan" English translation

NL

"aan" in English

EN

"aan den lijve ondervinden" in Dutch

NL

aan {preposition}

volume_up
aan (also: in, te, bij, per, binnen, elk, iemand, à, ieder, telkens)
Lineair korten is voor mij gelijk aan gebrek aan moed en gebrek aan politieke keuze.
Linear cuts for me amount to a lack of courage and lack of political choice.
Aan zichzelf overgelaten richt de markt integendeel onherstelbare schade aan.
What it does fix, left to itself, is a great many things that can never be put right again.
Aan de andere kant is er echter een gebrek aan zorg, aan verpleging, integratie en solidariteit.
On the other hand, however, there is a shortage of care, integration and solidarity.
aan (also: op, te, met, voor, om, naar, bij, tot, tegen, ieder)
Ligt dat nou aan de vis, aan de visser, aan de milieuomstandigheden of aan de maatschappij?
Is it because of the fish, the fisherman, environmental conditions or society at large?
Byte-magazine en Communicatie aan de ACM wijdden speciale edities aan hypertekst.
Byte magazine and Communications at the ACM had special issues covering hypertext.
En dan, tussen hen in, denk je aan je vrienden en geliefden; de kring aan tafel.
And then, among them, you think of your friends and loved ones, the circle at the table.
aan (also: te, op, met, door, om, tot, bij, naar, tegen, per)
Door steun aan de ontwerpresolutie kunnen wij daar nu aan bijdragen.
By adopting this resolution, we will be putting down a marker in that regard.
. ~~~ Zoals we kunnen zien aan wat ze aan het doen zijn.
There was nothing ready, and, you know, as we can see by what they're doing.
Ik raad u aan het verslag aan te nemen zoals het door de commissie is goedgekeurd.
I recommend the adoption of the text as voted on by the Committee.
aan (also: in, te, per, binnen)
In Afrika sterven meer mensen - - vooral kinderen - - aan malaria dan aan HIV/aids.
More people in Africa – especially children – die from malaria than HIV/ AIDS.
Aan de orde zijn de mondelinge vragen aan de Commissie over voetbal in de EU:
The next item is three oral questions to the Commission on football in the EU:
Ik denk daarbij aan de mediterrane gebieden en aan bepaalde streken in ons land.
I am referring to the Mediterranean regions and also to some of the regions in Italy.
aan (also: op, in, van, te, met, over, om, tot, bij, door)
Ik denk hierbij aan de prijs van tabak, aan accijnzen op tabak en aan gezondheidsvoorlichting.
I am thinking of the price of tobacco, taxes on tobacco and health education.
Aan de andere kant is er echter een gebrek aan zorg, aan verpleging, integratie en solidariteit.
On the other hand, however, there is a shortage of care, integration and solidarity.
Dat ligt overigens niet aan een gebrek aan overheidsinvesteringen.
And this is not a problem of a lack of investment on the part of public administrations.
aan (also: te, met, voor, om, tot, naar, bij, tegen, per, om te)
Lineair korten is voor mij gelijk aan gebrek aan moed en gebrek aan politieke keuze.
Linear cuts for me amount to a lack of courage and lack of political choice.
Mijn gelukwensen aan de heer Buzek, aan onze schaduwrapporteurs en aan de heer Busquin.
Congratulations to Mr Buzek, to our shadow rapporteurs and to Mr Busquin.
Nu is het aan ons om ons Reglement aan de nieuwe toestand aan te passen.
What we now have to do is adapt our internal regulations to this new reality.
Ze kunnen onmogelijk aan de ziekte van Parkinson of aan een andere ziekte lijden.
They cannot possibly suffer with Parkinson's Disease or any other disability
Ik verzoek u de notulen te corrigeren en aan de Duitse versie aan te passen.
I should like to request that the Minutes be aligned with the German language version.
Ik refereer maar aan de investituur van de Commissie of aan de douane-unie met Turkije.
I only mention the inauguration of the Commission, or the customs union with Turkey.
95 procent van onze professoren geeft aan dat zij bovengemiddelde docenten zijn.
Ninety-five percent of our professors report that they are above-average teachers.
Van belang is vooral dat steun niet gekoppeld is aan de beslissingen van de reder.
Above all, aid should not be linked to shipowners ' decisions.
Het bovengenoemd akkoord biedt geen ruimte voor het doen van giften aan Tadzjikistan.
The above agreement does not allow for making gifts to Tajikistan.
De kwestie van een bemiddelingsprocedure is morgen na de stemming aan de orde.
The matter of raising conciliation will be after the vote tomorrow.
Eigenlijk bent u nu aan het woord en dan nogmaals aan het einde van het debat.
You ought to have the floor now, and then again after the debate.
Mijnheer de Voorzitter, de stroom van financiële schandalen in Rusland houdt aan.
Mr President, there continues to be one financial scandal after another in Russia.
Ik denk bijvoorbeeld aan de formulering voor gevoelige documenten.
The reason for this lies in the wording concerning documents of a sensitive nature.
Ik denk daarbij aan de regelingen voor het afluisteren van telecommunicatie.
This is true in particular of the rules concerning tapping into communications links.
Verklaringen betreffende aan de Grondwet gehechte protocollen
Declarations concerning Protocols annexed to the Constitution
aan (also: in, te, binnen, per)
Teneinde deze Akte aan de Grondwet aan te passen, wordt hij als volgt gewijzigd:
In order to bring it into line with the Constitution, this Act is hereby amended as follows:
Ik stip ze alleen even aan, bij gebrek aan tijd om er dieper op in te gaan.
I will only mention them in passing, given the lack of time to go into any depth.
Er wordt bijvoorbeeld meer geld besteed aan medicijnen tegen kaalheid dan aan middelen tegen malaria.
For example, there's more money put into baldness drugs than are put into malaria.
Jaren aan een stuk is ons voorgehouden dat we de economie moesten liberaliseren.
For years we have been told over and over that the economy must be liberalised.
Op dit moment ontbreekt het nog aan duidelijkheid over de uitvoerende maatregelen.
At the moment there is still some uncertainty over the implementation measures.
Aan een eventueel WHO-lidmaatschap van Taiwan zijn verschillende problemen verbonden.
There are difficulties over Taiwanese membership of the World Health Organisation.
Zij kunnen een wezenlijke bijdrage leveren aan de markttransformatie.
They can make a substantial difference towards market transformation.
Het past de Commissie om dankbaarheid uit te spreken aan het adres van de rapporteur.
It befits the Commission to express its gratitude towards the rapporteur.
Wij moeten inderdaad werken aan een pan-Europese elektronische communicatiemarkt.
We must indeed work towards a Europe-wide electronic communications market.
De Raad, de industrie en het Parlement moeten een vervolg geven aan deze zaak.
It is up to the Council, industry and Parliament to follow up this matter.
Maar primair is dit aan u en aan de nationale regeringen.
But without doubt it is primarily up to you, up to the national governments to do so.
Het is aan de parlementen om te beslissen of ze wel of niet komen opdagen.
It is up to the parliaments to decide whether or not they turn up.
EN

aan den lijve ondervinden [proverb]

volume_up
aan den lijve ondervinden

Context sentences for "aan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchAan de orde is de verkiezing van de ondervoorzitters van het Europees Parlement.
The next item is the election of the Vice-Presidents of the European Parliament.
DutchIk hoop dat hij onze dank wil overbrengen aan zijn collega's die ook vertrekken.
I hope he will pass on our thanks to his other colleagues who are also leaving.
DutchDie wacht aan het einde van de weg als nu de bakens niet worden verzet, denk ik.
I believe it is heading for the end of the road if it does not change course now.
DutchJaren aan een stuk is ons voorgehouden dat we de economie moesten liberaliseren.
For years we have been told over and over that the economy must be liberalised.
DutchVoorlopig moet er echter nog veel worden gedaan aan de ontwikkeling van methodes.
So far, there remains, however, a lot to be done in terms of developing methods.
DutchAls wij die zekerheid hebben, kunnen wij dat aan de burgers in Europa doorgeven.
If we have that confidence we can pass that message on to the public in Europe.
DutchIk denk vooral aan Malpensa waarvan de eerste vluchten in 1910 zijn vertrokken.
The first flights to operate from Malpensa, for example, began as early as 1910.
DutchIk denk dat wij als Europees Parlement daar grote aandacht aan moeten besteden.
This development merits particular attention from us in the European Parliament.
DutchToen ze op een dag aan het skiën waren vielen ze per ongeluk in een diep ravijn.
Whilst they were out skiing they had an accident: they fell down a deep ravine.
DutchAan dit mirakel zal snel een einde komen, aangezien het volkomen onhoudbaar is.
And not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
DutchIk zal eerst kort aandacht besteden aan de evaluatie van de hervorming van 1996.
I would like to start by briefly considering the evaluation of the 1996 reform.
DutchIk zal het probleem dat u naar voren heeft gebracht aan de quaestoren voorleggen.
I will ensure that the college of Quaestors is aware of what you have mentioned.
DutchEen groep die behoort tot de Moslimbroeders is democratisch aan de macht gekomen.
A group that belongs to the Muslim Brothers has arrived in power democratically.
DutchPer jaar wordt er in Europa zes miljoen ton aan elektronisch afval geproduceerd.
We generate six million tonnes of electronic waste products in Europe every year.
DutchMijn vraag aan de Commissie is: wat is er sindsdien gebeurd met de buitengrenzen?
My question to the Commission is: what has been done since on the outer borders?
Dutch- Mijnheer Bowis, ik zal de strekking van uw woorden doorgeven aan de Voorzitter.
Mr Bowis, I will be sure to inform the Presidency of the essence of your speech.
DutchDe Europese Unie dringt, indien relevant, ook aan op het instellen van moratoria.
The European Union also presses, where relevant, for moratoria to be introduced.
DutchMaar gisteravond toen u dat stuk speelde, toen was hij degene aan wie ik dacht.
But last night, when you played that piece, he was the one I was thinking about.
Dutchmeer nog dan aan de gezichten die overdag meestal zonder enig spoortje make-up,
more than the way most women's faces not only were never made up during the day,
DutchMaar daarna, hoe meer ik er over nadacht, hoe meer ik moest toegeven aan mezelf.
But then, the more I thought about it, the more I had to be honest with myself.