"aanduiden" English translation

NL

"aanduiden" in English

NL aanduiden
volume_up
[duidde aan|aangeduid] {verb}

Wil een gebied als rechtsgebied kunnen worden aangeduid, dan is er rechtszekerheid nodig.
If an area is to be designated an area of justice, the rule of law is required to operate there.
Sommige amendementen zijn bedoeld voor wijziging van de terminologie waarmee de niveaus worden aangeduid met betrekking waartoe een verduidelijking van bevoegdheden wordt onderzocht.
Some amendments are intended to modify the terminology used in order to designate the various levels for which clarification of responsibilities is sought.
Ook moeten we ons concentreren op plekken waar daadwerkelijk gezwommen wordt en die door de lidstaten als zwemwater zijn aangeduid.
We should look at places where bathing actually takes place and where that is so designated by a Member State.
Ik denk dat wij moeten aanduiden dat het belangrijk is dat er iets gebeurt.
I think we need to indicate that it is important for something to be done.
Ik wil ook heel graag van de Commissie weten of zij nader kan aanduiden welke landen, die zij hulp biedt, zich hieraan schuldig maken.
I should also like to know from the Commission if it can indicate more precisely which of the countries to which it gives aid are guilty of this.
Onze juridische dienst had artikel 49 als geschikte rechtsbasis aangeduid.
Our Legal Service had indicated Article 49 as a suitable legal basis.
Maar op mijn linkernetvlies is er een bobbel, aangeduid met een rode pijl.
But on my left retina there is a bump, which is marked there by the red arrow.
Het is een plek aangeduid op historische kaarten met "Hier zijn monsters."
It's a place marked on ancient maps as "here be monsters."
Het permanente ijs is aangeduid in rood.
The permanent ice is marked in red.
Waarom was de kabelbaan niet op die kaarten aangeduid?
Why was the ski-lift not shown on those maps?
Volgens mij bestaan er overigens lijsten waarop wordt aangeduid of landen en gebieden zich aan de regels houden, met name waar het gaat om witwaspraktijken.
I also believe that there are lists which show whether countries, and territories too, adhere to the rules, particularly as regards money laundering.
Terecht is de Conventie als ' constitutioneel ' aangeduid: haar werk wijst de weg naar de toekomst, naast en voorbij de economische samenwerking.
The Convention was rightly described as 'constitutional ', for its work shows the way ahead, over and above economic cooperation.
Wij weten ook dat Tsjetsjenen in Rusland als ' zwarten ' worden aangeduid, een Russisch scheldwoord waarmee deze mensen als tweederangsburgers worden geclassificeerd.
In addition, we know that Chechens are known as 'blacks ' in Russia, a derogatory Russian term denoting that they are second-class citizens.
Ter afsluiting wil ik erop wijzen dat de leden van het Parlement in het statuut worden aangeduid als leden of u201Cdéputésu201D.
In conclusion, I would point out that, in the statutes, Members of the European Parliament are called just that – Members or ‘’.
Mijnheer de Voorzitter, zoals u al heeft aangeduid, is dit voor het Parlement een onbekend en ook heel individueel vraagstuk.
Mr President, as you suggested this may seem something of an obscure and even idiosyncratic issue to reach the floor of the European Parliament.
aanduiden (also: noemen)
Ze worden aangeduid onder de Bosnische benaming OBNOVA en worden slechts formeel samengevoegd.
They are known by the Bosnian term OBNOVA and only formally combined.
Deze procedure wordt aangeduid met de term -- een woord dat we niet naar het Deens kunnen vertalen, maar waarvan de lading wordt gedekt door het begrip.
The process is described in terms of – a word that we cannot translate into Danish but whose content is conveyed by the term.
Wij weten ook dat Tsjetsjenen in Rusland als ' zwarten ' worden aangeduid, een Russisch scheldwoord waarmee deze mensen als tweederangsburgers worden geclassificeerd.
In addition, we know that Chechens are known as 'blacks ' in Russia, a derogatory Russian term denoting that they are second-class citizens.

Context sentences for "aanduiden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet gedrag van de Britse regering kan men alleen maar als kwaadwillig en onbenullig aanduiden.
The conduct of the British Government can only be described as malevolent and ignorant.
DutchDe producenten weten niet goed wat ze moeten aanduiden en hoe.
Manufacturers do not actually know what they ought to be labelling or how.
DutchVoorschriften die de grootte van de hokken in centimeters aanduiden, zou de controle vergemakkelijken.
Rules specifying pen size in centimetres would make the monitoring operations easier.
DutchHet eerste punt heeft betrekking op kwesties op het gebied van wat wij in ons jargon aanduiden als JBZ.
The first point concerns the issues that are called JHA in our jargon.
DutchLaat me echter alleen die amendementen aanduiden waar de Commissie grote moeite mee heeft en die ze niet kan steunen.
Let me tell you which amendments the Commission has difficulty with and cannot support.
DutchVoor de consumenteninformatie is het belangrijk dat de wijze van aanduiden homogeen en zo eenvoudig mogelijk is.
For this it is essential that labelling is unambiguous and as simple as possible to understand.
DutchSergey, misschien kan jij dit even aanduiden.
Maybe, Sergey, you can highlight this.
DutchUiteindelijk zijn het dus de kiezers die aan de touwtjes trekken en indirect het Deense lid van de Commissie aanduiden.
So ultimately our voters are the ones who have the final say and indirectly appoint the Danish Member of the Commission.
DutchAnderzijds komt het soms ook voor dat wij verschillende zaken met dezelfde naam aanduiden, wat echter niet geheel correct is.
On the other hand, sometimes we also call different things by the same name which is not really the right thing to do.
DutchIk weet dat ik mijn spreektijd reeds overschreden heb, ik zal het dus kort houden, maar ik wil enkele zaken nog nader aanduiden.
I know I have already used up my speaking time so I shall be very brief, but there are a few things I need to make clear.
DutchBovendien verwelkomen we deze vreemdelingen met zwarte humor in een regio die we aanduiden als een regio met vrijheid, zekerheid en rechtvaardigheid.
With cruel humour, we even bid these foreigners welcome in what we describe as an area of freedom, security and justice.
DutchZo zou na Groot-Brittannië Oostenrijk voor zes maanden een Oostenrijkse stad aanduiden, daarna Zweden, Denemarken, België, enzovoort.
Thus, after Great Britain, an Austrian city would be nominated by Austria for six months, then a Swedish one, then Danish, then Belgian and so on.
DutchMijnheer de Voorzitter, geachte collega's, sinds 1985 is het aanduiden van de Cultuurstad van Europa overgelaten aan de Raad van ministers van de Unie.
Mr President, ladies and gentlemen, since 1985 the choice of the European Cities of Culture has been left to the Union's Council of Ministers.
DutchHet is een zeer belangrijk verslag, dat een belangrijk deel uitmaakt van wat wij zouden kunnen aanduiden als het nieuwe openbaarheidsbeginsel van de EU.
This is a very important report, which forms an important part of what we might call the EU's new principle of public access to official documents.
DutchEuropa moet zelf zijn beleid ten aanzien van de legale migratie vastleggen voordat we proberen de stroom te beteugelen van hen die we aanduiden als u201Cillegale migrantenu201D.
Before we try to quell the flood of those we call ‘ illegal immigrants’, Europe itself has to define its legal immigration policy.
DutchDit zou van pas komen bij het aanduiden van de oorzaak van het probleem en de verantwoordelijkheden, en op zijn beurt zou dit ons in staat stellen om de hervormingsinspanningen beter te richten.
This would help identify the source of the problem and the responsibilities, and this, in turn, would allow us to target the reform activities better.
DutchWat het bijzondere geval van Father Shay Cullen betreft kan de Commissie nader aanduiden dat hij inderdaad op 13 juni 1996 is aangehouden, maar dat hij al vlug weer in vrijheid is gesteld.
As regards the particular case of Father Shay Cullen, the Commission is in a position to state that he was actually arrested on 13 June last but was quickly released.
DutchHet zou bepaald onacceptabel zijn als ik die collega zou aanduiden als de woordvoerder van de Spaanse folteraars, ook al zijn er bewijzen van foltering in Spaanse politiebureaus.
It would be quite unacceptable if I were to refer to that colleague as the spokesman of the Spanish torturers, even if there is evidence of torture in Spanish police headquarters.