NL aangaan
volume_up
[ging aan|aangegaan] {verb}

Ten derde wordt Europa vaak verweten dat het zich met zaken bemoeit die het niet aangaan.
Three: Europe is sometimes reproached for interfering in matters which do not concern it.
Deze ramp heeft een aantal belangrijke vragen opgeworpen die ons als Europese Unie aangaan.
This disaster has raised a number of important issues which concern us as a European Union.
Het gaat dus om een infrastructuur en een activiteit die ons ten zeerste aangaan.
So we are dealing with structures, and a sphere of activity which are of great concern to us.
aangaan (also: vormen, formeren)
u201D Zoals geweten is diezelfde vrouw negen maanden later een coalitie aangegaan met de heer Erbakan.
Nine months later, she formed a coalition with – as we know – Mr Erbakan.
Daarom denk ik dat wij op basis van deze pariteit en gelijkwaardigheid met zeer veel optimisme en in een constructieve geest de samenwerking kunnen aangaan.
So I think we can be full of optimism and constructive spirit in approaching this form of cooperation on the basis of parity and equivalence.
Wat wij in Maastricht hebben afgesproken, betrof de uitvoering van verplichtingen die de lidstaten van de Europese Unie vrijwillig zijn aangegaan.
At Maastricht, what we put in place was compliance with obligations dependent on voluntary decisions adopted by the Member States which form the European Union.
Dat lijkt het motto te zijn van onze beleidmakers, die verstrikt zitten in de zogezegd onomkeerbare verplichtingen die ze met betrekking tot de eenheidsmunt zijn aangegaan.
This seems to be the motto of our politicians, who are caught up in the spiral of their so-called irreversible commitments to the single currency.
Het gaat hier om aangelegenheden die te maken hebben met het gemeenschappelijke en solidaire beheer van eenzelfde munt voor zover die uitsluitend de eurolanden aangaan.
These are questions relating to the common management of the single currency on a basis of solidarity, provided they involve only the euro states.
Zij hebben aangegeven dat ze in 2007 willen toetreden en op grond daarvan zijn alle verplichtingen die zij in de onderhandelingen zijn aangegaan gericht op 2007 en niet op 2004.
They said that they wanted to be part of the process in 2007, and all the commitments which they have undertaken during the negotiations relate to 2007, not 2004.
Ik had liever gehad dat men deze materie met een verordening regelde, want een verordening is geschikter voor zaken die alle burgers van de Europese Unie aangaan.
I would have preferred this piece of legislation to have been introduced by means of a regulation, which is more appropriate for any activity relating to citizens throughout the European Union.
aangaan (also: vormen, formeren)
Er zijn vormen die ontstaan enkel door het huwelijk dat twee gebeurtenissen aangaan. ~~~ Dat interesseert me enorm.
There are shapes that come about just by the marriage of two events that are happening, and I'm very interested in that.
Vanochtend heeft minister Rajamäki immers concreet invulling weten te geven aan de morele verplichtingen die zijn aangegaan door de voorgaande voorzitterschappen.
Indeed, Mr Rajamäki has, this morning, been able to give shape to the moral undertakings given by the preceding presidencies.

Context sentences for "aangaan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe Europese Unie moet ook de uitdaging van de modernisering van de sport aangaan.
The European Union must also rise to the challenge of the modernisation of sport.
DutchAlle politieke instellingen moeten deze uitdaging aangaan en zo ook de Commissie.
All political institutions must rise to this challenge and so must the Commission.
DutchMaar wij kunnen natuurlijk wel de discussie aangaan met de overkoepelende organen.
We could easily hold debates, however, with the associations to which they belong.
DutchWe moeten ook naar andere zaken kijken die onze burgers aangaan: meer en betere banen.
We must also look at other issues concerning our citizens: more and better jobs.
DutchWij rekenen op de steun van het Europees Parlement bij het aangaan van deze uitdaging.
We are relying on the support of the European Parliament to face this challenge.
DutchWij moeten deze strijd aangaan en ik weet dat het Parlement mij daarbij zal steunen.
We shall have to fight for these, and I am confident Parliament will be on my side.
DutchIk wil geen discussie aangaan over het Franse recht, want ik ben geen expert.
I do not wish to enter into a debate on French law, since I have no knowledge of it.
DutchDat is een uitdaging die we ruimhartig en in een multilaterale geest moeten aangaan.
That is a challenge that we must face with generosity and in a multilateral spirit.
DutchEr zijn drie punten die mij persoonlijk aangaan en waar ik ook ontsteld over ben.
I would like to mention three things which affect me personally and also take me aback.
DutchHiermee kunnen we gezamenlijk de uitdagingen van de komende jaren aangaan.
In this way, we shall be able jointly to meet the challenges of the next few years.
DutchPlaatselijke politici en vakbonden willen hierover het gesprek aangaan met het bedrijf.
Local politicians and trade unions are calling for meetings with the company.
DutchDit alles maakt dit grote debat dat wij zullen aangaan van groot belang.
This is what is so important about the major debate to which we are committed.
DutchDat zal me iets geven dat ik kan gebruiken, en ik zal met iemand een contract aangaan.
That'll give me something I can use, and I'm going to contract with someone.
DutchDit Parlement moet de uitdaging om deze kloof te overbruggen met kracht en gezag aangaan.
This House must meet the challenge of bridging that gap with vigour and authority.
DutchWij moeten gewoon het gevecht aangaan met de Raad om wat juist en efficiënt is.
We are simply going to have to do battle with the Council for what is right and efficient.
DutchHet is de uitdaging die we in het begin van de nieuwe eeuw moeten aangaan.
It is the challenge we must confront at the beginning of the new century.
DutchDoor jullie gedoe kunnen we geen nieuwe aangaan...... zolang jullie twee rondhollen.
All the damage you've done, they can't get a new one...... while you two still run around.
DutchWij zullen de komende dagen en weken zeer intensief de discussie aangaan met de Raad.
In the coming days and weeks, we will be intensively seeking discussions with the Council.
DutchAls we de Aziatische uitdaging aangaan, zet dat onze bedrijven en werknemers onder grote druk.
Rising to the Asian challenge places great demands on our businesses and workers.
DutchHet is een diepgaande morele zaak die ons allen aangaat en zou moeten aangaan.
It's a profound moral matter that engages and should engage us all.