"aangaande" English translation

NL

"aangaande" in English

EN

NL aangaande
volume_up
{adverb}

aangaande (also: van, met, over, aan)
volume_up
about {adv.}
Het tweede punt betreft de vigerende bepalingen aangaande indirecte bestraffing.
Secondly, in relation to the effective provisions about vicarious penalties.
De labourafgevaardigden hebben echter ernstige bedenkingen aangaande de volgende punten.
However the EPLP has strong reservations about the following areas.
En dan kom ik terecht bij de vraag van de heer Trakatellis aangaande traceerbaarheid.
This leads me to Mr Trakatellis ' question about traceability.

Context sentences for "aangaande" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe derde prioriteit, aangaande het intern beleid, is evenzeer van belang voor ons.
No less important for us is the third priority, dealing with internal policies.
Dutch-- Onze stem tegen sluit aan bij ons standpunt aangaande Europa's politieke partijen.
Our vote against is consistent with our position on Europe’ s political parties.
DutchHet voorstel van de Commissie aangaande het prijsbesluit bevat een aantal lacunes.
The Commission's proposal on the prices package has a number of deficiencies.
DutchIk doe een beroep op het Parlement zijn standpunt aangaande deze subsidie te herzien.
I would appeal to Parliament to reconsider its position on these appropriations.
DutchWat zijn de eisen aangaande het goed gedrag van de kandidaten voor dit ambt?
What are the criteria for the morality of candidates who will have to occupy this post?
DutchOm die reden verwerpt de Commissie het amendement aangaande de rechtsgrondslag.
That is why the Commission rejects this amendment on the legal basis.
DutchAlle materiaal aangaande Dr Sid's golf theorie moet in beslag genomen worden.
All research materials pretending to Dr Sid wave theory are to be confiscated immediately.
DutchIk heb de voorstellen van de Commissie aangaande het burgerschap onvoorwaardelijk gesteund.
I wholeheartedly supported the Commission's proposal on European citizenship.
DutchWij beschikken momenteel niet over gedegen kennis aangaande het buitenlands en defensiebeleid.
We do not currently have much knowledge with regard to foreign and defence policy.
DutchMaar ik ben bang dat we ook naar iemand anders moeten luisteren aangaande deze kwestie.
I am afraid, however, that we should be listening to someone else’ s words on the matter.
DutchHet Commissievoorstel aangaande het actieprogramma was te algemeen, te breed van opzet.
The terms of the proposal for the Commission action programme were too general, too broad.
DutchIk wil u allemaal nogmaals bedanken voor uw inspanningen aangaande dit onderwerp.
I thank you all, once again, for your efforts on this dossier.
DutchWat is ons standpunt aangaande de amendementen die zijn ingediend door het Europees Parlement?
What is our position on the amendments proposed by the European Parliament?
DutchDe Commissie heeft reeds een haalbaarheidsonderzoek aangaande dit onderwerp in gang gezet.
The Commission has already launched a feasibility study on this issue.
DutchCommissaris, we willen helderheid aangaande de drempels, zoals de heer Harbour al aangaf.
Commissioner, we need some clarification regarding thresholds, as Mr Harbour has indicated.
DutchIk dank u voor uw optimisme aangaande de toekomst, mijnheer Nielson.
Thank you very much, Mr Nielson, for your optimistic view of the future.
DutchIk meen ook dat wij het eens kunnen worden over andere punten aangaande de voorwaarden.
I also believe that we can also achieve consensus on other points relating to the conditions.
DutchDaarom neemt de Commissie amendement 12 aangaande cultuur wel over maar amendement 3 niet.
That is why the Commission accepts Amendment 12 on culture, but cannot accept Amendment 3.
DutchDaarom deel ik de bezorgdheid van mijn collega's aangaande de militaire rechtbanken.
I therefore share the concern expressed by my fellow MEPs where the military courts are concerned.
DutchHet eerste vraagstuk, aangaande Colombia, is de politiek waarmee president Uribe is begonnen.
The first issue, as far as Colombia is concerned, is the policy begun by President Uribe.