NL aangezien
volume_up
{adverb}

aangezien (also: even, langs, als, zo)
volume_up
as {adv.}

Context sentences for "aangezien" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk kan daar persoonlijk voor instaan, aangezien ik er diverse malen ben geweest.
I can testify to that myself, having been at various times to the Canary Islands.
DutchAan dit mirakel zal snel een einde komen, aangezien het volkomen onhoudbaar is.
And not only is this miracle not eternal, but furthermore it is not sustainable.
DutchAangezien het al laat op de avond is, wens ik daar echter niet dieper op in te gaan.
However, at this time of night I do not wish to go any deeper into the question.
DutchAangezien u bij u thuis biomassa probeert te benutten, weet u hoe moeilijk dat is.
You are trying to use biomass in your house and you know how difficult it is.
DutchEn aangezien dit beleid zelf ook zeer breed is, was de discussie eveneens breed.
It is indeed a very broad policy and it was therefore a broad discussion.
DutchAangezien er zoveel lawaai is, onderbreek ik mijn betoog voor een voorstel van orde.
Given the volume of noise that can be heard, I shall stop to make a point of order.
DutchAangezien de Europese Unie geld van belastingbetalers gebruikt, is dat onze plicht.
Given that the European Union is using taxpayers ' money, this is our duty.
DutchDe hoogste waarden van het lawaai zijn van belang, aangezien die storend zijn.
It is the peak noise values which are of interest as it is those which cause nuisance.
DutchDaarbij zal ik het laten, aangezien ik alle aspecten van de landbouw heb gehad.
I shall leave it there, as I have covered the agricultural scene totally.
DutchAangezien er verder geen opmerkingen zijn, leg ik de notulen aan uw goedkeuring voor.
If there are no more comments, I shall submit the Minutes for your approval.
DutchAangezien niemand voor het verzoek wenst te spreken, breng ik het in stemming.
As no one wishes to speak for the motion, the vote shall now take place.
DutchAangezien het punt op de agenda staat, vind ik dat wij die eindstemming moeten houden.
But as this item appeared on the agenda, I think that this vote should be taken now.
DutchAangezien de verleende rechten verschillen, is harmonisatie inderdaad wenselijk.
Given that these various certificates exist, it was indeed right to try to harmonise them.
DutchIk zal hier niet verder op ingaan, aangezien het verslag daarover heel duidelijk is.
I will not list them here as they are so clearly identified in the report.
DutchAangezien mijn spreektijd maar kort is, kan ik dit helaas niet verder toelichten.
Unfortunately, I do not have enough speaking time to elaborate on this.
DutchAangezien vragen 4 en 5 over soortgelijke onderwerpen gaan, worden ze samen beantwoord.
As they deal with the same subject, the following questions will be taken together.
DutchAangezien de volgende vragen over hetzelfde onderwerp gaan, worden ze tezamen behandeld:
As they deal with the same subject, the following questions will be taken together.
DutchAangezien de vragen nrs. 6 en 7 over hetzelfde onderwerp gaan, worden ze tezamen behandeld:
As they are on the same subject, the following questions will be taken together:
DutchDat levert wederzijdse voordelen op aangezien onze economieën elkaar aanvullen.
Therefore I strongly favour a bilateral India-EU free trade agreement.
DutchAangezien Europa zeer veel KMO's telt worden er nu enorme mogelijkheden geschapen.
Given that Europe is full of SMEs, this is a time of great opportunity.