"aanhangsel" English translation

NL

"aanhangsel" in English

NL

aanhangsel {neuter}

volume_up

Context sentences for "aanhangsel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchPartijen zijn noch een verlenging van staatsorganen noch een aanhangsel daarvan.
Parties are either extensions of, or appendages to, government bodies.
DutchDe tweede tekortkoming betreft de lijst met producten in het aanhangsel.
The second flaw concerns the list of products included in the annex.
DutchHet is hier weergegeven, dit kleine aanhangsel hier boven.
And it's pictured right here, that little tag up there.
DutchTen tweede hebben enkele afgevaardigden er gisteren op gewezen dat een aantal amendementen op aanhangsel 1 niet zijn meegenomen.
Secondly, some Members pointed out yesterday that a number of amendments to Annex I had not been considered.
DutchU bent geen Europese bank en evenmin een aanhangsel van de Wereldbank, hetgeen u evenwel niet belet nauwe betrekkingen met ons te onderhouden.
You are neither a European bank nor an extension of the World Bank and nevertheless you have close links with us.
DutchDat kleine aanhangsel meet temperatuur, diepte en lichtintensiteit, die gecorreleerd zijn aan tijd, en daarvan leiden we locaties af.
That little tag can record temperature, depth and light intensity, which is correlated with time, and from that we can get locations.
DutchDe administratie heeft pas eind januari 1997 vernomen dat de Voorzitter het aanhangsel uiteindelijk nooit heeft ondertekend.
It was not until the end of January 1997 that the administration learnt that the additional agreement had never actually been signed by the President.
DutchHet principe is hier immers dat voor onderhandelingen over nieuwe protocollen geen nieuw mandaat nodig is, aangezien het om een aanhangsel bij een overeenkomst gaat.
The principle which applies here is that no new mandate is required for new protocols negotiated because they are annexed to existing agreements.