"aanhef" English translation

NL

"aanhef" in English

NL

aanhef {de}

volume_up
Dat zou, zoals Jean-Claude Juncker zo-even zei, nu eens niet meer het aanheffen van oude liedjes zijn, maar inderdaad een nieuwe melodie met nieuwe teksten.
As Jean-Claude Juncker has just outlined, that means not just singing the same old song, but actually beginning a new refrain with new lyrics to match.
Dit wezenlijke grondrecht, dat steeds weer opnieuw is bevestigd, is uiteindelijk opgenomen in de aanhef van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.
This absolutely fundamental right has been put in writing again and again, most recently at the start of the European Charter of Fundamental Rights.

Context sentences for "aanhef" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIn het vierde streepje gaat het om een stijlkwestie die verband houdt met de voorgestelde wijziging van de aanhef.
In the fourth indent: it is really a question of style here, related to the proposed modification in the introductory sentence.
Dutch-- Mijnheer de Voorzitter, nu het al 22.00 uur is geweest, ben ik zo vrij zonder de gebruikelijke aanhef meteen ter zake te komen.
   – Mr President, since it is already after 10 p. m., I will get straight to the point without any preliminaries.
DutchTwee jaar geleden was bij de oprichting van de WTO in Genève van duurzame ontwikkeling alleen nog in de aanhef sprake.
Two years ago, when the WTO was founded in Geneva, only the preamble still contained any reference to sustainable development.
DutchDit wezenlijke grondrecht, dat steeds weer opnieuw is bevestigd, is uiteindelijk opgenomen in de aanhef van het Handvest van de Grondrechten van de Europese Unie.
This absolutely fundamental right has been put in writing again and again, most recently at the start of the European Charter of Fundamental Rights.
DutchEerst is er een amendement van mevrouw Jackson en de heer Florenz, waarin wordt voorgesteld in de aanhef te refereren aan artikel 130, lid 2 in plaats van lid 1.
First of all, there is an amendment tabled by Mrs Jackson and Mr Florenz which proposes in the preamble to refer to Article 130, paragraph 2 rather than paragraph 1.
DutchIn de aanhef van de ontwerpresolutie verwijst het Europees Parlement uitdrukkelijk naar een ontwerpresolutie van 9 mei 1996 en de daarin gedane aanbevelingen.
In this introduction to this motion for a resolution, the European Parliament refers to another resolution of 9 May 1996, and expressly mentions the recommendations put forward there.