NL

aanhouden {adjective}

volume_up

Context sentences for "aanhouden" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDat is een belangrijk gegeven en tevens de basisstrategie die wij zullen aanhouden.
That is the vitally important and utterly fundamental strategy that we must pursue.
DutchHet aanhouden van het embargo is eerst en vooral een kwestie van mensenrechten.
Maintaining the embargo is, first and foremost, about human rights.
DutchTerwijl als je iets filantropisch doet om een ander te helpen, je geluk dan blijft aanhouden.
When you do something philanthropic to help another person, it lasts and it lasts.
DutchIk geloof dat we met deze vijf niveaus hebben leren omgaan en dat we ze daarom moeten aanhouden.
I think we have an 'understood'set of five levels and these should be retained.
DutchDat is de richting die u in de toekomst moet aanhouden als u een nieuw initiatief gaat uitdenken.
You need to think along these lines in future when you design the new initiative.
DutchWe hebben criteria nodig die we kunnen aanhouden en realiseren.
There is a need for criteria that are capable of being met and put into practice.
DutchDan doemt het probleem van het al dan niet aanhouden van artikel 4 op.
Now, it is in this context that the problem of whether or not to retain Article 4 arises.
DutchWij zullen die lijn in toekomstige voorstellen en onderhandelingen aanhouden.
We will follow that line in future proposals and negotiations.
DutchNu u eenmaal de richtlijn noodzakelijk heeft geacht, moet u ook de weg van de richtlijn aanhouden.
Once you consider the directive to be necessary, you must stick with the directive.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik stel vast dat het Parlement vandaag de dag dezelfde koers blijft aanhouden.
Mr President, I note that Parliament is continuing along those same lines today.
DutchDaar moet men dus de prioriteiten vaststellen die men bij de plattelandsontwikkeling wil aanhouden.
So that is where priorities for supporting rural development need to be set.
DutchIk geloof niet dat dit Parlement er bezwaar tegen zal hebben als we deze lijn aanhouden.
I do not believe the House would have difficulty in offering clear support to such an approach.
DutchIk vind dat u het evenwicht beter moet bewaren en de volgorde moet aanhouden die mensen aangeven.
I think you should be more balanced and should observe the order that people indicate.
DutchWe kunnen nu wel een besluit nemen, maar we moeten toch de volgorde van de agenda aanhouden.
I think it is possible to decide now too, but to stick to the agenda which has been laid down.
DutchHet zijn precies die principes die we in de toekomst willen aanhouden.
It is by these principles that we want to be guided in future.
DutchDaarom moeten we de formulering uit de gemeenschappelijke tekst aanhouden.
We must adopt the wording used in the common position.
DutchIk vind dat we de agenda moeten aanhouden en dus het eerste onderwerp op de agenda moeten behandelen.
I think we should first of all deal with the agenda, that is, the first item on the agenda.
DutchDat is de lijn die we moeten aanhouden met het oog op de toekomst.
This is the approach which really makes sense for the future.
DutchDaarnaast wil de Commissie ook een publiek orgaan oprichten voor het aanhouden van aardolievoorraden.
In addition, the Commission wants to set up a public body for sustaining natural oil supplies.
DutchWij moeten de reeds aangenomen formulering aanhouden om de samenhang van de tekst te waarborgen.
We should stick to the same formula that we have already adopted so as to have consistency in the text.