NL

aanhoudend {gerund}

volume_up
aanhoudend

Context sentences for "aanhoudend" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEr is één gebied waarop het niet voor het eerst is dat wij op aanhoudend verzet stuiten.
There is one area where we are not for the first time facing sustained opposition.
DutchHet moet gaan om het aanhoudend negeren van de wet door een lidstaat.
There has to be a pattern of behaviour by a Member State of ignoring the law.
DutchTot op dit moment heeft Oostenrijk deze principes niet geschonden, noch ernstig noch aanhoudend.
However, up till now, Austria has committed no serious or persistent violation.
DutchDe Raad heeft ook de aanhoudend zorgelijke situatie in het Midden-Oosten besproken.
The Council also discussed the situation in the Middle East, which continues to be of grave concern.
DutchVerontrustend is ook de aanhoudend geringe bestedingsgraad van de middelen voor controles in de landbouw.
The consistently low implementation rate of funds for agricultural controls is worrying.
DutchHelaas geven de aanhoudend grote verschillen tussen mannen en vrouwen inderdaad reden tot grote zorg.
The persistence of major disparities between women and men really is a matter of grave concern.
DutchAanhoudend geweld op de Molukken, in Atjeh en in Irian Jaya brengen groot leed onder de bevolking.
Ongoing violence on the Moluccas, in Aceh and in Irian Jaya is causing great suffering among the people.
DutchEen mysterieus aanhoudend geluid verstoorde hun onderzoek.
A mysterious persistent noise was disrupting their research.
DutchIk ben aanhoudend bezorgd over het aantal keren dat er kwesties rond een rechtsgrondslag rijzen in dit Parlement.
I have ongoing concerns about the number of times issues around a legal basis arise in this Parliament.
DutchDie analyse zou de oorzaken aan het licht moeten brengen van de aanhoudend lage groeipercentages en de onbevredigende productiviteit.
This should clarify the causes of persistently slow growth rates and unsatisfactory productivity.
DutchSinds de jaren tachtig is het aanhoudend gedaald.
It has dropped steadily since the 1980s.
DutchWij hebben in het verleden laten zien dat we heel effectief kunnen omgaan met aanhoudend stijgende budgetten van de financiële vooruitzichten.
We have proved in the past that we can effectively manage constantly increased FP budgets.
DutchDat is uiteraard goed nieuws, in deze tijd van vooral negatieve - - aanhoudend negatieve - - berichten over de aardgasmarkt.
This is obviously good news, at a time when we continue to receive mainly negative news from the natural gas market.
DutchDe strategie van de Commissie en de rapporteur van aanhoudend, breed aandringen op verandering, acht ik de juiste.
The strategy of the Commission and the rapporteur, of constant, broad insistence on change, is what I consider to be the correct path.
DutchDe aanhoudend zwakke economische groei in Europa is een van de belangrijkste oorzaken van deze ongunstige begrotingssituatie.
One of the main reasons for this unfortunate budgetary situation has been the persistently low rate of economic growth in Europe.
Dutch. ~~~ Daarom is het een aanhoudend dringen en geven en nemen, wat politiek is.
And you understand some things better than other things, and because of that there’s a continual jostling and give and take, which is politics.
DutchEen ander aanhoudend probleem betreft de moeite die lidstaten hebben met het vernietigen van de enorme hoeveelheid vlees- en beendermeel.
Another continued difficulty is the problem in the Member States in coping with the huge volume of meat and bonemeal which must be destroyed.
DutchAanhoudend hoge olieprijzen vormen een wezenlijk gevaar voor de wereldwijde economische groei en berokkenen armere landen bijzonder veel schade.
Sustained high oil prices represent a significant risk to global economic growth and are a particularly damaging aspect for poorer countries.
DutchDe aanhoudend zwakke positie van de euro ten opzichte van de dollar is overigens het gevolg van de enorme kapitaalvlucht naar landen buiten de Europese Unie.
The persistent weakness of the euro against the dollar is also the result of the huge drain on capital leaving the European Union.
DutchMaar er was één aanhoudend geluid dat Jansky niet kon identificeren, en het leek op te duiken in zijn radiokoptelefoon, elke dag vier minuten vroeger.
But there was one persistent noise that Jansky couldn't identify, and it seemed to appear in his radio headset four minutes earlier each day.