NL

aanhoudende {adjective}

volume_up
aanhoudende (also: vasthoudend)
Nauwere samenwerking zou tevens noodzakelijk kunnen blijken om aanhoudende blokkeringen op te heffen.
It may also prove essential if we are to overcome persistent obstacles.
In het licht van de noodzaak van aanhoudende druk is de aanpak van de Commissie de beste.
In the light of the need for persistent pressure, the Commission’ s approach is the best one.
Zonder oplossing voor dit aanhoudende en tergende probleem zal er van een duurzame ontwikkeling nooit sprake kunnen zijn.
If we do not find a solution for this persistent problem, we will never achieve sustainable development.

Context sentences for "aanhoudende" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

DutchAnderzijds wordt in de tekst de aanhoudende verdeeldheid op het eiland betreurd.
On the other hand, the motion deplores the continuing division of the island.
DutchHet gaat om aanhoudende inbreuken die al meer dan 10 jaar aan de gang zijn.
This is a continuous infraction that has been going on for more than 10 years.
DutchDe aanhoudende wijgering overspoelde Zero-One in de gloed van duizend zonnen.
The prolonged barrage engulfed Zero-One in the glow of a thousand suns.
DutchVoorts heeft de tekst het over de aanhoudende schendingen van de mensenrechten in Ethiopië.
It then goes on to talk about continuing violation of human rights in Ethiopia.
DutchHet aanhoudende geweld in Kosovo kunnen we alleen maar veroordelen.
The violence and persecution that continue in Kosovo is only to be condemned.
DutchDe aanhoudende pogingen om Europa politiek één te maken, lijken op drijfzand gebouwd.
The relentless attempts to turn Europe into a political unity seem to be built on quicksand.
DutchDe tweede staat voor populatie, de aanhoudende uitbreiding van de menselijke populatie.
The second is for continued population, human population expansion.
DutchIn het licht van de noodzaak van aanhoudende druk is de aanpak van de Commissie de beste.
In the light of the need for persistent pressure, the Commission’ s approach is the best one.
Dutch-- Voorzitter, aanhoudende zelfmoordaanslagen belemmeren de wederopbouw van Irak.
Mr President, among the elements slowing down Iraq’ s reconstruction are the ongoing suicide attacks.
DutchZie Indonesië, maar zie ook de noodzaak van aanhoudende bemoeienis met de kwestie Korea.
I would refer to Indonesia, but also to the need for permanent intervention in the Korea issue.
DutchHet aanhoudende geweld gooit echter helaas opnieuw roet in het eten.
Alas, the ongoing violence is again putting this at serious risk.
DutchDe aanhoudende inspanningen van de kandidaat-landen zijn echter maar één kant van de medaille.
However, sustained efforts on behalf of the candidate countries are only one side of the coin.
DutchDe razernij van de aanhoudende stortregens en de tomeloze rivieren hebben pijn en vernieling gezaaid.
We have seen enormous material damage, families made homeless, injured and even killed.
DutchGaat het om aanhoudende vervuiling die jaren zal voortduren, of gloort er een oplossing aan de horizon?
Are we facing chronic pollution, which will last for years, or is a solution emerging?
DutchNauwere samenwerking zou tevens noodzakelijk kunnen blijken om aanhoudende blokkeringen op te heffen.
It may also prove essential if we are to overcome persistent obstacles.
DutchDe studie wijst zowel op vooruitgang als op aanhoudende zwakke punten.
The study points to both progress and continuing weaknesses.
DutchDe aanhoudende vijandelijkheden en schendingen van de mensenrechten dienen te stoppen.
On-going hostilities and human rights abuses must halt.
DutchDeze aanhoudende schendingen van de meest fundamentele rechten moeten eindelijk aan de kaak worden gesteld.
These continual violations of the most fundamental human rights must now become an issue.
DutchOp die manier kunnen wij ervoor zorgen dat wij allemaal profiteren van de aanhoudende welvaart in Hongkong.
That way we can ensure that all of us benefit from the continuing prosperity in Hong Kong.
DutchIk neem tevens een aanhoudende - geleidelijke, maar aanhoudende - convergentie van de rentevoeten waar.
I also note the continuous - gradual but continuous - convergence of long-term interest rates.