NL

aanhouding {de}

volume_up
De aanhouding van een Spaans schip en de bittere strijd die daarop volgde, behoren nu tot het verleden.
The arrest of the Spanish vessel and the bitter battle which ensued are now history.
Wij volgen met name de aanhouding van de heer Yorongar en een aantal journalisten op de voet.
The arrests of Mr Yorongar and some journalists, in particular, have been monitored closely.
De tweede gebeurtenis die dit Parlement met veel belangstelling heeft gevolgd, was de aanhouding van generaal Oviedo op 11 juni.
The second event which has been followed with great interest by this Parliament was the arrest on 11 June, of General Oviedo.
op het grondgebied van elke andere lidstaat, vrijstelling van aanhouding en gerechtelijke vervolging in welke vorm ook.
in the territory of any other Member State, immunity from any measure of detention and from legal proceedings.
Het systeem voor havenstaatcontrole voorziet in een afdoende oplossing voor dit probleem: inspectie en aanhouding van het vaartuig.
In the port state control system, a suitable response to that omission is inspection and subsequent detention of the vessel.
De aanhouding van vandaag in Italië is niet meer dan het topje van de ijsberg en we hopen dat de rest ook snel boven water komt.
The detention today in Italy is simply the tip of the iceberg, and we hope that everything else will come to light soon.

Context sentences for "aanhouding" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

DutchWij volgen met name de aanhouding van de heer Yorongar en een aantal journalisten op de voet.
The arrests of Mr Yorongar and some journalists, in particular, have been monitored closely.
DutchDe aanhouding van een Spaans schip en de bittere strijd die daarop volgde, behoren nu tot het verleden.
The arrest of the Spanish vessel and the bitter battle which ensued are now history.
DutchWat deze overeenkomst voor hen in petto heeft is aanhouding, gevangenhouding en tot slot uitzetting.
What they can expect from this agreement is questioning, imprisonment and finally expulsion.
Dutchop het grondgebied van elke andere lidstaat, vrijstelling van aanhouding en gerechtelijke vervolging in welke vorm ook.
in the territory of any other Member State, immunity from any measure of detention and from legal proceedings.
DutchDe aanhouding van vandaag in Italië is niet meer dan het topje van de ijsberg en we hopen dat de rest ook snel boven water komt.
The detention today in Italy is simply the tip of the iceberg, and we hope that everything else will come to light soon.
DutchDe tweede gebeurtenis die dit Parlement met veel belangstelling heeft gevolgd, was de aanhouding van generaal Oviedo op 11 juni.
The second event which has been followed with great interest by this Parliament was the arrest on 11 June, of General Oviedo.
DutchHet systeem voor havenstaatcontrole voorziet in een afdoende oplossing voor dit probleem: inspectie en aanhouding van het vaartuig.
In the port state control system, a suitable response to that omission is inspection and subsequent detention of the vessel.
DutchIngeval van aanhouding is een termijn van zestig dagen vastgesteld en in bijzondere gevallen kunnen deze termijnen met dertig dagen worden verlengd.
In the event of an arrest, a period of sixty days is stipulated and in special cases, these periods can be extended by thirty days.
DutchHet is positief dat de president, de heer Biya, een onderzoekscommissie heeft ingesteld die leidde tot de aanhouding van enkele verdachte officieren.
We welcome the fact that the President, Mr Biya, set up an inquiry committee which led to the arrest of a number of suspected officers.
DutchIk wil u er tevens aan herinneren dat bij zijn aanhouding middelen zijn gebruikt die volstrekt buiten proportie waren, zoals geweld en mishandeling.
I would like to point out that the means used to arrest him were entirely disproportionate and that he was subjected to excessive violence and poor treatment.
DutchZe moeten meer beschouwd worden als verzoeken van de ene staat aan de andere; ze leiden niet automatisch tot de aanhouding en/of uitlevering van een verdachte.
They are more in the nature of requests from one state to another and do not automatically guarantee the detention and/ or extradition of a suspect.
DutchHij heeft besloten daar te blijven, en is dus niet teruggegaan om de gevolgen van zijn daden onder ogen te zien, hoewel er zelfs via Interpol om zijn aanhouding is verzocht.
He absconded to the United States where he has decided to stay and has not come back to face the consequences of his action, even despite warrants from Interpol.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik heb u een kwartier geleden gevraagd of er geen voorstel kon komen in verband met de agenda van deze week om de aanhouding van generaal-dictator Pinochet te behandelen.
Mr President, I asked you a quarter of an hour ago if a proposal could not be made regarding the week's agenda to allow us to discuss the detention of the dictator General Pinochet.