"aanhoudingsbevel" English translation

NL

"aanhoudingsbevel" in English

NL

aanhoudingsbevel {het}

volume_up
aanhoudingsbevel
Ik heb het Europees opsporings- en aanhoudingsbevel hier krachtig verdedigd.
I have strongly defended the European search and arrest warrant in this House.
In het verslag wordt gewezen op grote problemen bij de implementatie van het aanhoudingsbevel.
The report reveals major problems in implementing the arrest warrant.
Daarom moeten we allemaal bijdragen aan het versterken van het Europees aanhoudingsbevel.
That is why we all need to help to strengthen the European arrest warrant.
Ik heb het Europees opsporings- en aanhoudingsbevel hier krachtig verdedigd.
I have strongly defended the European search and arrest warrant in this House.
Daarom moeten we allemaal bijdragen aan het versterken van het Europees aanhoudingsbevel.
That is why we all need to help to strengthen the European arrest warrant.
In het verslag wordt gewezen op grote problemen bij de implementatie van het aanhoudingsbevel.
The report reveals major problems in implementing the arrest warrant.

Context sentences for "aanhoudingsbevel" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

DutchIk heb het Europees opsporings- en aanhoudingsbevel hier krachtig verdedigd.
I have strongly defended the European search and arrest warrant in this House.
DutchDaarom moeten we allemaal bijdragen aan het versterken van het Europees aanhoudingsbevel.
That is why we all need to help to strengthen the European arrest warrant.
DutchOok dit moet deel uitmaken van de procedure in het kader van het Europees aanhoudingsbevel.
That, too, must be part of the procedure under the European Arrest Warrant.
DutchMevrouw Buitenweg, ik kan u mededelen dat het alleen om het Europees aanhoudingsbevel gaat.
In answer to your question, Mrs Buitenweg, the subject is solely the European arrest warrant.
DutchIn het verslag wordt gewezen op grote problemen bij de implementatie van het aanhoudingsbevel.
The report reveals major problems in implementing the arrest warrant.
DutchDe Spaanse regering van haar kant verwacht veel van de invoering van een Europees aanhoudingsbevel.
The Spanish Government, for example, would like a European arrest warrant to be established.
DutchNaar mijn mening heeft het Europees aanhoudingsbevel ook hieraan een substantiële bijdrage geleverd.
I believe that the European Arrest Warrant has had a quite vitally important part to play in this.
DutchHet zijn de lidstaten die de zaak traineren als het gaat om Lissabon en het Europees aanhoudingsbevel.
It is the Member States who are dragging their feet on Lisbon and on the European arrest warrant.
DutchVerder zijn er in mijn eigen land, Polen, problemen bij de implementatie van het Europees aanhoudingsbevel.
There are also difficulties implementing the European Arrest Warrant in my own country, Poland.
DutchDit past perfect op de evaluatie van het eerste jaar van toepassing van het Europees aanhoudingsbevel.
This applies perfectly to the evaluation of the first year of application of the European arrest warrant.
DutchDaar komt bij dat de manier waarop de lidstaten het aanhoudingsbevel in hun nationale wetgeving interpreteren uiteenloopt.
Furthermore, the Member States interpret the warrant differently in their national laws.
DutchWij zijn voor de uitvaardiging van een Europees aanhoudingsbevel en wij vinden dat het tijd is om tot actie over te gaan.
We are very much in favour of introducing a European arrest warrant, and now is the time to act.
DutchMet dit kaderbesluit inzake een Europees aanhoudingsbevel hebben we ruimschoots voldaan aan deze verplichting.
This framework decision on the European Arrest Warrant has enabled us to largely comply with this requirement.
DutchIk deel de mening van het voorzitterschap dat het Europees aanhoudingsbevel in feite een succesverhaal is.
The Presidency shares your view – as indeed do I – that the European Arrest Warrant has, in essence, been a success.
DutchHet Europees aanhoudingsbevel is van toepassing op een breder scala van vergrijpen dan de uitleveringsprocedure.
The European Arrest Warrant applies to a broader range of offences than those covered by the extradition procedure.
DutchTen derde moet elke constitutionele belemmering voor de toepassing van het Europees aanhoudingsbevel worden verwijderd.
Thirdly, every constitutional obstacle to the application of the European arrest warrant needs to be removed.
DutchIk herinner u eraan dat wij het " Europees aanhoudingsbevel ", dat weldra in werking zal treden, geheel en al hebben verworpen.
I would recall that we fully rejected the ‘ European arrest warrant’, which is about to enter into force.
DutchVastgesteld moet echter worden dat er nog talrijke hinderpalen zijn die de toepassing van het aanhoudingsbevel in de weg staan.
It must be said, however, that the application of the European Arrest Warrant has hit several stumbling blocks.
DutchInmiddels hebben alle 25 lidstaten het kaderbesluit inzake een Europees aanhoudingsbevel in nationaal recht omgezet.
All 25 Member States have now transposed into their own legal systems the framework decision on the European Arrest Warrant.
DutchIk doel op het Europees aanhoudingsbevel.