"aankaarten" English translation

NL

"aankaarten" in English

NL

aankaarten [kaartte aan|aangekaart] {verb}

volume_up
Omdat wij in dit stadium nog onvoldoende reacties van de Russische regering hebben gehad, moeten wij dit onderwerp op alle niveaus blijven aankaarten.
Through lack of sufficient reactions on the part of the Russian Government at this stage, we need to bring up this issue at all levels.
Maar ik vind wel dat we ervoor moeten zorgen dat de overige instellingen van de EU en onze lidstaten actie ondernemen wanneer wij een probleem aankaarten.
But I am saying that we should have our concern matched by action from the other EU institutions and the Member States we serve.

Context sentences for "aankaarten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content.

DutchAls hij wel iets tegenkomt, moet hij het aankaarten bij het Iers voorzitterschap.
If there is proof of that, he should bring it before the Irish presidency.
DutchDat is ook de reden waarom wij deze kwestie op alle niveaus zullen blijven aankaarten.
That is also the reason why we will continue to raise this question at all levels.
DutchIk wil drie punten aankaarten waarover wij van mening verschillen met de Raad.
I should like to raise three points on which we disagree with the Council.
DutchLaat mij in plaats daarvan een naar mijn mening essentiële politieke kwestie aankaarten.
I want instead to address a political issue that I believe to be a major issue.
Dutch-- Ik wil een probleem aankaarten dat jammer genoeg al speelt sinds augustus 2003.
   – I wish to raise a matter which, unfortunately, has been pending since August 2003.
DutchMevrouw de commissaris heeft al een aantal problemen genoemd die ik ook wilde aankaarten.
The Commissioner has already mentioned a number of the points I wanted to raise.
DutchIk wil graag drie onderwerpen aankaarten, die er ten onrechte niet in staan.
I shall address three matters that are not included, but should have been.
DutchIk zou vanavond de kwestie van de nieuwkomers nog eens willen aankaarten bij de commissaris.
I would make a plea to the Commissioner tonight on the question of new entrants.
DutchDankzij dit partnerschap kunnen wij ook gevoelige kwesties als Tsjetsjenië aankaarten.
This partnership also helps us to address sensitive issues like Chechnya.
DutchIk kan alleen herhalen dat wij dit vraagstuk zullen aankaarten bij de Oekraïense autoriteiten.
I can only repeat that we will raise this issue with the Ukrainian authorities.
DutchDesalniettemin zou ik graag nog een punt in het debat willen aankaarten.
I would, however, like to introduce one further point into the debate.
DutchMijnheer de Voorzitter, tot mijn spijt moet ik de kwestie van de klokkenluiders weer aankaarten.
Mr President, with regret I would like to raise the issue of whistle-blowing.
DutchDit zijn de standpunten die wij in het verslag-Wiebenga willen aankaarten.
These are the points we want to make clear in the Wiebenga report.
DutchTen tweede wil ik lerende organisaties of scholing als onderdeel van het arbeidsproces aankaarten.
Secondly, I should like to emphasise training organisations or training on the job.
DutchLater deze maand breng ik zelf een bezoek aan Vietnam en dan zal ik deze kwesties aankaarten.
I will make those points when I am in Vietnam myself later this month.
DutchTot slot wil ik een punt aankaarten waaraan ik zeer veel waarde hecht en dat is gegevensbescherming.
Let me conclude with data protection, a point which is of especial importance to me.
DutchEr zijn er echter een paar belangrijke punten die ik in de korte tijd die ik nog heb, wil aankaarten.
However, there are a few important points I would like to touch upon briefly.
DutchTenslotte wil ik hier nog een laatste fundamentele kwestie aankaarten.
Lastly, I would like to touch upon one final but important point.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil drie heel eenvoudige kwesties aankaarten.
Mr President, I shall make three very straightforward points.
DutchIk wil hier echter wel een andersoortige vertaalprobleem aankaarten.
I would rather discuss giving concrete expression to Article 158.