"aanleggen" English translation

NL

"aanleggen" in English

NL aanleggen
volume_up
[legde aan|aangelegd] {verb}

1. general

Een netwerk van autotreinen aanleggen en vrachtwagens die over haar grondgebied rijden verplichten hiervan gebruik te maken.
The government should build a piggyback rail network and oblige all lorries travelling through France to use it.
Dan moeten wij informatiesnelwegen aanleggen die de particuliere bedrijven met hun eigengemaakte voertuigen kunnen berijden.
We need to build information highways, on which private enterprises can of course then create and run their own vehicles.
Wij kunnen bijvoorbeeld geen wegen of infrastructuur aanleggen terwijl de regeringstroepen en rebellen wapens kopen.
We cannot, for example, build roads and infrastructure while government troops and rebels are buying weapons.
aanleggen (also: streven, zoeken, bedoelen, beogen)
Wanneer we de velden aanleggen - in een identieke tijdsduur met dezelfde cultuur - ga je iets anders zien.
When we apply the fields -- again, in the identical time-scale to the identical culture -- you're going to see something different.
Het Duitse voorzitterschap hecht er veel belang aan dat alle lidstaten bij de samenstelling van de nieuwe Commissie de allerhoogste maatstaven aanleggen.
It is important to the German Presidency that all Member States apply the very strictest standards when it comes to forming the new Commission.
Wanneer we dergelijke strenge criteria aanleggen voor de door ons gecontroleerde instanties, dan mogen we niet klagen als die criteria ook op ons worden toegepast.
I also have to say that, if we apply such rigorous standards to the offices and departments we audit, then we cannot complain if the same standards are applied to us.
Voor het berekenen van de gekwalificeerde meerderheid wordt de oorspronkelijk gehanteerde meetlat van 62% van de bevolking in sommige versies op 71% en in weer andere versies op 73,49% aangelegd.
The level of 62 % of the population has been replaced, according to some, by 71 % and, according to others, by 73.49 % in order to achieve a qualified majority.
Maar in die regio's waar een zekere stabiliteit heerst kunnen we beginnen met het repareren en aanleggen van wegen, van ziekenhuizen et cetera opdat er een zekere stabiliteit in de regio terugkeert.
However, in the regions that enjoy a certain level of stability, we can start repairing and building roads, hospitals, and suchlike, so that some sense of stability will return to the region.
aanleggen

2. transportation

aanleggen (also: parkeren)

Context sentences for "aanleggen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe lidstaten moeten vrij kunnen beslissen over het aanleggen van veiligheidsvoorraden.
Member States must be able to decide freely on the organisation of security stocks.
DutchHet is belangrijk dat wij geen grotere reserves aanleggen dan noodzakelijk.
It is important for us not to set aside larger reserves than necessary in the budget.
DutchAls een kunstvorm ligt het ergens tussen stillevens schilderen, en sanitair aanleggen.
As an art form it lies somewhere between still-life painting and plumbing.
DutchElke stuk groen dat we aanleggen is een uitnodiging voor dieren om met ons samen te leven.
And every green space we create is an invitation for non-humans to cohabit with us.
DutchDeze wijzigen enkel indien het schip op het grondgebied van een derde land zou aanleggen.
They will be modified only if the vessel were to touch land on third-country territory.
DutchHet is dus zaak dat de EU het rooien en opnieuw aanleggen van oude aanplantingen steunt.
Therefore, it is important that the EU gives support to clear and restructure old plantations.
DutchMoeten we nu een cordon sanitaire aanleggen dat iedere vorm van dialoog onmogelijk maakt?
Do we now need to erect a cordon sanitaire, which effectively means there will be no dialogue?
DutchEuropa moet een databank aanleggen en voor betrouwbare statistieken zorgen.
Europe will get a database and a reliable statistical system.
DutchTot slot ben ik voorstander van het aanleggen van een soort scorebord voor overbodige wetgeving.
Finally, I am an advocate of setting up some kind of scoreboard for redundant legislation.
DutchBij het aanleggen van de funderingen van een huis zouden er wormen de dupe worden.
Digging the foundations for a house would hurt worms.
DutchWe kunnen niet vooraf een vaccin bereiden of een voorraad vaccins aanleggen.
We cannot prepare a vaccine in advance or stockpile it.
DutchOverigens blijft China ook doorgaan met het aanleggen van enorme voorraden antipersoonsmijnen.
I am reminded that China also continues to stockpile enormous quantities of anti-personnel landmines.
DutchHet is belangrijk om te benadrukken dat de lidstaten hun eigen nationale voorraden moeten aanleggen.
It is important to emphasise that Member States will have to create their own national stockpiles.
DutchTen tweede moeten we enorme biodiversiteitreserves op de planeet aanleggen en niet alleen op één plek.
Secondly, we need to create huge biodiversity reserves on the planet, and start moving them around.
DutchDe Commissie vervoer en toerisme is van mening dat de Europese Unie een zwarte lijst moet aanleggen.
The Committee on Transport and Tourism recommends that the European Union should draw up a blacklist.
DutchTot slot wijzen we op het feit dat centrale banken overal ter wereld grotere euroreserves aanleggen.
We also refer to the growing number of central banks around the world that are increasing their euro reserves.
DutchHerbebossing op een plek waar erosie moet worden voorkomen of beschermingsbossen aanleggen is natuurlijk vanzelfsprekend.
It goes without saying that we should reforest in order to prevent erosion or protect woods.
DutchWij mogen echter geen geografische maatstaven aanleggen.
But of course the criteria cannot be geographical.
DutchDat is wat anders dan bruggen bouwen en autowegen aanleggen!
Something other than bridges and motorways!
DutchVoorts heb ik er kennis van genomen dat u voorstander bent van het aanleggen van een reserve in de landbouwbegroting voor 1999.
I also noted that you consider it appropriate to provide a reserve in the agricultural budget.