NL aanpakken
volume_up
[pakte aan|aangepakt] {verb}

U gaat geruisloos maar vastberaden de echte problemen van de Unie aanpakken.
You are going to tackle the EU’ s real problems, quietly but with determination.
Alleen samen met Europa kan Amerika de problemen in de wereld effectief aanpakken.
Only with Europe's help can America tackle the problems in the world effectively.
Er is geopperd een nieuwe instelling op te richten die dit probleem moet aanpakken.
It has been suggested that a new agency should be set up to tackle this problem.
En daarom moeten wij met grote behoedzaamheid dit onderwerp aanpakken.
For that reason we must approach this subject with great caution.
Uw kritiek roept de volgende vraag op: hoe moeten we het personeelsbeleid aanpakken?
In her comments she raised the issue of how we are to approach staffing policy.
Hoe gaat de Raad de kwestie van de effectbeoordelingen precies aanpakken?
How exactly is the Council going to approach the issue of impact assessments?
We kunnen deze kwestie alleen in internationaal verband aanpakken.
We can only deal with this matter if we deal with it in an international fashion.
Integendeel, de lidstaten moeten deze kwesties zelfstandig kunnen aanpakken.
On the contrary, the Member States should deal with these issues independently.
Hoe gaat de Raad de problematiek rond gebromeerde vlamvertragers aanpakken?
How does the Council intend to deal with the problem of brominated flame retardants?
De manier waarop we de ziekte aanpakken en vaststellen is uiterst belangrijk.
How we handle it and how it is detected is absolutely critical.
Dat gaat erover hoe wij in de toekomst onze problemen samen beter kunnen aanpakken.
The aim is that we should in future be better able to handle the problems that we encounter.
De burgers zullen ons afrekenen op de wijze waarop wij de hervormingstaak aanpakken.
We will be judged by our citizens on how we handle the challenge of reform.
De structurele kosten van de spanningen moeten bij de bron worden aangepakt.
We have to attack the structural costs of the tensions in advance.
Zoals wij herhaaldelijk duidelijk hebben gemaakt, moet de Unie ook het stagnerend proces van Lissabon aanpakken en daarin schot brengen.
However, as we have made clear on a number of occasions, the Union must also get to grips with advancing the stalled Lisbon process.
Het is belangrijk dat men ziet dat we de hervorming van de grond krijgen en dat houdt in dat deze kwesties veel langer van tevoren worden aangepakt dan nu opnieuw het geval is.
It is important that we be seen to ensure that the reform is on track, and that means these issues being dealt with much further in advance than we are now once again seeing.
De Commissie komt nog terug op de vraag hoe we alles gaan aanpakken.
We will come back on how to do these things.
De vraag is dan wanneer dit nieuwe voorstel komt en hoe men dit vraagstuk later zal aanpakken.
The question then is when this new proposal will come and how this issue is going to be discussed later on.
Ik wil nog even ingaan op de kwestie die de heer Davies aanroerde, namelijk de vraag hoe we dit probleem moeten aanpakken.
I want to come to the issue which Mr Davies has addressed, namely, where we should start from.
aanpakken (also: hard zijn best doen)
volume_up
to beaver away {v.i.} [Brit.] [coll.]
Wij moeten nu zo snel mogelijk de fundamentele problemen aanpakken.
Now we must set about tackling the questions of substance as quickly as possible.
Laat ons echter eerst afwachten hoe de lidstaten deze taak aanpakken.
Let us now see, however, how the Member States set about the task.

Context sentences for "aanpakken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDe Commissie verwacht dat de Turkse regering deze zaak onverwijld zal aanpakken.
The Commission expects the Turkish Government to address this matter immediately.
DutchDe Commissie kan ons vandaag niet vertellen hoe zij dat eigenlijk wil aanpakken.
The Commission is not able to tell us today how it actually intends to do this.
DutchBulgarije en Roemenië moeten nu onmiddellijk alle overgebleven problemen aanpakken.
Bulgaria and Romania should now address all outstanding problems without delay.
DutchDaarom ben ik van mening dat we de zaken in de toekomst anders moeten aanpakken.
This is why I think that in future we ought to operate slightly differently.
DutchSamen zullen we de grensoverschrijdende milieuproblemen in Europa aanpakken.
Together, we shall be able to solve Europe's cross-border environmental problems.
DutchEr is een bepaalde kwestie die het Finse voorzitterschap volgens mij moet aanpakken.
There is an issue that I think the Finnish Presidency should get to grips with.
DutchHet is een zeer complex probleem dat we naar mijn mening samen moeten aanpakken.
It is a complex problem which, in my opinion, should be tackled as a whole.
DutchTevens zal de Commissie het teveel aan regels in bestaande wetgeving aanpakken.
The Commission will also address regulatory excess in existing legislation.
DutchDit is iets dat wij kunnen aanpakken met de uitvaardiging van communautaire wetgeving.
This is something which is dealt with precisely by having Community legislation.
DutchWe moeten de fundamentele problemen aanpakken met een modern industriebeleid.
We need to resolve the fundamental problems by means of a modern industrial policy.
DutchAls we het op de juiste manier aanpakken, heeft globalisering ook iets heel positiefs.
If handled in the right way, globalisation has something very positive about it.
DutchWij moeten hen veeleer helpen bij het aanpakken van de nieuwe uitdagingen.
However, we need to strengthen their capacity to face just these new challenges.
DutchHoe willen de Raad en de Commissie de hervorming van het gevangeniswezen aanpakken?
How do the Council and the Commission propose to address the issue of prison reform?
DutchHoe zal Indonesië de problemen in Atjeh, de Molukken en West-Irian aanpakken?
How is Indonesia going to address the problems of Aceh, the Moluccas and West Papua?
DutchDaar moeten wij de ideologische wortels van het wahhabitisch fundamentalisme aanpakken.
That is where we need to attack the ideological roots of Wahhabi fundamentalism.
DutchWe moeten echter ook de achterliggende oorzaken van terrorisme aanpakken.
However, we also need to address the wider factors that contribute to terrorism.
DutchToen ik hen begon op te leiden, zei ik: laat ik dit professioneel aanpakken.
When I started teaching them, I said let me start doing this professionally.
DutchMet dit systeem kunnen wij ook het asielmisbruik en de illegale immigratie aanpakken.
We also have here a system against asylum abuse, against illegal immigration.
DutchLaat me als laatste punt toch nog iets controversieel aanpakken, namelijk de gloeilampen.
Allow me to finish off on a controversial note, namely the topic of light bulbs.
DutchDe Wereldbank en de internationale gemeenschap moeten deze problemen aanpakken.
These matters should be of concern to the World Bank and to the international community.