NL aansluiten
volume_up
[sloot aan|aangesloten] {verb}

1. general

Voorts wil ik mij graag aansluiten bij de opmerkingen van de heer Markov.
I would also like to associate myself with remarks made by Mr Markov.
Zal de Commissie zich bij onze rechtszaak aansluiten?
Will the Commission associate itself with our court action?
Ik betreur het nog meer dat de heer Bouwman zich kennelijk daarbij wil aansluiten.
I find it even more deplorable that Mr Bouwman appears keen to associate himself with this statement.
Ik heb vroeger ook liggen rommelen met asbest bij het maken en aansluiten van buizen en leidingen.
In the past, I too handled asbestos when making and connecting pipes and tubing.
En zodra deze weg wordt gebouwd, zal het de South Bronx laten aansluiten met meer dan 160 hectare van Randall's Island Park.
And once this path is constructed, it'll connect the South Bronx with more than 400 acres of Randall's Island Park.
En het andere is toe te staan dat deze ingevingen aansluiten bij andermans ingevingen; dat is wat vaak gebeurt.
And the other thing is to allow those hunches to connect with other people's hunches; that's what often happens.
De commissie hoopt dat andere landen in de regio zich bij dat initiatief zullen aansluiten.
The Commission hopes that other countries in the region will join this initiative.
Gelukkig wil Rusland zich niet aansluiten bij de Europese Unie, maar Oekraïne wil dat wel.
Fortunately Russia does not want to join the European Union, but Ukraine does.
Mijnheer de Voorzitter, ik wil mij aansluiten bij de anderen en de rapporteur feliciteren.
Mr President, I wish to join with the others in congratulating the rapporteur.
Onze Amerikaanse geallieerde bondgenoten hebben zich om bedrieglijke redenen nog altijd niet bij ons aangesloten in deze strijd.
Our American allies, for misleading reasons, have not always joined us in this fight.
Het is niet zijn fout dat onze fractie het verslag van de Tijdelijke Commissie niet goedkeurt, maar zich heeft aangesloten bij het minderheidsstandpunt en daarentegen haar eigen resolutie indient.
It is not his fault that our group will not adopt this report by a provisional committee, but has allied itself to the minority opinion and is, instead, proposing its own resolution.
aansluiten (also: stroken)
aansluiten (also: verbinden)
aansluiten (also: verbinden)
De Europese Commissie zal onderzoeken of zij aangesloten kunnen worden op ons Europese systeem.
The Commission will be examining whether they can plug into our European system.
Als je je wagen zou parkeren en hem niet op de verwarming zou aansluiten, dan zou je geen wagen meer hebben als je terugkwam.
If you park your car and didn't plug in the heater, when you come back you don't have a car.
Verder werd mij gevraagd hoe onze argumenten en ideeën aansluiten bij de Amerikaanse visie op democratie en het bredere Midden-Oosten.
I was also asked how our arguments and ideas tied in with those of the United States on democracy and the wider Middle East.
Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan het wegvervoermonopolie, met alle gevolgen vandien voor de prijzen waarop de kustvaart moet aansluiten in short sea port Bilbao.
For example, the road transport monopoly springs to mind, with the impact this has on the levels at which short sea shipping should pitch its prices to tie in with Bilbao's short sea port.
Wat de inhoud betreft, moet het handvest aansluiten op de bestaande verdragen, zoals het Europees Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens van de Raad van Europa.
As far as the content is concerned, the charter must tie in with the existing conventions, such as the Council of Europe's European Convention for the protection of human rights.

2. "op"

aansluiten
Ik heb vroeger ook liggen rommelen met asbest bij het maken en aansluiten van buizen en leidingen.
In the past, I too handled asbestos when making and connecting pipes and tubing.
En zodra deze weg wordt gebouwd, zal het de South Bronx laten aansluiten met meer dan 160 hectare van Randall's Island Park.
And once this path is constructed, it'll connect the South Bronx with more than 400 acres of Randall's Island Park.
En het andere is toe te staan dat deze ingevingen aansluiten bij andermans ingevingen; dat is wat vaak gebeurt.
And the other thing is to allow those hunches to connect with other people's hunches; that's what often happens.

Context sentences for "aansluiten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMijnheer de Voorzitter, ook ik zou mij willen aansluiten bij de dankbetuigingen.
Mr President, I too should like to endorse previous speakers ' words of thanks.
DutchIk zal me echter niet aansluiten bij de amendementen waar ik tegen heb gestemd.
Nevertheless, I am not going to commit to those proposed changes I voted against.
DutchIk wil me niet aansluiten bij de sabotage die hier vandaag heeft plaatsgevonden.
I do not wish to be associated with the sabotage that was perpetrated today.
DutchDe landen die zich niet aansluiten krijgen helaas niet evenveel zeggenschap.
Those who do not adopt the euro do not, unfortunately, have the same influence.
DutchOok ik zou mij in eerste plaats willen aansluiten bij wat de heer Walter heeft gezegd.
First of all, I should like to say that I, too, concur with what Mr Walter said.
DutchEr is een historisch proces in gang gezet; laten we ons er allemaal bij aansluiten.
The train of history is pulling out of the station; let us take it together.
DutchWij hopen uiteraard dat de hele donorgemeenschap zich bij ons zal aansluiten.
Naturally, we hope that the entire donor community will stand alongside us.
DutchIk wil mij graag aansluiten bij hetgeen gezegd is over de situatie in Turkije.
I should like to endorse what has been said about the situation in Turkey.
DutchIk wil mij aansluiten bij wat Maria Berger gezegd heeft over de Europese Conventie.
I would like to echo Maria Berger's concerns about the European Convention.
DutchIk moest hem op een computer aansluiten, dus ik kon niet zomaar overal oefenen.
I had to hook it up to a computer, so I couldn't just train it anywhere.
DutchTenslotte wil ik mij nog graag aansluiten bij de oproep van de Commissie.
On a final note, I want to add my voice to the appeal made by the Commission.
DutchIk kan mij grotendeels aansluiten bij het standpunt van mijn beide Zweedse collega's.
In all essential respects I agree with what my two Swedish colleagues have just said.
DutchIk wil mij graag aansluiten bij de opmerkingen van onze collega, mevrouw McNally.
I should like to commend the points made by our colleague, Mrs McNally.
DutchDe Europese Investeringsbank kan zich daar in de toekomst eventueel bij aansluiten.
The EIB may also become a member of the Joint Undertaking in the future.
DutchHet belangrijkste is dat een oplossing werd gevonden waarbij wij ons kunnen aansluiten.
What matters most is that a solution is found which we can all subscribe to.
DutchHet Europese wegennetwerk zou moeten aansluiten bij wat daar kan gebeuren.
The European road network will need to link up with whatever happens there.
DutchIk wil aansluiten bij de opmerking die mijn collega Keppelhoff op dat punt heeft gemaakt.
I would concur with the remark made by my colleague, Mrs Keppelhoff, on that point.
DutchIk wil mij nogmaals aansluiten bij wat de heer Swoboda daarover gezegd heeft.
Once again, I would like to endorse what Mr Swoboda said on the matter.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik zou willen aansluiten bij wat de heer Cox zopas heeft gezegd.
Mr President, I would like to follow on from the point that Mr Cox has made.
DutchMevrouw de Voorzitter, in deze discussie is veel gezegd waar ik mij bij kan aansluiten.
Madam President, there is a lot in this discussion with which I can agree.