"aansluiting" English translation

NL

"aansluiting" in English

NL aansluiting
volume_up
{de}

1. general

aansluiting (also: verbond, verbinding, bond, samenhang)
Daarom moeten een computer en aansluiting op het informatienetwerk een mensenrecht worden.
The right equipment and a connection to the Internet should therefore become every citizen's right.
Voorzitter, in aansluiting op wat mevrouw Lambert al gezegd heeft wil ik enkele korte opmerkingen maken.
Mr President, I should like to make a few short remarks in connection to what Mrs Lambert said.
De toegevoegde waarde en het commerciële potentieel van een nieuwe aansluiting gaan van dag tot dag omhoog.
The value added, the commercial potential of every connection is going up all the time.
aansluiting (also: vereniging)
Kan de Commissie mededelen hoe de huidige eis inzake de termijn voor aansluiting bij het ERM moet worden uitgelegd?
Can the Commission explain how the present qualifying periods for joining the ERM are to be interpreted?
Vanaf de dag van de uitroeping van zijn onafhankelijkheid in juni 1991 heeft Slovenië naar aansluiting bij de Europese Unie gestreefd.
Slovenia has had its sights set on joining the European Union ever since it first declared independence in June 1991.
Er moet een eind komen aan dit soort oneerlijkheid, dat kenmerkend is voor de manier waarop Fianna Fáil omgaat met het vraagstuk van de aansluiting bij het Partnerschap voor de Vrede.
We must have an end to this type of dishonesty that characterised Fianna Fáil's approach to the question of joining Partnership for Peace.
aansluiting (also: samenkomst, vereniging, samenvloeiing, voeg)
aansluiting (also: artikel, assortiment, rij, lijn)
volume_up
line {noun}
Ik zal het hebben over de aansluiting van het Franse en Spaanse elektriciteitsnet op een hoogspanningslijn.
I am referring to the project connecting the French and Spanish electricity networks with a high-tension line.
Dat begint al bij kleine problemen zoals een tweede aansluiting in het huis, die valt binnen de begroting van een normaal gezin.
This relates even to minor problems, such as a second home telephone line that does not cost more than an ordinary family can afford.
Alle voorwaarden zijn geschapen om de regio's van Europa die nog steeds een achterstand hebben aansluiting te doen vinden bij de kopgroep.
All the conditions are present for the regions of Europe that are still lagging behind to align themselves with the front line.
aansluiting (also: verbinding, verband, verbondenheid)
volume_up
connexion {noun} [Brit.]

2. electronics

aansluiting (also: stekker, stopkontakt, aansluitpunt)
volume_up
jack {noun}

Context sentences for "aansluiting" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchEen goede aansluiting tussen onderzoekscentra en het bedrijfsleven is essentieel.
A good working relationship between research centres and industry is essential.
DutchWe moeten proberen aansluiting te vinden andere eenheden in internationaal taalgebruik.
We need to try to follow other examples of uniformity in international language use.
DutchHet is dus van belang dat Moldavië ook op dit terrein weer aansluiting krijgt bij Europa.
It is therefore important that Moldova should rejoin Europe in this area too.
DutchIn aansluiting op het verslag wil ik hier een paar opmerkingen plaatsen.
In concordance with the report, I should like to reiterate a few considerations here.
DutchAllemaal duidelijke signalen van heel hard werk om de aansluiting niet te missen.
All are clear signs of an immense amount of hard work in order to not miss out on accession.
DutchDe liberalisering van de sector mag deze aansluiting in geen geval in de weg staan.
The liberalisation of this sector must under no circumstances be an obstacle to this access.
DutchMijn zelf zocht verwoed naar definitie en poogde aansluiting te vinden.
I was an anomaly, and my self was rooting around for definition and trying to plug in.
DutchDan is de vraag: is de aansluiting van hydrologische systemen juist?
So the question is this: is the proposal to interconnect hydrological networks good?
DutchDat geldt ook voor de samenwerking met de landen die buiten de horizon van de aansluiting liggen.
That is also true for cooperation with countries outside the scope of accession.
DutchWat bedrijven kunnen doen om aansluiting te krijgen met deze nieuwe denkwijze is echt interessant.
What businesses can do to connect with these new mindsets is really interesting.
DutchStaat u mij toe in aansluiting op uw debat van vandaag enkele opmerkingen in dit verband maken.
Following your deliberations today, allow me to make a few remarks in this context.
DutchHet is dat vermogen om aansluiting te zoeken dat Ierland goed van pas is gekomen.
It is this ability to connect that has served Ireland so well.
DutchEr is dan geen Verdrag van Nice nodig als basis voor de aansluiting van nieuwe lidstaten.
The Treaty of Nice would not then be needed as a basis for the accession of new Member States.
DutchVerder zijn de financiële gevolgen van de aansluiting van Turkije nog steeds onzeker voor de EU.
Moreover, the financial consequences for the EU of Turkish accession are still uncertain.
DutchDit stelsel moet zelfs worden uitgebreid en aansluiting krijgen op eventuele nieuwe netwerken.
Moreover, the scheme should be expanded and coordinated with other networks that may ensue.
DutchIn deze stukken hebben wij wederom aansluiting gezocht bij de beste praktijken in de lidstaten.
In these documents we have again sought to take examples from best practices in Member States.
DutchWij willen spoorlijnen, en wij willen aansluiting op afgelegen gebieden.
We want railways and we want links with remote regions.
DutchDe belofte van een perspectief op aansluiting bij de Europese Unie moet worden nagekomen.
The promise of a prospect of EU membership must be kept.
DutchHet bevat geen data voor aansluiting, want dat is een zaak van degenen die de weg zelf moeten afleggen.
It does not contain data on accession, for that is up to the acceding countries themselves.
DutchExtremistische milities van moslimactivisten die de aansluiting bij Pakistan eisen zijn hier zeer actief.
Extremist militia of Muslim activists who demand union with Pakistan are very active here.