"aanvoelen" English translation

NL

"aanvoelen" in English

NL aanvoelen
volume_up
[voelde aan|aangevoeld] {verb}

En dan kan ik de hersenen voelen, en dat zal een beetje week aanvoelen, zoiets als dit.
And then I can feel the brain inside, and this will be the slushy like this.
Het betekent alleen dat je die paar dingen goed moeten kunnen aanvoelen.
It just means that those few things have to feel right in your gut.
We polijsten de ruwe kantjes van ons leven, zodat ze heel aanvoelen.
We polish the rough edges of our lives so that they feel whole.
Wij hebben verbeeldingskracht, fantasie nodig, we moeten aanvoelen wat nu en in de toekomst nodig is.
We need to be creative, imaginative and have a sense of time and the future.
Maar er is een groter aanvoelen hier dat individuele gemeenschappen behoefte hebben aan werkende ecosystemen.
But there's a greater sense here that what the individual communities need is working ecosystems.
Ze herinneren ons er ook aan dat dieren gevaren soms beter aanvoelen en zich beter kunnen voorbereiden.
They also remind us that animals are sometimes better at sensing danger and preparing to face it than we are.
aanvoelen
Maar je kunt zien, zelfs aanvoelen uit deze kaart, dat de haven uitgebaggerd en afgevlakt is, en in een aantal jaren veranderd is van een rijk, driedimensionaal mozaïek in een platte rommel.
But you can see, even just intuit, from this map, that the harbor has dredged and flattened, and went from a rich, three-dimensional mosaic to flat muck in really a matter of years.

Context sentences for "aanvoelen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHet is gewoon een mechanisch voorbeeld van hoe het gaat aanvoelen.
So this is just a mechanical engineering sort of embodiment of it for you to play with.
DutchZe herinneren ons er ook aan dat dieren gevaren soms beter aanvoelen en zich beter kunnen voorbereiden.
They also remind us that animals are sometimes better at sensing danger and preparing to face it than we are.
DutchHersengolftechnologie kan ons begrijpen, onze emoties aanvoelen en de beste oplossingen bieden voor onze behoeften.
Brainwave technology can understand us, anticipate our emotions and find the best solutions for our needs.
DutchIk denk dat er echt bewijs is dat deze niet-nulsom-soort van connectie het morele aanvoelen kan uitbreiden.
And, you know, I'm happy to say, I think there's really evidence that this non-zero-sum kind of connection can expand the moral compass.
DutchIk denk dat het aanvoelen dat ongelijkheid verdeeldheid zaait en sociaal corrosief is al bestaat van vóór de Franse Revolutie.
I think the intuition that inequality is divisive and socially corrosive has been around since before the French Revolution.
DutchOpvoeden overvoeding is naar mijn aanvoelen een aspect van de consumentenbescherming dat tot nog toe te weinig aan bod is gekomen.
Education on over-nutrition is, to my mind, one aspect of consumer protection that has been little in evidence up to now.
DutchOp deze manier weten we dat ze functioneren op hun lichaamsklokken eerder dan dat ze op één of andere manier de dag buiten aanvoelen.
And so, in this way we know that they are working on their own internal clocks, rather than somehow sensing the day outside.
DutchIn een aanvoelen van de huidige wereld van 'cloud computing' en 'software as a service', heette zijn systeem NLS voor oN-Line Systeem.
And in a premonition of today's world of cloud computing and softwares of service, his system was called NLS for oN-Line System.
DutchWat deze lerares met elke opdracht deed was het voor de kinderen te laten aanvoelen als een kunstproject, en pas daarna als iets wetenschappelijks.
And what this teacher did on every project was to have the children act like first it was a creative arts project, and then something like science.
DutchHoe kan het zenuwstelsel een onschuldige sensatie, zoals de aanraking van een hand, misinterpreteren en het zo boosaardig laten aanvoelen als een aanraking met een vlam.
How can the nervous system misinterpret an innocent sensation like the touch of a hand and turn it into the malevolent sensation of the touch of the flame?
DutchDaar is men nu over aan het debatteren, maar de burgers kijken vooral naar de Europese instellingen, omdat ze weten of intuïtief aanvoelen dat ze daar moeten zijn voor steun.
A debate is taking place there, but the citizens, on the basis of their knowledge or intuition, are turning their attention to the European institutions.
DutchDit om te voorkomen, zoals u eigenlijk ook best kunt aanvoelen, dat er daarna allerlei kruisveto's komen of al dan niet verhulde pogingen om de dossiers door elkaar te halen.
As the Honourable Member can readily understand, this is to avoid cross vetoes or more or less transparent attempts at bartering between the various dossiers.
DutchDit gemeenschappelijk aanvoelen en dit spontaan delen van waarden doen niets af aan het belang van een diepgaand en open politiek debat, maar onderstrepen de noodzaak ervan nog meer.
This shared sentiment, this spontaneous sharing of values in no way reduces the importance of an in-depth, open political debate: it only emphasises the need for it even more.
DutchErvaren parlementariërs in dit Huis zullen geen moeite hebben met de interpretatie van het begrip wanbeheer en zullen moeiteloos aanvoelen wat tot de taken van de ombudsman behoort.
Experienced parliamentarians in this House will have no difficulty in understanding the concept of maladministration and will easily know what is the ombudsman's sphere of responsibility.