"aanwezige" English translation

NL

"aanwezige" in English

EN

NL aanwezige
volume_up
{de}

aanwezige
aanwezige (also: getuige, ooggetuige)

Context sentences for "aanwezige" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchIk zou ter afronding de hier niet aanwezige heer Gahrton willen gelukwensen.
In conclusion, I would like to extend my congratulations to the absent Mr Gahrton.
DutchIk was daarbij aanwezig, en alle aanwezige fracties gingen hiermee akkoord.
It must be said that I was there, and all the groups that were there agreed.
DutchIk wil ingaan op de onderwerpen die zijn aangesneden door thans nog aanwezige leden.
I want to tackle those raised by Members who are still here in the Chamber.
DutchTenslotte juich ik het toe dat de heer Van Miert de vanavond aanwezige commissaris is.
Finally, I welcome the fact that Mr Van Miert is the Commissioner here this evening.
DutchWel, dit betekent aanvulling van de nog steeds aanwezige leemten in de wetgeving.
It is about closing the loopholes that still exist in legislation.
DutchDe structuurfondsen en de reeds aanwezige financieringsmogelijkheden lijken me afdoende.
The structural funds and the existing support options seem in my opinion to be adequate.
DutchDit actieprogramma werd door alle aanwezige landen ondertekend.
This action programme was signed by all the countries attending the conference.
DutchDe hier vanavond aanwezige commissarissen hebben uitstekend werk geleverd.
We have a very good line-up of hard working Commissioners tonight.
DutchDit is een cruciaal amendement en ik hoop dat de aanwezige collega's ervoor zullen stemmen.
It is a crucial amendment and I hope colleagues here will vote for it.
DutchIk wil vanavond ook graag de aanwezige collega's van de verschillende betrokken commissies bedanken.
I also wish to thank colleagues here tonight from the various committees involved.
DutchZelfs de positie van de reeds in de Europese Unie aanwezige immigranten zal daardoor achteruit gaan.
It even exacerbates the position of immigrants already in the European Union.
DutchDe aanwezige troepen kunnen de dagelijkse activiteiten aldaar niet op verantwoorde wijze uitvoeren.
The forces there cannot responsibly administer day-to-day activities in the country.
DutchAls enig aanwezige afgevaardigde uit Noord-Ierland wilde ik u dat meegeven.
As the only representative from Northern Ireland here today, I want you to take that back with you.
DutchDan gaan we nu over tot het tweede deel, vragen aan de drie hier vandaag aanwezige commissarissen.
We shall proceed to the second part of questions to the three Commissioners here today.
DutchDe Europese Unie kan profiteren van de daar aanwezige kennis.
The European Union can benefit from the knowledge that is available there.
DutchMijnheer de Voorzitter, ik wil eerst en vooral de aanwezige collega's en de heer Sakellariou groeten.
Mr President, first I want to congratulate Mr Sakellariou and everyone here.
DutchAlleen dan kunnen wij de aanwezige onderlinge problemen tot een oplossing brengen.
Only then can we find solutions to the problems we share.
DutchGisteren heb ik de Raad " een onzichtbare, maar nadrukkelijk aanwezige geest " genoemd.
Yesterday I referred to the Council as the invisible elephant.
DutchVoor de aanwezige collega's heb ik weinig toe te voegen aan wat ik enige weken geleden heb gezegd.
For those colleagues who are here I have little to add to what I said several weeks ago.
DutchIk vraag de hier aanwezige ambtenaren van de Commissie hoe laat commissaris Van den Broek verwacht wordt.
I shall ask the Commission's officials when Commissioner van den Broek is expected.