"aanwijzen" English translation

NL

"aanwijzen" in English

NL aanwijzen
volume_up
[wees aan|aangewezen] {verb}

Een daarvan is paragraaf 3, waarin een datum voor referenda wordt aangewezen.
One of these was paragraph 3, indicating the period in which referendums might take place.
Ook dat is een stap te ver en collega's hebben aangewezen waarom.
That too is taking matters too far and other Members have indicated the reasons why.
In het verslag wordt een aantal obstakels aangewezen die moeten worden overwonnen.
The report indicates a range of obstacles to be overcome.
Het huidige voorzitterschap en zelfs Polen of Spanje kunnen niet eenzijdig als de schuldigen worden aangewezen.
We cannot be biased and point an accusing finger at the country currently holding the presidency nor even at Poland or Spain.
Wij moeten ons niet alleen bezighouden met het aanwijzen van de schuldigen in dit conflict, maar vooral ook adequate hulp verlenen aan op de vlucht geslagen burgers.
In this conflict, we should not only spend time pointing the finger, we should first and foremost supply adequate aid to the refugees.
Zo heb ik een aantal specifieke gebieden aangewezen waar op dit ogenblik eenvoudigweg geen wetenschappelijke informatie voorhanden is en verder onderzoek nodig is.
One of the things I have done is to suggest some specific areas where research is needed, where the scientific information is simply not available at the moment.
Als laatste instantie heb ik voorgesteld dat het Europese Hof van Justitie het aangewezen instituut moet blijven en zijn wanneer men klachten heeft over deze zaken.
I have suggested that the European Court of Justice should continue to be the appointed institution to turn to as a last resort with complaints in these matters.

Context sentences for "aanwijzen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dutch(Applaus) Ik wil nog een paar andere uitzonderlijke mensen op deze foto aanwijzen.
(Applause) I want to point out a few other exceptional people in this picture.
DutchDe top van Stockholm moet veeleer bepaalde prioritaire gebieden aanwijzen.
Instead, the Stockholm European Council should highlight certain prioritised areas.
DutchHet is bijvoorbeeld essentieel dat de lidstaten de in aanmerking komende klanten aanwijzen.
It is essential, for example, that Member States designate eligible customers.
DutchTen derde het aanwijzen van een nationale coördinerende handhavingsentiteit.
Thirdly, there is the designation of a national supervisory authority.
DutchVandaag kunnen we tientallen bedrijven aanwijzen die juist dat hebben gedaan.
Today we can point at dozens of companies that have done just that.
DutchHet aanwijzen van een bevoegde autoriteit wordt in deze overgelaten aan de aangezochte lidstaat.
The designation of the competent authority is left to the requested Member State.
DutchMijn laatste opmerking: de lidstaten zijn zelf verantwoordelijk voor het aanwijzen van badzones.
My final remark: the Member States are responsible for designating bathing sites.
DutchPositieve aspecten zijn er ook en ik zal er een paar aanwijzen.
There are some positive aspects, and I would like to mention one or two of them.
DutchJe kunt ze manipuleren, in plaats van aanwijzen en klikken ben je meer aan het duwen en trekken.
So you can bump things -- they're all physically, you know, manipulable and stuff.
DutchMenu's, pictogrammen, het is allemaal hetzelfde: aanwijzen en klikken.
I mean it's point and click, it's like the menus, icons, it's all the kind of same thing.
DutchIn verband daarmee zou ik drie aandachtsgebieden willen aanwijzen.
In that connection I should like to point out three areas for attention.
DutchWe moeten hen allemaal om de tafel krijgen en we kunnen niet bij voorbaat al schuldigen aanwijzen.
We need them all around the table and we cannot apportion blame beforehand.
DutchZe kunnen je de exacte locatie, waar dit allemaal gebeurd is, nog aanwijzen.
They can pinpoint the exact location where this all happened.
DutchMaar je kon die persoon aanwijzen als iemand met leerproblemen.
But that person could be identified as having a learning disability.
DutchDe Raad en de Commissie mogen we niet exclusief als zwarte pieten aanwijzen.
We cannot blame the Council and Commission alone.
DutchHij kon echter niet de minste vooruitgang op dit vlak aanwijzen.
But he was unable to cite chapter and verse for any progress.
DutchDit betekent echter niet dat wij niet nu al een aantal positieve resultaten van onze hulp kunnen aanwijzen.
This, however, is not to say that we cannot point to early achievements in our aid effort.
DutchWij zijn tegen de GATS en voor het aanwijzen van die buiten het bereik van de markt blijven.
We are against the GATS and in favour of designating world public goods as outside the scope of the market.
DutchHet Parlement is een wetgevend orgaan en het aanwijzen van afzonderlijke begunstigden behoort niet tot onze taken.
Parliament is a legislative body and it is not for us to name individual beneficiaries.
DutchIn paragraaf 5 staat dat " de sociale dialoog de best presterende sectoren moet helpen aanwijzen ".
Paragraph 5 says, and I quote, ‘ social dialogue should help to identify the best-performing sectors’.