"aanwinst" English translation

NL

"aanwinst" in English

NL aanwinst
volume_up
{de}

aanwinst (also: buit, prooi, acquisitie, verkrijging)
volume_up
asset {noun}
Zijn de oudere generaties nu wel of niet een aanwinst voor moderne maatschappijen?
Are these generations an asset to modern society, yes or no?
De kennis van het Engels blijkt nu een grote strategische aanwinst.
And the fact that we have English is now becoming a huge strategic asset.
U bent een aanwinst voor dit Parlement en ik hoop dat u terugkeert.
You are an asset to this House and I hope you return.
aanwinst (also: toelating, toegang, benadering, impuls)
volume_up
access {noun}
Zo'n kader moet de leveranciers van diensten eerlijke toegang geven tot de havenactiviteiten, en zou een essentiële aanwinst zijn voor de ontwikkeling van de havens.
Such a framework should allow fair access between the suppliers of services to port activities and would represent an essential asset for the development of the ports.
aanwinst (also: buit, prooi, acquisitie, verkrijging)
Ik beloof Nova en haar nieuwe aanwinsten te leiden... met integriteit en visie, naar een voorspoedige toekomst.
I vow to lead Nova and its new acquisitions... with integrity and vision, into a prosperous future.
aanwinst (also: buit, prooi, verdienste, acquest)
volume_up
gain {noun}
-- Mevrouw de Voorzitter, mevrouw de commissaris, collega's, eCall is ongetwijfeld een aanwinst voor Europa en de Europese burgers.
   – Madam President, Commissioner, ladies and gentlemen, there is no doubt that Europe and its citizens stand to gain from eCall.
Desondanks zouden wij Letland met zijn cultuur, zijn taal en zijn hervormingsdrang niet willen missen omdat die gemeenschap voor ons allen een aanwinst vormt.
Nevertheless, we do not want to deprive ourselves of joining with Latvia, its culture, its language and its willingness to reform, because that is also a gain for us.

Context sentences for "aanwinst" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchHij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
DutchHet is een evenwichtig verslag dat mijns inziens als een aanwinst kan worden gezien.
So the report is balanced and I think can be welcomed.
DutchTot slot vind ik de wijsheid van de rapporteur een aanwinst en wil ik hem van harte gelukwensen met dit verslag.
Finally, I welcome the wisdom of the rapporteur and I congratulate him strongly on his report.
Dutch… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
DutchIk denk dus, mijnheer de Voorzitter, dat het nieuwe OLAF-bureau een duidelijke aanwinst is voor de EU.
I therefore believe, Mr President, that the new office, OLAF, is a significant improvement of the situation in the EU.
DutchDe verordening betreffende de veiligheid van pediatrische geneesmiddelen is een grote aanwinst voor de patiënten in Europa.
This regulation on the security of children ’ s medical products is a great success for patients in Europe.
DutchSlovenië kan een politieke en culturele aanwinst zijn voor de Europese Unie, en omgekeerd kan de Unie van grote betekenis voor Slovenië zijn.
In cultural and political terms Slovenia can enrich the European Union and be enriched by it as well.
DutchVanuit dat oogpunt zullen monitoren en permanente borden die voortdurend van taal wisselen een belangrijke aanwinst zijn.
Therefore, monitors and permanently-installed signs scrolling through the various languages would be a very important addition.
DutchSteeds vaker moeten exploitanten voor deze technieken infrastructuren installeren die geen aanwinst zijn voor het landschap.
Operators are increasingly being forced by technical requirements to install infrastructures which do not fit in with the landscape.
DutchVoor de internationale gemeenschap is dit nieuwe gerechtshof een belangrijke aanwinst om mazen in de strafvervolging te dichten.
The new Court is an important achievement for the international community which will allow it to close loopholes in criminal prosecution.
Dutch. ~~~ Een grote aanwinst voor onderzoek naar wezens uit de open oceaan.
Well, there's some great new technology that has just recently become available, and it's just a boon for getting insight into open ocean animals.
DutchEn ik geloof dat deze veranderde denkwijze omtrent het kijken naar mensen van een last tot een aanwinst, een van de fundamentele veranderingen is in de Indiase denkwijze.
And I believe this change in the mindset, of looking at people as something of a burden to human capital, has been one of the fundamental changes in the Indian mindset.