NL aanzetten
volume_up
[zette aan|aangezet] {verb}

Wij moeten een stap verder gaan en onze regeringen ertoe aanzetten waarlijk Europees te denken.
We must overcome this and incite our governments to be European through and through.
Daarom moet men van nu af aan alles aanpakken dat jongeren tot alcoholgebruik kan aanzetten.
That is why we must immediately take action against everything that may incite young people to drink alcohol.
We verlangen dat de regering degenen die tot geweld aanzetten, gevangenzet.
We call on it to arrest those involved in inciting violence.
Maar men kan ervan uitgaan, men kan hopen dat de werking van de ene munt daartoe zal aanzetten, en dat zal een goede zaak zijn.
We can expect, or hope, that the operation of the single currency will move in this direction, and that will be a good thing.
Er zijn daarvoor al aanzetten gegeven, maar die moeten verder worden ontwikkeld en in een sluitend totaalconcept worden gegoten.
There have certainly been positive moves in this direction, but they must be developed, and consolidated in a definitive frame of reference.
We komen hier niet aanzetten met oude amendementen, maar ook ons is het opgevallen dat de Raad afstand heeft genomen van het standpunt van de Commissie.
We are not just talking about the same old proposals for amendments - we too are impressed by how far the Council has moved away from the Commission's position.
We kunnen alle neuronen opladen, elk op zijn eigen processor, ze aanzetten, en bekijken wat er gebeurt.
We can load up all the neurons, each one on to its processor, and fire it up, and see what happens.
Wanneer een lichtflits de receptor bereikt, opent de porie en wordt de elektrische stroom aangezet, en het neuron vuurt elektrische impulsen af.
Whenever a flash of light hits the receptor, the pore opens, an electrical current is switched on, and the neuron fires electrical impulses.
aanzetten (also: aanbakken)
Dat moet de opstellers van verklaringen tot een bepaalde bescheidenheid aanzetten.
This should inspire a certain modesty on the part of those who draft such declarations.
Europa heeft meer dan ooit behoefte aan leiders die een doel en een visie hebben, die onze burgers kunnen inspireren en ertoe kunnen aanzetten hun mogelijkheden en kansen maximaal te benutten.
More than ever, Europe needs leaders with a sense of purpose and vision, who can inspire our citizens to maximise their potential and opportunity.
I'm gonna put on some music.
Het moet dus afgelopen zijn met het rechtstreeks of onrechtstreeks aanzetten tot roken, omdat dit leidt tot verslaving, ziekte en dood.
We must therefore put a stop to the direct and indirect promotion of smoking that leads to dependence, disease and death.
De Unie op haar beurt zou druk op Rusland uit kunnen oefenen en het ertoe kunnen aanzetten om zijn invloed op Wit-Rusland op die manier te gebruiken.
For its part, the Union can put pressure on Russia to encourage it to exert its influence on Belarus in such a way.
aanzetten (also: voordoen)
aanzetten (also: naaien, aannaaien, vastnaaien)
aanzetten (also: aannaaien, vastnaaien)
Wij moeten omstandigheden creëren die aanzetten tot initiatief en dynamisme.
We must create conditions which encourage self-starting and independent initiative.
Ik meen dat de Europese Unie de vrouwen ertoe moet aanzetten zich als zelfstandigen te vestigen en nieuwe bedrijven op te richten.
I believe the European Union should provide special support for enterprising women who want to start up in business.
We can, however, get things started.
Dat kan men doen door als bemiddelaar op te treden; men kan contacten leggen, de partners tot discussie aanzetten en bemiddelen.
It will be up to the public bodies to act as mediators and facilitators, fostering contacts between the parties and stimulating discussion.
Als wij tot verdere multilaterale liberalisering kunnen aanzetten, dan geloof ik dat wij in het nieuwe millennium grote vooruitgang kunnen boeken en veel tijd besparen.
If we can stimulate further multilateral liberalisation then I believe we will be able to make great headway in the new millennium and save a great deal of time.
Mijn fractie hoopt dan ook dat de vorige maand goedgekeurde richtlijn die de achterstallige betaling in de Unie gaat aanpakken ook de Commissie zal aanzetten tot snellere afhandeling van betalingen.
My group therefore hopes that the directive approved last month with the aim of tackling this problem of late payments in the Union will also stimulate the Commission to pay more promptly.
Met behulp van de democratie moeten wij mensen bestrijden die hun medeburgers aanzetten tot het plegen van delicten.
With the help of democracy, we must combat those who stir up their citizens to commit crimes.
aanzetten (also: opzetten)
En processen aanzetten die dat konden toen wij nog een foetus waren.
And to switch on processes that we knew how to do when we were a fetus.
So let's switch back to that.
So, let's switch it on.
aanzetten (also: activeren, aanzetten tot)
" Niet de televisie aanzetten, die kan ontploffen! "
'Do n't turn the television on: it might explode! '
" "Kortsluiting -- de machine niet aanzetten."
"A short -- do not turn the machine on."
Het kan er de genen niet meer aanzetten.
So it can't turn the genes on.
Ik zou de Commissie willen aanzetten tot meer politieke durf bij deze uitdaging.
I urge the Commission to face this challenge with political courage.
Ik kan elke rapporteur er alleen maar toe aanzetten te eisen dat dit ook op zijn terrein snel gebeurt.
I can only urge all rapporteurs to call for this soon to be done in their own fields, too.
De Commissie zal de lidstaten ook aanzetten tot samenwerking om de populatie van deze vogelsoort onder controle te houden.
The Commission will also urge Member States to cooperate on controlling populations of this sub-species.
aanzetten (also: ophitsen, aansporen, opjutten)
Dat had de Commissie er toe moeten aanzetten een voorstel op tafel te leggen waarmee wij het allen eens konden zijn.
That might have enabled the Commission to bring forward a proposal we could all agree with.
Ongeveer 10.000 mannen zouden de humanitaire hulp in Kivu mogelijk kunnen maken, maar ook de vluchtelingen ertoe kunnen aanzetten terug te keren naar Ruanda.
Just ten thousand or so men would be enough to enable humanitarian aid to reach the Kivu, and enough to encourage the refugees to return to Rwanda.
Ik steun het tweesporenbeleid waarlangs de rapporteur de trage banken tot actie wil aanzetten.
I endorse the dual-track policy, by means of which the rapporteur hopes to spur the slow banks into action.
Zou de periode van bezinning ons er niet toe moeten aanzetten om met een kritischer blik naar onze Unie te kijken?
Should the period of reflection not spur us on to take a more critical view of our Union?
Wij hebben, zoals iedereen heeft kunnen vaststellen, een grote achterstand opgelopen, maar dat moet ons er veeleer toe aanzetten nog meer ons best te doen.
We are seriously behind schedule, as everyone admits, and that should spur us on to even greater effort.

Context sentences for "aanzetten" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchWij moeten omstandigheden creëren die aanzetten tot initiatief en dynamisme.
We must create conditions which encourage self-starting and independent initiative.
DutchOradour-sur-Glane, dat aangetoond heeft waartoe een militaire bezetting kan aanzetten.
Oradour-sur-Glane, which demonstrated what a military occupation can give rise to.
DutchEen van de kinderen kwam aanzetten met het nieuwste plaatje van de home page van het MIT.
One of the children came back with the latest picture from the home page of MIT.
DutchAchteneenhalve week na 26 december komen wij aanzetten met een paar wrakke boten.
Eight-and-a-half weeks on from 26 December, here we are offering a few clapped-out boats.
DutchDie alarmerende vaststelling moet ons ertoe aanzetten snel maatregelen te nemen.
This alarming fact should encourage us to take measures very quickly.
DutchWij willen de landen van Zuid-Oost-Europa aanzetten hetzelfde te doen.
That is what we are trying to encourage the countries of south-east Europe to do.
DutchWe moeten de industrie ertoe aanzetten over te schakelen op andere producten dan wapens.
What we should be doing is pushing for conversion to non-weapon production.
DutchDus we moeten het probleem niet te zwaar aanzetten, alleen maar daar waar het gevaarlijk is.
So we must not give too much weight to the problem, only where it is dangerous.
DutchDaardoor zouden wij de boeren er immers toe aanzetten hun zoogkoeien nu te slachten.
Its effect, after all, would be to prompt the farmers to slaughter their suckler cows now.
DutchIk wilde echter wijzen op een aantal vraagstukken die ons tot verder nadenken aanzetten.
I would like, however, to highlight certain aspects that give rise to further thought.
DutchDe Europese Unie moet Oekraïne aanzetten tot verbeteringen in het bestuur en de democratie.
The EU must encourage Ukraine to strive for better government and democracy.
DutchAls magiër probeer ik beelden te creëren die mensen tot denken aanzetten.
As a magician, I try to create images that make people stop and think.
DutchDaar heeft de commissaris Fischler een aantal aanzetten toe gegeven.
Commissioner Fischler has set the tone for this on a number of occasions.
DutchHet zou de lidstaten ertoe kunnen aanzetten het bureau te gebruiken voor hun eigen programma's.
It could encourage Member States to use the agency to implement their own programmes.
DutchHet verslag van collega Lehne bevat belangrijke aanzetten voor dit debat, en het geniet onze steun.
Mr Lehne's report gives important momentum to this process and we support his report.
DutchDaar ligt een fundamenteel tekort dat ons ertoe zou moeten aanzetten op dat niveau samen te werken.
There is a basic problem here that should lead us to work together and on that level.
DutchGelukkig geeft het Verdrag van Amsterdam aanzetten om tot een volwassen beleid te komen.
Fortunately, the Treaty of Amsterdam has given the initial impetus to achieving a mature policy.
DutchWe verlangen dat de regering degenen die tot geweld aanzetten, gevangenzet.
We call on it to arrest those involved in inciting violence.
DutchWel zou ik het voorzitterschap willen aanzetten tot het nemen van enkele initiatieven in Feira.
However, I would like to encourage you to do certain things in Feira.
DutchZij komen aanzetten met de meest uiteenlopende interpretaties van de communautaire regelgeving.
They refer to different interpretations of the Community regulations.