"acht slaan op" English translation

NL

"acht slaan op" in English

Context sentences for "acht slaan op" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchTen vierde moeten wij acht slaan op de gerechtvaardigde belangen van de nieuwe luchtvaartmaatschappijen.
I turn, fourthly, to the legitimate interests of the new carriers.
DutchIk verwelkom dit raadplegingsproces, maar zal meer acht slaan op de concrete voorstellen die volgen.
I welcome this consultation process but I will pay more heed to the concrete proposals that will follow.
Dutch- De stemming heeft plaatsgevonden en we moeten nu verdergaan, maar ik zal zeker acht slaan op hetgeen u gezegd hebt.
   – The vote has taken place and we must now continue, but I certainly take note of what you have said.
DutchEr zijn natuurlijk landen die om investeringen aan te trekken geen enkel acht slaan op sociale en milieunormen.
There are of course countries which pay no heed at all to social and environmental standards in their efforts to attract investment.
DutchU moet ook acht slaan op het verslag van de Rekenkamer en actie ondernemen tegen lidstaten die verzuimen de besteding van EU-gelden op adequate wijze te controleren.
You must also heed the report of the Court of Auditors and tackle the failure in our Member States to put adequate controls in place on the spending of European Union money.