NL afbreken
volume_up
[brak af|afgebroken] {verb}

1. general

IJsbergen worden geboren als ze afkalven van de gletsjers of afbreken van ijsplaten.
Icebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.
We schieten te kort in het afbreken van alle tariefmuren en het opheffen van alle handelsbelemmeringen.
We need to break down all the tariff barriers and phase out all the obstacles to trade.
Hij moest recent een stuk afbreken om uit Egypte te geraken.
He had to break off a piece to get out of Egypt recently.
Wij weten allemaal dat we vandaag dubbel zoveel CO2 uitstoten dan de planten kunnen afbreken.
We all know that today we are emitting twice as much CO2 as plants can break down.
We schieten te kort in het afbreken van alle tariefmuren en het opheffen van alle handelsbelemmeringen.
We need to break down all the tariff barriers and phase out all the obstacles to trade.
Zij worden niet afgebroken, maar hopen zich op in ons lichaam en de hele voedselketen.
They do not break down, but accumulate in our bodies and in the whole food chain.
afbreken (also: verbreken, losbreken)
IJsbergen worden geboren als ze afkalven van de gletsjers of afbreken van ijsplaten.
Icebergs are born when they calve off of glaciers or break off of ice shelves.
Hij moest recent een stuk afbreken om uit Egypte te geraken.
He had to break off a piece to get out of Egypt recently.
. ~~~ Het kan dan afbreken en naar het noorden afdrijven.
Because it's partly floating, you can imagine, is sea level rises a little bit, the ice lifts off the bed, and then it can break off and float north.
afbreken
afbreken (also: afgeven op, afkammen)
afbreken (also: slijpen, vormen, scheren, houwen)
Wij verkrijgen geen concurrentiekracht in Europa door het afbreken van sociale rechten, maar enkel door het bevorderen van het levenslang leren.
We will not achieve competitiveness in Europe by cutting back social rights, but only by promoting lifelong learning.
Er was ook nauwelijks internationale reactie toen de inspecties wegens gebrek aan medewerking van Irak werden afgebroken.
There was also barely any international reaction at all when the inspections were cut short on account of Iraq's failure to cooperate.
Ik zou u willen bedanken voor het feit dat u zo kort na uw bezoek in maart, dat u noodgedwongen vanwege de ontwikkelingen in uw land moest afbreken, weer naar Straatsburg gekomen bent.
I would like to thank you for returning to Strasbourg so quickly following your disrupted visit when events forced you to cut short your visit to Strasbourg in March.
Daarom moeten we de door Zweden gevolgde lijn niet afbreken, maar daar integendeel lessen uit trekken voor de Europese Unie.
Therefore, Swedish policy ought not now to be discontinued but, instead, used constructively to the EU's advantage and benefit.
Dat betekent dat het hier in ieder geval om een nieuw project gaat en dat de oude procedure misschien moet worden afgebroken.
That means that it would, in any case, be a new project and that the old procedure may have to be discontinued.
Spanning doet zich momenteel immers juist voor op de grens tussen verschillende culturen, en die grens moeten wij afbreken.
The dividing line between our different cultures is precisely where tensions are running high at the moment, and this is a barrier we have to tear down.
Met de vervoersovereenkomst met Zwitserland wordt nu na lange jaren een scheidslijn dwars door Europa geleidelijk aan afgebroken.
The conclusion of this Agreement on transport with Switzerland means that after many years a dividing line across Europe will gradually be bridged.
afbreken (also: ontleden, slopen, neerhalen)
Maar we moeten niet de goede structuren afbreken en onze landbouwers en hun gezinnen aan hun lot overlaten.
But we should not pull down the good structures and leave our farmers and their families on their own.
Het getuigt van salonsocialisme om te stellen dat we het Europees zuivelbeleid verder moeten afbreken zonder te kijken naar de effecten.
To state that we must further pull down European dairy policy without considering the effects is evidence of armchair socialism.
Mijnheer de commissaris Monti, het concurrentiebeginsel is niet geschikt voor de betrekkingen tussen mensen en daarom moeten de postdiensten worden ontwikkeld en niet worden afgebroken.
Commissioner Monti, the principle of competition cannot be applied to interpersonal relationships: postal services must be improved, not run down.
afbreken (also: slopen, neerhalen)
Jonge mensen moeten hun opleiding afbreken en gaan een onzekere toekomst tegemoet.
Young people are having to interrupt their training and are facing an uncertain future.
Ik ben bereid de dialoog, die zich geruime tijd heeft voortgesleept en vervolgens is afgebroken, voort te zetten.
I am prepared to continue the dialogue, which has unfortunately been extended and interrupted.
Direct na de verkiezingen heeft Taiwan een vreedzame hand uitgestoken om de afgebroken onderhandelingen met Peking te hervatten zonder daarop ooit antwoord te hebben gehad.
Immediately after the elections Taiwan made a gesture of peace to resume the interrupted negotiations with Beijing, but never received an answer.

2. linguistics

Context sentences for "afbreken" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchMen moet de douanerechten afbreken en de technische handelsbarrières opruimen.
Tariffs must be further reduced and technical trade barriers should disappear.
DutchWij moeten nu de vestingmuren afbreken en een Europees beleid opzetten.
What we need to do is to put an end to fortress walls and create European policy.
DutchHet afbreken van een zwangerschap moet altijd de keuze van de vrouw zijn.
It should always be the woman's choice as to whether she wishes to terminate her pregnancy.
DutchIk zie eerlijk gezegd niet in waarom wij een succesvolle strategie zouden afbreken.
I have to say that I do not see why we are to dispense with a strategy that has been so successful.
DutchHet is dingen afbreken, waarvan 96 percent afval is en slechts 4 percent product.
And it's carving things down from the top, with 96 percent waste left over and only 4 percent product.
DutchTen slotte kunnen we dit na gebruik biologisch laten afbreken samen met jullie groenteschillen.
Finally, at the end of use, we could biodegrade it naturally along with your vegetable peelings.
DutchDit betekent dat we de belangrijkste brug die we hebben op een gevaarlijke manier aan het afbreken zijn.
This represents a very, very dangerous threat capable of undermining its very foundations.
DutchWe mogen verder niet vergeten dat mensen die iets opbouwen niet licht iets afbreken.
We must also bear in mind that those who are committed to construction will find it hard to support destruction.
DutchAls je op Broadway staat kun je het toneel niet afbreken.
When you're on Broadway, you cannot tear the proscenium down.
DutchDat doen ze door het afbreken van de muur van angst en apathie die Wit-Rusland in zijn greep hield.
They are doing this because they are breaking down the wall of fear and apathy which was reigning in Belarus.
DutchCommissaris Verheugen daarentegen heeft niet op zich laten wachten, zodat u uw kritiek halverwege heeft moeten afbreken.
Commissioner Verheugen, on the other hand, arrived punctually, in the middle of your speech.
DutchDe lidstaten en de Europese instellingen zijn dit bouwwerk nu stelselmatig aan het afbreken.
Such is the progress that both the nation-states and the European institutions are engaged in systematically demolishing.
DutchNu kunnen 24 man binnen enkele maanden een hele berg afbreken, wat maar kolen voor enkele jaren oplevert.
Now, two dozen men can tear down a mountain in several months, and only for about a few years' worth of coal.
Dutch- Mevrouw de Voorzitter, mijnheer de fungerend voorzitter, college Sandbæk zei dat ze de muur wilde afbreken.
Madam President, Mr President-in-Office of the Council, Mrs Sandbæk stated that she wanted to knock down the wall.
DutchEn dat werkt goed als ik het weefsel kan afbreken.
And that's great when I can degrade the tissue.
DutchTerwijl we oude monopolies afbreken, mogen we hiervoor in de plaats geen privémonopolies of -duopolies opzetten.
While the old monopolies need a good shaking up, they should not be replaced by private monopolies or duopolies.
DutchDaarom moeten stoffen die de ozonlaag afbreken zo snel mogelijk worden vervangen door alternatieve stoffen.
That is why substances which destroy the ozone layer need to be replaced with alternative substances as quickly as possible.
DutchDe EU heeft behoorlijk wat tijd en energie besteed aan het afbreken van de grenzen en het scheppen van een interne markt.
The EU has spent a considerable amount of time and energy on tearing down borders and creating a single market.
DutchMainstreaming betekent bouwen zonder drempels in plaats van eerst drempels opwerpen en ze vervolgens plechtig gaan afbreken.
Mainstreaming means building without obstacles, not first erecting obstacles and then solemnly dismantling them.
DutchIk vind het een droevige zaak en een grove fout dat we dat nu gaan afbreken, net wanneer we er misschien het meest behoefte aan hebben.
Its demolition in my view is very sad and a big mistake, just at the time when it could be needed most.