"afbreuk doen aan" English translation

NL

"afbreuk doen aan" in English

NL afbreuk doen aan
volume_up
{verb}

afbreuk doen aan
Ze hebben zelfs maatregelen aangenomen die afbreuk doen aan het acquis van de interne markt.
Indeed, they have even passed measures which detract from the acquis of the single market.
Kunnen deze problemen echter afbreuk doen aan de enorme positieve bijdrage die de uitbreiding betekent voor de toekomst van Europa?
Do these or other problems detract from the huge, positive contribution of enlargement to the future of Europe?
afbreuk doen aan
De Commissie is van mening dat de ontwerpamendementen afbreuk doen aan de rechtszekerheid van het voorstel en in het nadeel zullen zijn van de verzekerden.
The Commission is of the opinion that the draft amendments prejudice the legal security of the proposal and will have a detrimental effect on those insured.
Als we hier niets tegen doen, ziet het Parlement er binnenkort uit als een vrijplaats voor wildplakkers en dat zou afbreuk doen aan de waardigheid van deze instelling.
If this precedent is followed, Parliament will soon end up looking like an advertising pillar or a hoarding full of posters, and that would be detrimental to the honour of the House.
afbreuk doen aan

Similar translations for "afbreuk doen aan" in English

afbreuk noun
English
afbreuk: noun
English
doen verb
aan adverb
aan preposition

Context sentences for "afbreuk doen aan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

DutchDaarom mag deze overeenkomst geen afbreuk doen aan milieu- en sociale normen.
That is why this agreement should not lower environmental and social standards.
DutchOnze strijd voor de veiligheid kan en mag geen afbreuk doen aan de vrijheid.
Furthermore, our fight for security cannot and must not undermine freedom.
DutchDaarbij wil ik absoluut geen afbreuk doen aan het belang van de steunprogramma's.
This is not meant as a slight on the promotion programmes, God forbid.
DutchWat wij doen moet geen afbreuk doen aan de geloofwaardigheid van CITES zelf.
What we do must not dilute the credibility of CITES itself.
DutchDat zou afbreuk doen aan de ernst van het voorstel en van de vogelrichtlijn 79/409.
We would be calling into question the technical competence of the proposal and of Directive No 79/ 409 on birds.
DutchWe mogen daarbij echter geen afbreuk doen aan de waarden die we wensen te verdedigen en te bestendigen.
On the other hand, we cannot contradict the very values that we seek to uphold and that we affirm.
DutchDat kan natuurlijk afbreuk doen aan de positie van het Parlement.
This sort of thing only undermines Parliament.
DutchDeze mogen niet in strijd zijn met de doelstellingen van het optreden noch afbreuk doen aan de doeltreffendheid ervan.
Such solutions shall not run counter to the objectives of the action or impair its effectiveness.
DutchOok in het register van de visserijvaartuigen van de Gemeenschap zijn leemtes die afbreuk doen aan de effectiviteit ervan.
There are also gaps in the register of Community fishing vessels, which reduce its effectiveness.
DutchNauwere samenwerking mag geen afbreuk doen aan de interne markt, noch aan de economische, sociale en territoriale samenhang.
Such cooperation shall not undermine the internal market or economic, social and territorial cohesion.
DutchIn tegenstelling tot hetgeen een groot deel van rechts binnen dit halfrond beweert, kan de staat afbreuk doen aan de vrijheden.
Contrary to the claims of a large part of the right of the hemicycle, the State can attack liberties.
DutchDe Labourdelegatie wil de liberalisering niet tegenhouden en wil ook geen afbreuk doen aan de mededingingswet- en regelgeving.
The EPLP does not want to halt liberalisation, nor does it wish to prejudice competition laws and regulations.
DutchDaarbij kunnen en mogen we echter onder geen beding afbreuk doen aan de waarden en beginselen die aan onze beschaving ten grondslag liggen.
Yet the values and principles on which our civilisation is built must not under any circumstances be undermined.
DutchArtikel 152 van het Verdrag verbiedt de Gemeenschap maatregelen te treffen die afbreuk doen aan nationale voorschriften inzake bloeddonatie.
Article 152 of the Treaty does not allow the Community to adopt measures which 'affect national provisions on donation '.
DutchZe zijn erin geslaagd twee wijzigingen door te voeren die overduidelijk afbreuk doen aan de positie van de nationale democratieën.
They have managed to have modifications adopted, very significantly, which are both aimed at minimising the role of national democracies.
DutchOok mag deze conferentie geen afbreuk doen aan de internationale juridische situatie zoals die nadrukkelijk is vastgelegd in de resoluties van de Veiligheidsraad.
It cannot reopen the issue of international legality which is clearly defined by the Security Council Resolutions.
DutchIk wil geen afbreuk doen aan onderhandelingen, want de belangen van ieder vertegenwoordigd land zijn ongetwijfeld nobel en belangrijk.
I should not like to undervalue such negotiations because the interests that each country represents are undoubtedly worthy and important interests.
DutchAls bijgevolg een Europees bureau noodzakelijk is, moet het een aanvullende rol spelen en niet de geringste afbreuk doen aan de legitimiteit van de nationale bureaus.
Consequently, if a European agency is necessary, it must be complementary to the national agencies and in no way reduce their legitimacy.
DutchIk kan hem verzekeren dat wij er bij de hervormingen zorg voor zullen dragen dat de maatregelen geen afbreuk doen aan het stakingsrecht of andere fundamentele rechten.
I assure him that in any revised position we will be ensuring that the measures do not affect the right to strike or other fundamental rights.
DutchIk wil er minstens zo nadrukkelijk op wijzen dat dit er niet toe mag leiden dat wij afbreuk doen aan de specifieke kenmerken van de verschillende culturen.
I would like to state just as emphatically that this must not lead to a situation in which we would be bartering away the hallmarks of our various cultures.